รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
2563 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบจำหน่ายและ สายส่งตามแนวทางหลวงหมายเลข 3233 ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 บริเวณก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (ฝั่งขวาทาง) ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 24,322,705.00 เมษายน 2564 1 กรกฎาคม 2563
2563 พัสดุขาดแคลนกลุ่มสายไฟ 1 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราว เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)096D/2563 5,703,100.00 ธันวาคม 2563 4 สิงหาคม 2563
2563 กระดาษ A4 (10รีม) 1,046.73 ธันวาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 31 ชุด และ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 155 ชุด 41,024,656.00 พฤศจิกายน 2563 6 สิงหาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุ ประเภทสายไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งสถานีไฟฟ้าหนองปรือ(ยกเลิกมาจาก จซ.233/2562) 1,756,298.00 พฤศจิกายน 2563 5 สิงหาคม 2563
2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 1,052,880.00 พฤศจิกายน 2563 3 สิงหาคม 2563
2563 จ้างเหมาก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณแยกหนองปู จุดที่ 1 กฟอ.แก่งคอย จ.สระบุรี (จุดที่ 8) แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) 1,409,821.30 พฤศจิกายน 2563 30 กรกฎาคม 2563
2564 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี 2564-2569 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 4 รายการ รวม 58 คัน
61,189,020.00 ตุลาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
2563 แผนการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับจัดสรรงบตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินการ ระยะที่ 4 ปี 2562 และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ได้รับจัดสรรงบตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563 ของ กบษ.ฝปบ.น.1 5,564,000.00 ตุลาคม 2563 24 มิถุนายน 2563
2563 เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี2562-2563 จำนวน 1 รายการ 845,300.00 กันยายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,700,680.00 กันยายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อหม้อแปลงใช้งานขยายเขตโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม งบผู้ใช้ไฟ C-63-A-CHRXX.1000 จำนวน 1 รายการ (น.1ชร.(บห.)(ซปก.)(e-bid)1/2563) 727,600.00 กันยายน 2563 23 กรกฎาคม 2563
2563 จ้างเหมาบุคลภายนอกดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ปี 2563 ในเขตพื้นที่กฟส.วัฒนานคร บ้านเขาพรมสุวรรณ (กลุ่มซ้ายมือ),บ้านซับสมบูรณ์ ม.12,ม.7 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตามอนุมัติที่(บต)30020/2563 ลว. 4 มิ.ย.2563หมายเลขงาน I-63-G-WTNCM.MC.0001 143,640.00 กันยายน 2563 17 กรกฎาคม 2563
2563 ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โรงจอดรถยนต์ เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ก่อสร้างต่อจากการก่อสร้างเดิม) 34,010,800.00 กันยายน 2563 16 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด 640X480 Pixels 2,140,000.00 กันยายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อเครื่อง Corona Viewer จำนวน 1 เครื่อง 3,531,000.00 กันยายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าที่ดินบุคคลภายนอกเพื่อกองหมอนผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2564 60,000.00 กันยายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 1,000 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง Plugin 1,000 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งใช้งานที่ กฟย.เกาะสีชัง และ กฟย.เกาะล้าน 22,930,100.00 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
2563 จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร ของ กฟอ.เบตง 1,033,620.00 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
2563 น้ำกลั่นใหญ่ 260.00 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563