รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2565 ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า โรงเก็บมิเตอร์ อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 (ก่อสร้างที่คลังพัสดุป่าตัน) 64,269,764.00 กันยายน 2565 13 มิถุนายน 2565
2565 ออกแบบอาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 8,426,250.00 กันยายน 2565 1 มิถุนายน 2565
2566 จ้างพัฒนาโปรแกรมพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามพื้นที่ขนาดเล็ก (Small Area Load Forecast: SLF) 6,045,500.00 กันยายน 2565 26 พฤษภาคม 2565
2566 จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำ Feasibility Study (FS) “PEA Energy Storage Roadmap : Grid Scale” 8,560,000.00 กันยายน 2565 26 พฤษภาคม 2565
2565 ออกแบบอาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 9,555,929.25 กันยายน 2565 24 พฤษภาคม 2565
2566 งานขยายผลงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสํานักงานและสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ในพื้นที่ทั้ง ๑๒ เขต 493,784,028.00 กันยายน 2565 6 พฤษภาคม 2565
2564 พัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (DERs Management and Monitoring System DMMS) ระยะที่ 1 46,523,600.00 กันยายน 2565 30 ธันวาคม 2564
2565 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี เพิ่มวงจร 185SAC ช่วงศูนย์เครื่องมือกลฯ ถึง บ้านปงป่าเป้า 1,422,886.00 สิงหาคม 2565 23 มิถุนายน 2565
2565 จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี 10,700,000.00 สิงหาคม 2565 22 มิถุนายน 2565
2565 แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2565 2,500,000.00 สิงหาคม 2565 14 มิถุนายน 2565
2565 จัดซื้อเครื่องมือวัด Land Mobile Radio Analyzer สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Radio) ให้กับ กรส.(ก.1, ก.2 และ ก.3) 7,062,000.00 สิงหาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
2565 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L สำหรับใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 6,258,601.20 สิงหาคม 2565 7 มิถุนายน 2565
2565 ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 58,957,000.00 สิงหาคม 2565 1 มิถุนายน 2565
2566 โครงการ Chang Roadmap, Operating Model, and Governance 24,600,000.00 สิงหาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
2565 จัดซื้อพัสดุรองฯ ปี 2565 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 3 รายการ (65IAHEB009) 2,769,242.39 กรกฎาคม 2565 6 มิถุนายน 2565
2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน) ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช่วง สถานีไฟฟ้าสอยดาว – บ้านทุ่งขนาน ตอนที่ 3 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
758,631.00 กรกฎาคม 2565 24 มิถุนายน 2565
2565 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 รายการ (65IAHEB006) 86,078,290.00 กรกฎาคม 2565 21 มิถุนายน 2565
2565 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 2 รายการ ด้วยงบลงทุนปรับปรุงระบบ I-63-L-RNDXX.EY.AC01
1000010001 เสา คอร. 8 เมตร จำนวน 280 ต้น
1000010002 เสา คอร. 9 เมตร จำนวน 260 ต้น
1,084,723.20 กรกฎาคม 2565 23 มิถุนายน 2565
2565 จ้างเหมาแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV. บริเวณ สี่แยกเลี่ยงเมืองสระบุรี-ไทวัสดุ (P-TDD01.3-G-SBID0.0013)
1,645,239.44 กรกฎาคม 2565 8 มิถุนายน 2565
2565 จ้างเหมาแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 kV. บริเวณ ใบบัวรีสอร์ท- บ.เบตเตอร์เวิลด์ (P-TDD02.3-G-SBID0.0006)
721,958.89 กรกฎาคม 2565 8 มิถุนายน 2565