รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ก.2 กกค.(ยธ.) 259/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างฐานรากรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า, ประตู - รั้ว, ป้ายชื่อ, ถนน - ลานหิน, ติดตั้งระบบประปา - ไฟฟ้า - สุขาภิบาล - กราวด์กริด และอื่นๆ ที่ สถานีไฟฟ้าเขาคิชฌกูฎ (ชั่วคราว) จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 1 กุมภาพันธ์ 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)129D/2563 ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 14 เมตร ใช้งานพื้นที่ กฟก.2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผนงานที่ 4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)129D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มกราคม 2564
ต.1กฟอ.หห.(บป.)696/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System (INSx) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน ปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มกราคม 2564
200/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (lnvoice Notification INSx) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 1 กุมภาพันธ์ 2564
จ.ก.2ฉช.(บป.)048/2564 จ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ของ กฟจ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
N2.EB.(จซ.)-01-2564 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง พัสดุรองปี 2564 (จำนวน 15 รายการ) (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-01-2564) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 9 กุมภาพันธ์ 2564
S(B)Hardware(H)009/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 (ยกเว้น คพจ.2) และพัสดุหลักรองปี 2563 (เพิ่มเติม) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 8 กุมภาพันธ์ 2564
กบญ.ก.1(B)-M-021-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 6,500 ชุด เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-021-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-017-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม. จำนวน 230,800 ม้วน เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-017-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-012-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เหล็กรูปรางน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. จำนวน 3,800 อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-012-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มกราคม 2564
ประกาศนี้ถูกยกเลิกแล้ว
กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-008-2562 จัด ซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า จำนวน 132 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 19 มกราคม 2564
1101507158 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ ระบบ1เฟส และ3เฟส ขนาดไม่เกิน 30Amp) ของ กฟจ.สค.ชั้น 1 และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
จก.14/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า เสาธง รั้วคอนกรีตบล็อก ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 8 กุมภาพันธ์ 2564
จก.13/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 8 กุมภาพันธ์ 2564
น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)1/2564 AAJ-จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงของ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
จก.1/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 8 กุมภาพันธ์ 2564
EB001/2564 งานจ้างจัดทำข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 8 กุมภาพันธ์ 2564
ก.2กกค(ยธ.)202/2564 งานปรับปรุงที่ดิน-ถมดินบดอัดแน่นที่ สฟฟ.พัทยาใต้ 3 (ถาวร) จ.ชลบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มกราคม 2564
น.1กค.(มต.)384/2564 ลว.20 ม.ค.64 กฟอ.เกาะคา จ.ลำปาง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 608 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
น.1กค.(มต.)384/2564 ลว.20 ม.ค.64 กฟอ.เกาะคา จ.ลำปาง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 608 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564