รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ก.2 กกค. (ยค.) 1/2564 จัดเช่ารถแวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ชับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 9 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 15 กุมภาพันธ์ 2564
ซป.ฉ.1 (จซ) 13/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ 115 kV สำหรับใช้งานสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 13/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
ต.1 ลส.บป.004/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจังเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSX ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มกราคม 2564
PEA-I(E)-149/2563 จัดซื้อเครื่อง Horizontal Directional Drilling System D36x50 สำหรับดึงท่อ 8-160 มม. HDPE ระยะไม่ต่ำกว่า 150 เมตร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 3 มีนาคม 2564
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)113D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)113D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
ฉ.2นกศ.(กป.)-011 ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย (คพจ.1.3) ช่วงบ้านโคก-กลาง (เขตแบ่งแดน อ.ท่าคันโท, อ.กุมภวาปี) –โรงแป้งมัน บริษัท อิสาน พรีเมี่ยม สตาร์ท จำกัด อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
ปก.มค.002/2564 ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (ปก.มค.002/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
ก.3 กกค.(ยค).-002/2563 ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 5 รายการ รวมรถยนต์ทั้งสิ้น 53 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี(60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 16 กุมภาพันธ์ 2564
กบญ.ก.1(B)-M-018-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง จำนวน 16,000 ม้วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-018-2564
1.รหัสพัสดุ 1-02-018-0003 เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4 นิ้ว x 30 ฟุต จำนวน 16,000 ม้วน
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-011-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 สเตรนแคล้มป์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-011-2564
1. รหัสพัสดุ 1-03-011-0000 สเตรนแคล้มป์แบบตรง AL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม. จำนวน 4,000 ชุด
2. รหัสพัสดุ 1-03-011-0004 สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม. จำนวน 1,300 ชุด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
PEA-TDDP.1(C)-141/2563 จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี (สฟ.สันทราย 1, สฟ.วานรนิวาส, สฟ.สุพรรณบุรี 2) ตาม คพจ.1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มกราคม 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 15 กุมภาพันธ์ 2564
PEA(S2)กบญ.039/2563 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุในสังกัด กฟต.2 จำนวน 2 รายการ (พิจารณาราคาต่อรายการ)
-เครื่องกรอสายไฟฟ้า ชนิดดิจิตอล จำนวน 4 ชุด
-Digital Weight Scale จำนวน 4 ชุด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
น.3 นว.(กส.)-370/2563 จัดซื้อคอนสื่อสารในเส้นทาง บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้า กฟผ. - จุดแบ่งเขต บ.ถนนโค้ง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มกราคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 22 มกราคม 2564
ก.2 อ.นฒ.(กป.) 51/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ลีพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มกราคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มกราคม 2564
PEA(S2)กบษ.001/2564 ลว. 14 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือฮอทสติก 115 kV สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มกราคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 22 มกราคม 2564
N2.EB.(จซ.)-18-2564 จัดซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 3600 ชิ้น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
PEA(S2)กบญ.038/2563 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 58 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
S1(B)Hardware(P)003/2564 ซื้อพัสดุรองปี 2563 และปี 2564 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 1 กุมภาพันธ์ 2564
น.2 อต.(บป.)10/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีไม่ชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด ประจำปี 2564 กฟจ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 มกราคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มกราคม 2564
PEA-SPM2-TDDP1-50/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าลำปาง 1 และสถานีไฟฟ้าจอมทอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 11 กุมภาพันธ์ 2564