รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ก.2 พนท.(กส.)/038/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ หมายเลขงาน (WBS) C-643-H-PNTCS.G002 21 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/037/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) รองรับ UG STA(98+900) หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTD2.6094 21 มกราคม 2564
ฉ.2 นยน.(กป) 35234/2563 ลว. 26 ต.ค 2563 E122 ขยายเขตระบบจำหน่าย บ.น้ำขุ่น ,บ.โนนงาม,บ.รุ่งตะวันสายบ้านนายชิด,บ.รุ่งตะวันสายบ้านอาจารย์กระจ่าง,บ.รุ่งตะวันสายบ้านนายธง,บ.หมากแหน่ง,บ.จันสว่าง 21 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)009/2564 ลงวันที่ 21 ม.ค. 64 จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 7กน-5744 กทม. 21 มกราคม 2564
น.2 พร.(คพ.)7/2564 ซื้อหม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส 3 สาย 22-0416/0.24 เควี งบ ผู้ใช้ไฟ 21 มกราคม 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)8/2564 จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ (C-63-A-LPNXX.1000) จำนวน 23 รายการ 21 มกราคม 2564
ฉ.2กฟส.อ.อพ.(ธก.)002 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟย.ห้วยทับทัน 21 มกราคม 2564
น.2 สม.(กป.)35475/2563 จ้างเหมาเอกชนช่วยงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย คขก.2 บ.ปงท่าข้าม ม.5 (กลุ่มนายสมคิดฯ) 21 มกราคม 2564
ฉ.2กฟส.อ.อพ.(ธก.)001 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด กฟส.อุทุมพรพิสัย 21 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)008/2564 ลงวันที่ 20 ม.ค. 64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 21 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(จป.) 001 /2564 ลว. 21 ม.ค. 2564 จัดซื้อเติมถังดับเพลิงยานพาหนะและจัดซื้อถังดับเพลิง ของ กฟอ.พนท.
21 มกราคม 2564
จ.พสค.(กส.)09/2563 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายภูมิภัทร ทับขันธ์ วงเงินราคากลาง 225,168.73 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
น.1ลี้(จจ.)017/2563 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านปางส้าน ม.5 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 21 มกราคม 2564
ก.1 กฟอ.พพบ.(กส)090/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านเขาโคกไม้ ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี WBS P-TDD02.4-G-PPTD0.3109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0146 รายงานขอจ้างเหมาติดการ์ดกันงูสี่แยก กม.7 บ้านแปลงแปดหนองผักบุ้ง 21 มกราคม 2564
น.1 มท.(กป.)0088/2564 จ้างเหมา เพิ่มเฟสแรงต่ำ นางนิรมล สมิตติพัฒน์ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 21 มกราคม 2564
ฉ.2ขข.ฉ.2กบล.(มม) 35881 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ย้ายจุด ติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ใน เขตรับผิดชอบของ กฟส.ขุขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 20 มกราคม 2564
ฉ.2ขข.(กป)35378/63 จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.โพธิ์ทอง - บ.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 20 มกราคม 2564
ก.2บนบ.(ปบ.)จ.003/2564 จ้างติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่ายพร้อมแผ่นอลูมิเนียม ระบบสายส่ง 115 เควี 20 มกราคม 2564
ก.2บนบ.(ปบ.)จ.002/2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แผนงานที่ 3,7 20 มกราคม 2564