รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
น.1ชม.2(บห.)(ซจ.)04/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี งานงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.เชียงใหม่ 2 จำนวน 1 รายการ 23 มิถุนายน 2564
3001851604 ขยายเขตปรับปรุงโครงการประปาบาดาล บ.ติ้ว 23 มิถุนายน 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)84/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า งบ ทำการ จำนวน 2 รายการ 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)962/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านใหม่ ม.1 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)961/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านเอียก ม.6 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)960/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านดอนไฟ ม.7 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)959/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านทุ่งกวางทอง ม.3 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)958/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านนาบง ม.5 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)957/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธสรณะบ้านนาฟาน ม.5 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)966/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลง นางวรรณา สิงห์มณี 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)965/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ วัดศรีถ้อย ม.7 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)964/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธสรณะบ้านนากวาง ม.2 23 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)963/2564 ประกาศราคากลาง ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธสรณะบ้านใหม่พัฒนา ม.8 23 มิถุนายน 2564
ก.3 กปบ.(จฟ2)476/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ กปบ.(ก3) 22 มิถุนายน 2564
ต.2 คท.(กป.)134/2563 จัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงไลน์ KTM07F-33 บ้านคลองชะมวง (ช่วงที่ 3) ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหหน่าย ระยะที่ 2 แ ผนที่ 4 22 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(ปบ)100/2564 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 22 มิถุนายน 2564
จป.ต.3-กกค.(ยธ.)e-bid 11 / 2564 ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ขนาด 10.00x13.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอยะหา จังหวัดยะลา 22 มิถุนายน 2564
จป.ต.3-กกค.(ยธ.)e-bid 10 / 2564 ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ขนาด 10.00x13.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอธารโต จังหวัดยะลา 22 มิถุนายน 2564
จป.ต.3-กกค.(ยธ.)e-bid 05 / 2564 ก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.ระแงะ 22 มิถุนายน 2564
น.3 หค.(กป.)/จ.37/2564 จ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มตอม่อและต้น SF6 22 มิถุนายน 2564