รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2565 จ้างจัดทำระบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Monitoring and Evaluation System) 5,765,695.00 ธันวาคม 2564 14 กันยายน 2564
2564 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ และภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 183,977,692.19 ธันวาคม 2564 26 สิงหาคม 2564
2564 จ้างควบคุมงาน งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ และภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 9,658,828.84 ธันวาคม 2564 19 สิงหาคม 2564
2564 จ้างเหมาทำความสะอาดปี2564 738,000.00 ธันวาคม 2564 22 มกราคม 2564
2565 เช่ายานพาหนะ ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2565-2570 จำนวน 1 รายการ รวม 3 คัน 2,503,800.00 พฤศจิกายน 2564 6 กันยายน 2564
2564 แผนการจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฐานรากป้องกันน้ำเซาะเสาระบบสายส่ง 115 เควี. ไลน์ สฟฟ.ปาย ถึง สฟฟ.แม่ฮ่องสอน เสาหมายเลข 53/12 จ.แม่ฮ่องสอน 1,389,395.00 พฤศจิกายน 2564 9 กรกฎาคม 2564
2564 งานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27,088,869.00 พฤศจิกายน 2564 6 สิงหาคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุกล้องส่องจุดร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 510,570.44 พฤศจิกายน 2564 21 มิถุนายน 2564
2564 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟอ.พาน 4,995,723.00 ตุลาคม 2564 2 กันยายน 2564
2565 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่ กฟต.1 ประจำปี 2565 14,268,000.00 ตุลาคม 2564 17 กันยายน 2564
2565 การจัดซื้อจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรม GIS Interface and Import/Export Tools จำนวน 10 รายการ 867,899.47 ตุลาคม 2564 16 กันยายน 2564
2564 งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap line (แยกบัวเทิง - บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด) - สถานีไฟฟ้าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1 50,225,422.29 ตุลาคม 2564 16 กันยายน 2564
2564 งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าพบพระ (ชั่วคราว) - ทางหลวงหมายเลข 1206 กิโลเมตรที่ 9+500 จังหวัดตาก ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1 363,794,332.21 ตุลาคม 2564 16 กันยายน 2564
2564 งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก) - แยกคลองหวะ (SD -> DD), Loop Line สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 3 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) DD และ Loop Line สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 3 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) UG จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2 133,361,637.08 ตุลาคม 2564 16 กันยายน 2564
2564 งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงทุ่งสง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1 182,179,987.97 ตุลาคม 2564 16 กันยายน 2564
2564 จัดซื้อพัสดุหลักกลุ่มหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ สำหรับงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 (ส่วนที่ 3) 2,661,496.60 ตุลาคม 2564 16 กันยายน 2564
2565 จัดซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 จำนวน 60 รายการ 20,497,883.00 ตุลาคม 2564 2 กันยายน 2564
2564 เช่าพื้นที่ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 (พื้นที่เพิ่มเติม) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2566 297,640.00 ตุลาคม 2564 3 กันยายน 2564
2565 จ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงานฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2565 534,554.88 ตุลาคม 2564 7 กันยายน 2564
2564 จัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง จำนวน3รายการ โครงการ คพส8.1และคพจ2.4 39,875,208.50 ตุลาคม 2564 6 กันยายน 2564