รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
PEA.S2ชก(กป)002/2565 รายงานขอจ้างตัดลิดรอนต้นไม้แบบรายปี ประจำปี 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 31 มกราคม 2565
กฟภ.กจพ.1-ป(บ)-013-2565 ซื้อกระดาษม้วน สำหรับพิมพ์บิลค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยใช้เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง จำนวน 96 ม้วน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 31 มกราคม 2565
PEA-C(F)-021/2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ยอง ก๊วน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 1 กุมภาพันธ์ 2565
ซป.ฉ.1 (จซ) 06/2565 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ โครงการ คพจ.2 จำนวน 13 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 06/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2565 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 9 กุมภาพันธ์ 2565
65017263086 จัดจ้างบุคคลภายนอกแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟพื้นที่บางปะกง ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 27 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2565
ก.2กบษ.(บฟ.)194/2565 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อรองรับการปรับระดับชั้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า
เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านคลองเจ้า ชั้น 3 เขต กฟก.2 จำ นวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 27 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2565
กปส.(นท) 13/2565 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รถสองแถวทั่วประเทศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 4 กุมภาพันธ์ 2565
กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-012-2565 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 10,580 กม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 22 กุมภาพันธ์ 2565
สข.005/65 จ้างเหมาก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่าย ร้านเรณู-บ้านอ่าวทราย ถนนสงขลา-เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 27 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2565
กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-002-2565 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 5,460 กม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 21 กุมภาพันธ์ 2565
กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-008-2565 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ตร.มม. จำนวน 2,061 กม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 22 กุมภาพันธ์ 2565
ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2565 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 19 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 8 กุมภาพันธ์ 2565
จ.บต.(บห.) 001/2565 จัดซื้อล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ ของ กฟอ.เบตง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 27 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2565
PEA-I(A)-039/2563 ประกวดราคาซื้อกลุ่มเครื่องมือติดตั้ง/ทดสอบ เคเบิลใต้ดิน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2565 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 7 กุมภาพันธ์ 2565
PEA-TSDP.9.2(A)-058/2563 จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบ CSCS งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จ.นครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2565 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 4 กุมภาพันธ์ 2565
กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-004-2565 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ตร.มม. จำนวน 993 กม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2565 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 3 กุมภาพันธ์ 2565
PEA-C(F)-130/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง Load Break Switch ระบบ 115 เควี สำหรับการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้กับสถานีไฟฟ้าบริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2565 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 4 กุมภาพันธ์ 2565
กปส.(นท) 12/2565 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาป้ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2565 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 3 กุมภาพันธ์ 2565
ก.1 กฟส.อ.นล.78/2565 งานจ้างเหมางดจ่ายไฟ (ตัดมิเตอร์) พื้นที่ กฟส.อ.นครหลวง และ กฟย.อ.ภาชี ประจำปี 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2565
ต.3ตมด(บง)52/2565 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ)ประจำปี 2565 กฟส.ตะโหมด,กฟย.ป่าบอน และกฟย.บางแก้ว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2565