รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-36523/2563 ลว.16 ต.ค.2563 ซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม.จำนวน 8,900 เมตร งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-36522/2563 ลว.16 ต.ค.2563 ซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.ปบ.191/2563 จัดซื้อน็อตสแตนเลส M 12 20 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)144/2563 ลงวันที่ 20 ต.ค. 63 จัดซื้อฮาร์ดดิกส์ และสายสัญญาณภาพ 20 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/331/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ค่าแรงซ่อมแซมและปรับปรุงระบบแสงสว่างบริเวณแผนก ผบค.และ ผบป. สำนักงานชั้น 1 20 ตุลาคม 2563
น.1กฟส.อ.สภ.(บง)35857/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notify System INSx) ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี 20 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)143/2563 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20 ตุลาคม 2563
ก.2 นยอ.(กป) 36283/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- หลังรีโคลสเซอร์บ้านท่าปก ถึงปลายสายรวมซอยแยก
- หลังรีโคลสเซอร์บ้านคลองลาว ถึงปลายสายรวมซอยแยก
- หลังแยกเทศบาลนายายอาม ถึงบ้านหนองเจ็กสร้อย รวมซอยแยก
- ไลน์เมนหลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง หลังดรอปเอ้าท์บ้านเขาป้อม ซอยเขาทวาย แยกบ้านซอยสอง
20 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)142/2563 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 20 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)141/2563 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ RAM 20 ตุลาคม 2563
ก.2 นยอ.(กป) 35990/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจำเดือน กันยายน 2563
- หลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองสีงา ถึงจุดแบ่งเขต
- หลังรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง ถึงปลายสายบ้านถ้ำแสงเทียน
- ริมถนนสุขุมวิทถึงจุดแบ่งเขตท่าใหม่ (ขาออก), ใต้ไลน์ (ขาเข้า)
- หลังดรอปเอ้าท์บ้านวังไม้แดง ถึงปลายสายบ้านโปร่งขนมจีน รวมซอยแยก
20 ตุลาคม 2563
ก.2 นยอ.(กป) 35598/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง 22 เควี แบบรายครั้ง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
- หลังดรอปเอ้าท์บ้านมาลาเลีย บ้านคลองโปร่ง บ้านเขาส้มป่อย รวมซอยแยก
- ซอยแยกริมถนนสุขุมวิท ดรอปเอ้าท์บ้านหนองตาหงุ่น บ้านห้วงหิน โพนาค ซับสีดา ห้วงโมก ยางระงหส์ หนองแหวน หนองน้ำใส
- หลังรีโคลสเซอร์บ้านช้ามข้าม ถึงปลายสายรวมซอยแยก
- หลังตลาดนายายอาม ถึงรีโคลสเซอร์บ้านหนองกวาง
20 ตุลาคม 2563
ก.2-สชข.(บง.)/0919 ขออนุมัติซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 19 ตุลาคม 2563
ก.2-สชข.(บง.)/0918 ขออนุมัติซื้อพวงมาลาดอกไม้สด 19 ตุลาคม 2563
ก.2-สชข.(บง.)/0913 ขออนุมัติซื้อชั้นวางของ 19 ตุลาคม 2563
ก.2-สชข.(บง.)/0914 ขออนุมัติซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 19 ตุลาคม 2563
ก.2-สชข.(บง.)/0917 ขออนุมัติซื้อเครื่องทองน้อย 19 ตุลาคม 2563
63107107159 จ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า คขก.2 บ้านท่าหลุก
จำนวนเงิน 629,415.55 บาท
19 ตุลาคม 2563
63047404754 จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกที่สำนักงาน
จำนวนเงิน 562,499.- บาท
19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(จป.) 020 /2563 ลว. 19 ต.ค. 2563 อุปกรณ์ความปลอดภัย กฟอ.พนท. 19 ตุลาคม 2563