รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
ฉ.1อด.2(กส)1377/65 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านนาคำหลวง ม.17 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน
P-NHE02.0-D-UD2D0.5046
25 มิถุนายน 2565
ฉ.1อด.2(กส)1378/65 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านดงไร่ ม.11 (น.ส.สุภารัตน์) ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน
P-NHE02.0-D-UD2D0.5047
25 มิถุนายน 2565
ฉ.1อด.2(กส)1372/65 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านสามพร้าว ม.2 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน
P-NHE02.0-D-UD2D0.5054
25 มิถุนายน 2565
ฉ.1อด.2(กส)1375/65 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านเซ ม.3 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน
P-NHE02.0-D-UD2D0.5060
25 มิถุนายน 2565
ฉ.1อด.2(กส)1376/65 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านเก่าน้อย ม.7 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.5058
25 มิถุนายน 2565
ฉ.1อด.2(กส.)1379/2565 ขยายเขตฯ นายสุเดชา ล้วนเกล้า บ้านหนองคลอง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UD2CS.0121.02.1 25 มิถุนายน 2565
ฉ.1อด.2(กส.)1380/2565 ขยายเขตฯ นางอมรรัตน์ พานิชพันธุ์ ม.7 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UD2CS.0111.02.1 25 มิถุนายน 2565
ฉ.1อด.2(กส.)1370/2565 ขยายเขตฯ นายกฤษฎา ไชยมี บ้านนาคำหลวง ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UD2CS.0119.01.1 25 มิถุนายน 2565
ฉ.1อด.2(กส.)1374/2565 ขยายเขตฯ น.ส.กุสุมา ตาวะสุข บ้านโนนยาง ม.5 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UD2CS.0112.02.1 25 มิถุนายน 2565
ทศ.3002069047 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนงระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ (ชั่วคราว) 24 มิถุนายน 2565
ทศ.3002069054 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ (ครั้งคราว) 24 มิถุนายน 2565
ทศ.3002069051 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ (ครั้งคราว) 24 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 179/2565 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายนิพนธ์ พงษ์ชมพร
หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PNTCS.0132
24 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 178/2565 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PNTCS.G129
24 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 177/2565 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายปัญญา อุทัยศรี
หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PNTCS.0123
24 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 176/2565 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PNTCS.0090
24 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 175/2565 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายธีรพงศ์ รัชช์สุริยวาณิชย์
หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PNTCS.0138
24 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 174/2565 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสมศักดิ์ สถาวร
หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PNTCS.0130
24 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 173/2565 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาวนฤมล สาหลิ่งคร
หมายเลขงาน (WBS) C-NHE02.0-H-PNTCS.1520
24 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 172/2565 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาวสำอาง คุ้มภัย
หมายเลขงาน (WBS) C-65-H-PNTCS.0125
24 มิถุนายน 2565