รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2564 พัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (DERs Management and Monitoring System DMMS) ระยะที่ 1 46,523,600.00 กันยายน 2565 30 ธันวาคม 2564
2565 ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า โรงเก็บมิเตอร์ อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 37,664,000.00 เมษายน 2565 29 ธันวาคม 2564
2564 จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11,235,000.00 เมษายน 2565 18 พฤศจิกายน 2564
2565 งานจ้างเหมาอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายระยะที่ 1 จำนวน 1,000 ชุด ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2565 48,150,000.00 มีนาคม 2565 13 มกราคม 2565
2564 แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) ตามงบโครงการ คพญ.1 54,878,962.50 มีนาคม 2565 12 มกราคม 2565
2565 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 1 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2565 334,696,000.00 มีนาคม 2565 11 มกราคม 2565
2565 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี ๒๕๖๔ ของ กบษ.ฝปบ.(น๑) จำนวน ๓ รายการ 3,985,750.00 มีนาคม 2565 7 มกราคม 2565
2565 E010 จัดซื้อพัสดุรองปี 2565 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ คล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 601/2565 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 95,458,445.00 มีนาคม 2565 27 ธันวาคม 2564
2565 E010 จัดซื้อพัสดุรองปี 2565 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 5 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 107/2565 2,880,440.00 มีนาคม 2565 24 พฤศจิกายน 2564
2565 E010 จัดซื้อพัสดุรองปี 2565 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 606/2565 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 11,705,265.00 มีนาคม 2565 22 ธันวาคม 2564
2565 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router (MPLS Router) และอุปกรณ์ DWDM เพื่อขยาย Bandwidth และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network 469,623,000.00 มีนาคม 2565 25 ตุลาคม 2564
2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ. แบบครบวงจร ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.ถลางและการไฟฟ้าในสังกัด ประจำปี 2565 1,317,512.00 กุมภาพันธ์ 2565 21 มกราคม 2565
2565 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์ป้องกัน ของ กฟจ.สุรินทร์ 539,280.00 กุมภาพันธ์ 2565 20 มกราคม 2565
2565 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์ลูกถ้วย ของ กฟจ.สุรินทร์ 4,885,620.00 กุมภาพันธ์ 2565 20 มกราคม 2565
2565 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์ประกอบสายไฟ ของ กฟจ.สุรินทร์ 2,599,030.00 กุมภาพันธ์ 2565 20 มกราคม 2565
2565 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์โลหะ ของ กฟจ.สุรินทร์ 4,624,219.00 กุมภาพันธ์ 2565 20 มกราคม 2565
2565 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์สายยึดโยง ของ กฟจ.สุรินทร์ 6,286,250.00 กุมภาพันธ์ 2565 20 มกราคม 2565
2565 1.จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ กลุ่มที่ 1 มอเตอร์เกียร์ ขนาด 10 แรงม้า (ชุดโกยกระบะหินทรายสำหรับ เครื่องผสม) และมอเตอร์เกียร์ ขนาด 10 แรงม้า (ชุดยกกระบะหินทรายสำหรับเครื่องผสม) ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ.
2.จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ กลุ่มที่ 2 เครื่องปั๊มลมพร้อมชุดเกย์ ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ในสังกัด กผภ.
3.จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ กลุ่มที่ 3 เครื่องดึงลวดไฮดรอลิค 3 ตัน ช่วงชัก 10 ซม., เครื่องดึงลวดไฮดรอลิค 5 ตัน ช่วงชัก 50-70 ซม. และเครื่องย้ำลวดเหล็กกล้า ขนาดย้ำได้ 4-5 มม. ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ.
4.จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ กลุ่มที่ 4 เครื่องทดสอบลูกปูนแบบใช้มอเตอร์ขับปั๊มไฮดรอลิค ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ.
5.จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ กลุ่มที่ 5 ฮ้อยส์ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน, 3 ตัน, 5 ตัน และ 7.5 ตัน ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ.
6,323,700.00 กุมภาพันธ์ 2565 20 มกราคม 2565
2565 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์ประกอบสายไฟ ของ กฟจ.นครราชสีมา 11,642,456.00 กุมภาพันธ์ 2565 19 มกราคม 2565
2565 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565 ประเภท อุปกรณ์โลหะของ กฟจ.นครราชสีมา 8,155,433.00 กุมภาพันธ์ 2565 19 มกราคม 2565