รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
น.3 กบล.(ธท) 1608/2564 การจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 เส้นทาง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 27 กันยายน 2564
ก.1 กฟอ.ธญ.(กส.) 296/2564 จ้างเหมางานต่อเติมหลังคากันสาดและแผ่นบานเกล็ด สำหรับโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟอ.ธัญบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 29 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 30 กันยายน 2564
ฉ.3 นม.(คพ.) EBD-003/2564 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 ของ กฟจ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฉ.3 นม.(คพ.) EBD-003/2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 กันยายน 2564
กบญ.ก.1(B)-P-141-2564 จัดซื้อ PREFORMED D/E, SAC 22 kV 185 sq.mm. 29.78 mm. จำนวน 18,000 ชุด ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-141-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 กันยายน 2564
กบญ.ก.1(B)-P-137-2564 จัดซื้อกราวด์ร็อด จำนวน 11,100 ชุด ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-137-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 กันยายน 2564
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2564 จัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 1 ตุลาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 4 ตุลาคม 2564
PEA-M(O)-025/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 19 ตุลาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 20 ตุลาคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)135D/2564 ซื้อพัสดุตามแผนจัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา คอร. ยาว 12.20 ม. ประจำปี 2564 งบ คพจ.2 แผน3,4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)135D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 กันยายน 2564
PEA-M(G)-104/2564 ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 หินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2564 ถึง 6 ตุลาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 7 ตุลาคม 2564
ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 402/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มงานมิเตอร์หม้อแปลง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพหาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟฉ.2 ปีงบประมาณ 2562-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 21 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 กันยายน 2564
PEA (S2) กบล.001/2564 การจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 18.00 X 9.00 เมตร ของโรงซ่อมหม้อแปลง กฟต.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 23 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 27 กันยายน 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 157/2564 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต สำหรับใช้งานโครงการ ในส่วนรับผิดชอบ ของ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ. ในสังกัด งบโครงการ คพจ.2 แผน 4
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 กันยายน 2564
PEA-TSDP.9.2(A)-074/2564 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Medium Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 6 ตุลาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 7 ตุลาคม 2564
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)113D/2564 ประกวดราคาซื้อเสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. ตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ชนแดน เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)113D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 23 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 27 กันยายน 2564
กบญ.ก.1(B)-C-139-2564 จัดซื้อ PREFORMED D/E, SAC 22 KV 50 sq.mm. 21.80 mm. จำนวน 9,400 ชุด เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-139-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 21 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 กันยายน 2564
น.3ทก.(กป.)-1296/2564 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เชื่อมโยงบ้านวังกระโดนน้อย - บ้านดงดินแดง (หนองม่วง) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 กันยายน 2564
กบญ.ก.1(B)-M-140-2564 จัดซื้ PREFORMED D/E, SAC 22KV 185 sq.mm. 29.78 mm. จำนวน 5,200 ชุด เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-140-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 กันยายน 2564
กบญ.ก.1(B)-M-143-2564 จัดซื้อคอนเนคเตอร์ชนิดบีบ จำนวน 123,300 ชุด เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-143-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 20 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 29 กันยายน 2564
กบญ.ก.1(B)-P-144-2564 จัดซื้อคอนเนคเตอร์ชนิดบีบ จำนวน 70,000 ชุด ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-144-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 4 ตุลาคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-142-2564 จัดซื้อคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. จำนวน 25,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-142-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 กันยายน 2564