รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ก.๒ กบล.(ลส.) 814/2564 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องความร้อนความละเอียด 320*240 PIXELS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2564
ก.2สชข.(กป.)0657 รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างยกเกียร์เปลี่ยนคลัช รถยนต์หมายเลขทะเบียน 84-1391 ชลบุรี (รถยืมใช้ระหว่างซ่อม กกค.2) 9 เมษายน 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)44/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบ คพจ.2 แผน 4 (P-TDD02.4-A-LPNXX.1000) จำนวน 3 รายการ 9 เมษายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)779/2564 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านสามพร้าว ม.1 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.4010
9 เมษายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)781/2564 ขยายเขตฯ ไฟทางหลวง แขวงทางหลวงที่ 2 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-64-D-UD2CS.0072.02.2
9 เมษายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)780/2564 ขยายเขตฯ นางสาววิไลพร วิมลชัยฤกษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-64-D-UD2CS.0019.01.1
9 เมษายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)778/2564 ขยายเขตฯ คุณธนทร มั่นประเสริฐ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-64-D-UD2CS.0053.02.1 9 เมษายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)777/2564 ขยายเขตฯ โครงการหมู่บ้านเอ็นเค ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-64-D-UD2CS.0057.02.1 9 เมษายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/110/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายชนม์ชนก บัวเล็ก หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0057 8 เมษายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/109/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายวิบูลย์ บันเทิงสุขสวัสดิ์ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.H053 8 เมษายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/108/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายเกรียงศักดิ์ ใบเงิน หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0082 8 เมษายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/107/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายศุภกิจ ล้อวชิระวัฏฏ์ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0077 8 เมษายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/106/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวณัฏฐพัชร กีรติศักดาพงศ์ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0085 8 เมษายน 2564
Comน.1ลพ.(ปบ)1716/2564 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาระบบจำหน่าย 22 Kv ประจำปี 2564 8 เมษายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/105/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0014 8 เมษายน 2564
ฉ.1อด.2(ปบ.)561/2564 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 8 เมษายน 2564
ฉ.1อด.2(ปบ.)560/2564 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 8 เมษายน 2564
ฉ.1อด.2(ปบ.)559/2564 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 8 เมษายน 2564
ก.2 พนท.(บห.)043/2564 ลงวันที่ 8 เม.ย. 64 จัดซื้อน้ำดื่ม 8 เมษายน 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)43/2564 จัดซื้อวัสดุสำรองระดับปลอดภัย(Safety Stock)งบ(C-64-A-LPNXX.1000)จำนวน 9 รายการ 8 เมษายน 2564