รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ก.๒ กบล.(ลส.) 814/2564 ประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องความร้อนความละเอียด 320x240 PIXELS ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 เมษายน 2564 ถึง 26 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 27 เมษายน 2564
น.๒ พล.(บห.)๑๗๖๓/๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 เมษายน 2564 ถึง 23 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 26 เมษายน 2564
PEA(S2)กฟอ.กม.005/2564 งานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท ซีบรีซ ซิกซ์ จำกัด ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากระบบเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน 33kV ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 เมษายน 2564 ถึง 22 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 เมษายน 2564
PEA-TDDP.2(E)-0227/2564 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3-สถานีไฟฟ้าโนนสูง)–บริษัท เซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 เมษายน 2564 ถึง 6 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 7 พฤษภาคม 2564
น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)4/2564 AAJ-จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานย้ายแนวระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน กฟจ.ลำพูน สฟ.นิคม3 ฟีดเดอร์ 7 และ 10 บริเวณสามแยกป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 เมษายน 2564 ถึง 20 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 เมษายน 2564
ต.3 กฟอ.จะนะ(กส) 058/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานขยายเขต โครงการแก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 เมษายน 2564 ถึง 21 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 เมษายน 2564
กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-014-2563 ล่อฟ้าแรงสูง ระบบ 22 KV และ 33 KV ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 29 เมษายน 2564
PEA-TDDP.2(A)-154/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 เมษายน 2564 ถึง 20 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 เมษายน 2564
PEA-SPM2-TSDP9.2-10/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 5 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3, สถานีไฟฟ้าหนองกี่ ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 เมษายน 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 พฤษภาคม 2564
ฉ.2 กค.จร./จป-03/64 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง บ้านยางใหญ่ อ.น้ำยืน - บ้านห้วยซันใต้ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (ช่วง A-B) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 เมษายน 2564 ถึง 23 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 26 เมษายน 2564
ก.3 64IAJEB01 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ประสานงานโครงการ คพจ.2 จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี(60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 เมษายน 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 19 เมษายน 2564
PEA(S2)กบญ.020/2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข. (53-2) จำนวน 90,100 ลูก ตามโครงการ คฟม.2 ปี 2563 (เพิ่มเติม) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 เมษายน 2564 ถึง 21 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 เมษายน 2564
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)09/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จํานวน 6 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)09/2564) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 เมษายน 2564 ถึง 27 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 เมษายน 2564
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จํานวน 17 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2564) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 เมษายน 2564 ถึง 3 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 5 พฤษภาคม 2564
กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-013-2564 จัดซื้อ สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม. จำนวน 59 กม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 เมษายน 2564 ถึง 22 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 เมษายน 2564
น.1กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)06/2563 AAJ-ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 3 คัน ของ กฟน.1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 เมษายน 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 19 เมษายน 2564
น.3กฟอ.ตค.(กส.)289/2564 ลว. 30 มี.ค. 2564 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหลักแปด (จุด 2) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 เมษายน 2564 ถึง 8 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 เมษายน 2564
น.3กฟอ.ตค.(กส.)924/2564 ลว. 1 เม.ย. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหลักแปด(จุด1) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 เมษายน 2564 ถึง 8 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 เมษายน 2564
PEA(S2)กฟจ.สฎ.002/2564 ก่อสร้างขยายเขตฯระบบจำหน่าย สนง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (อาคารโรงเรียนกีฬา)
ต. มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข WBS. C-64-K-SRTCS.0177.02.2
แผนผังเลขที่ TD02-A04/640177
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 เมษายน 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 19 เมษายน 2564
ก.1กกค.(ยธ.)(ปก.)72/2564 งานต่อเติมอาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น ขนาด 8.00x8.00 เมตร (ด้านขวา)
กรณีใช้เข็มตอก
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 เมษายน 2564 ถึง 8 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 เมษายน 2564