รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
น.1 กฟส.อ.มล.(กป)35404/2563 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 ตลาดภิราเจริญถึงอำเภอแม่ลาว หมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD1.0011 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 935/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
ก.2 ศรช.(บห.)14/63 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงาน กฟอ.ศรีราชา 7 สิงหาคม 2563
น.1 กฟส.อ.มล.(กป)35401/2563 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า ช่วงบ้านป่าอ้อย ถึง วัดท่ามะโอหมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0009 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 934/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
น.1 กฟส.อ.มล.(กป)35402/2563 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า รร.บ้านโป่งแพร่ ถึง บจก.กรุงเทพประกันภัยหมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0005 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 3050/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 7 สิงหาคม 2563
น.2 กกค.(จค.) 05/2563 จ้างขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 1x25 MVA พร้อมอุปกรณ์ป้องกันระบบ 22 kV และ 115 kV งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอุตรดิตถ์ 2 (ชั่วคราว) จ.อุตรดิตถ์ 7 สิงหาคม 2563
น.2 พร.(คพ553/2563 เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 7 สิงหาคม 2563
3001713246/5 มิ.ย. 63 ปรับปรุงฯ เสริมหม้อแปลงบ้านดอนปริง ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 7 สิงหาคม 2563
ก.2 พนท.(ปบ)109/2563 จ้างเหมาก่อสร้าง (เฉพาะค่าแรง) ปรับปรุงเปลี่ยนสายหุ้มฉนวน ซอยกำนันชิด WBS: I-63-H-PNTOM.MS.2001 7 สิงหาคม 2563
63I011S191 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ตามอนุมัติขอจัดสรรงบประมาณ เลขที่ ก.3 นฐ.(ปบ.)35014 /2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และตามอนุมัติโอนงบประมาณ เลขที่ ก.3 กบษ.(ตบ.)35168/2563 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 จำนวน 5 งาน 6 สิงหาคม 2563
ฉ.๓กฟอ.บญ.(บห.)35350/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน โครงการ คพจ.2 แผน 4 ครั้งที่ 2 ประจำไตรมาสที่ 3/2563 จำนวน 17 รายการ 17 รหัสพัสดุ ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)106/2563 ลว. 6 ส.ค. 63 จัดซื้อน้ำดื่ม 6 สิงหาคม 2563
น.3กฟจ.อน.(กส.)35494/2563 จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแยกเขาปฐวี-ปลายสายตลุกดู่ (จุดที่ 7) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 6 สิงหาคม 2563
ฉ.2 นยน.(กป) 35140 /2563 ขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหมากแหน่ง คุ้มข้างโรงเรียน-หนองสกุล ม.4 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ 6 สิงหาคม 2563
น.2 พร.(คพ)54/2563 จัดซื้อ เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 5 สิงหาคม 2563
63i051S072 1.1 สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. (1-01-011-0202) จำนวน 1,000 ชิ้น
1.2 สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. (1-01-011-0203) จำนวน 2,000 ชิ้น
1.3 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x600 มม. (1-01-011-0402) จำนวน 60 ชิ้น
1.4 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. (1-01-013-0002) จำนวน 300 ชิ้น
1.5 สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. (1-01-016-0001) จำนวน 300 ชิ้น
1.6 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 (1-01-018-0001) จำนวน 200 ชิ้น
1.7 แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. (1-01-018-0100) จำนวน 1,500 ชิ้น
1.8 ยูแคล้มป สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) (1-01-023-0000) จำนวน 200 ชิ้น
1.9 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต (1-01-023-0201) จำนวน 50 ชิ้น
1.10 เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม. (1-01-018-0001) จำนวน 1,300 ชิ้น
5 สิงหาคม 2563
63i051S071 วัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร (1-06-005-0009) จำนวน 960 เครื่อง (สเปคเลขที่ RMTR-005/2554) 5 สิงหาคม 2563
63i051S070 1.1 ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ของแบบเลขที่ S02-015/17009 ขนาด 2x36 วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สเปค RLHT-012/2560 (1-07-001-0005) จำนวน 31 ชุด
1.2 STREET LIGHTING SET,LED 20 W, ACC สเปค RLHT-026/2556 (1-07-001-0400) จำนวน 81 ชุด

5 สิงหาคม 2563
63i051S069 เสา คอร.ขนาด 9 เมตร (1-00-001-0002) จำนวน 200 ต้น 5 สิงหาคม 2563
63i051S067 สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. สเปค RCBL-038/2560
(1-02-005-0000) จำนวน 3,000 เมตร
5 สิงหาคม 2563
63I011S204 ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L (รหัส 10300-10002) จำนวน 230 ลูก , ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 (รหัส 10300-20000 ) จำนวน 100 ลูก และ เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี (รหัส 10204-40112 ) จำนวน 70 อัน งบประมาณ (WBS) I-62-I-NPMXX.MR.AA11 (เลขอ้างอิง 63I011S204) 5 สิงหาคม 2563