ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 67HAHMP775
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67039398761
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุกลุ่มเสาคอนกรีต ตามแผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าพื้นที่ปริมณฑลชนแดน กฟน. เลขที่ 67HAHMP775 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 เมษายน 2567 ถึง 22 เมษายน 2567
วันที่เสนอราคา
23 เมษายน 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
094-2855405
สอบถามทางอีเมล์
sasinoot.kho@pea.co.th
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
4,788,036.00 บาท
ราคากลาง
3,574,656.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-174281-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-174281-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 149.5 kB]