รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
น.3 กบล.(ธท) 1632/2564 การจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 เส้นทาง 17 กันยายน 2564
น.1ชม.2(บห.)(จจ.)04/2564 เช่าพื้นที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 (พื้นที่เพิ่มเติม) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2566 17 กันยายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/301/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายธำรงธัช บรรจงศิลป์ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0263 17 กันยายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/300/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายศุภกิจ รักษาญาติ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0262 17 กันยายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/299/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางอรวรรณ แตงอ่อน หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0234 17 กันยายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/298/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางนิดา ยงยศ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0227 17 กันยายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/297/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวภัทราภรณ์ คลี่บาน หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0200 17 กันยายน 2564
ก.2บึง(กส.)5/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส1 17 กันยายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/296/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายประเวศ สารีโส หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0235 17 กันยายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/295/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวเสาวภาคย์ แผ่ทอง หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0258 17 กันยายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/294/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายอัมพร จินตอารี หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0250 17 กันยายน 2564
64I011S373 จ้างเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาไฟฟ้าระบบ 22 KV ป้องกันเสาล้มเนื่องจากภัยธรรมชาติ จำนวน 18 ต้น ปี2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2564
น.1ชม.2(บห.)(จจ.)03/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 17 กันยายน 2564
ฉ.1อด.2(ปบ.)1474/2564 ประกาศราคากลาง 17 กันยายน 2564
ฉ.1อด.2(ปบ.)1467/2564 ประกาศราคากลาง 17 กันยายน 2564
ฉ.1อด.2(ปบ.)1478/2564 ประกาศราคากลาง 17 กันยายน 2564
น.1 มท.(กป.)1489/2564 ประกาศจ้างเหมา ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านทุ่งพัฒนา ม.12 ต.หัวเสือ 17 กันยายน 2564
น.1 มท.(กป.)1488/2564 ประกาศจ้างเหมา ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านนายาบ ม.7 ต.หัวเสือ 17 กันยายน 2564
น.1 มท.(กป.)1487/2564 ประกาศจ้างเหมา ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านสามขา ม.6 ต.หัวเสือ 17 กันยายน 2564
64I011S372 ซื้อพัสดุ สำหรับงานก่อสร้างย้ายแนวระบบไฟฟ้า ปี2560 ครั้งที่ 15/2564 (เลขอ้างอิง 64I011S372 ) WBS. I-60-I-NPMXX.MR.AA11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2564