รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.เพชรบูรณ์ แบบรายปี 3,468,641.47 ธันวาคม 2564 3 ธันวาคม 2563
2563 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านป่าเมี้ยง(สันโค้ง) ม.9 หมายเลขงาน WBS P-TDD01.4-A-MACD1.2020 อนมุัติเลขที่ น.1มจ.(กป.) - 1110/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 331,507.40 กรกฎาคม 2564 24 มิถุนายน 2563
2564 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ สามแยกตลาดนางบวช ถึงโรงสีดินสุวรรณ (ช่วงที่ 2) 1,254,405.68 พฤษภาคม 2564 6 มกราคม 2564
2563 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 - สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเลขที่ จร.03/2563 55,204,232.87 พฤษภาคม 2564 22 เมษายน 2563
2564 ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ RF Signal Generator จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,375,400.00 เมษายน 2564 21 มกราคม 2564
2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก คพส.8.1 และคฟม.2 เพิ่มเติมปี 2563 ลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ (Price Performance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,347,350.00 มีนาคม 2564 20 มกราคม 2564
2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก คพส.8.1 และคฟม.2 เพิ่มเติมปี 2563 หม้อแปลง จำนวน 2 รายการ (Price Performance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20,424,053.00 มีนาคม 2564 20 มกราคม 2564
2564 โครงการ “PEA Digital Worker” Super App และโครงการ “PEA Integrated HRD Platform” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP : P64010019614
17,841,210.00 มีนาคม 2564 18 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 103/2564 13,457,017.77 มีนาคม 2564 18 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 104/2564 6,838,295.10 มีนาคม 2564 18 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564 3,413,706.60 มีนาคม 2564 18 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 15 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2564 งานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
6,978,090.00 มีนาคม 2564 14 มกราคม 2564
2564 พัสดุหลักปี 2564 ประเภทลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03/2564) 6,505,450.20 มีนาคม 2564 13 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 601/2564 จำนวน 19 รายการ 33,029,059.60 มีนาคม 2564 13 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คัน เกียร์ธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 105 ซีซี เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2915 ตามสเปกอ้างอิงเลขที่ RVEH-001/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฉ.3 กกค.(ยค.) ปก.024/2563 1,214,450.00 มีนาคม 2564 7 มกราคม 2564
2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (จำนวน 7 กลุ่มประกวดราคา) บริเวณเขตพื้นที่ กฟน.2, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟก.1, กฟก.2, กฟต.1 และ กฟต.2 988,733,373.68 มีนาคม 2564 11 มกราคม 2564
2563 จัดเช่ายานพาหนะของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ รวม 3 คัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 3,062,340.00 มีนาคม 2564 6 มกราคม 2564
2564 แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2,439,600,000.00 มีนาคม 2564 4 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 605/2564 606,690.00 มีนาคม 2564 4 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 602/2564 8,349,006.70 มีนาคม 2564 4 มกราคม 2564