รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง จัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ Circuit Breaker ระบบ 115 kV จำนวน 5 ชุด 9,456,125.00 10 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 83,914,514.60 7 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-024-2563 37,084,381.00 7 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อรถบรรทุกขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ 449,111,100.00 7 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 231 กม. และขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4,269 กม. เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สฟ)-013-2563
96,645,755.52 7 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563
กฟต.1 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เปลี่ยนสาย SAC นิคมซอย2 ซ้ายมือ ม.13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 682,834.46 7 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ (SAC) งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26,215,000.00 6 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
กฟน.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 (งบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 ประเภทสายไฟ จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29,184,250.00 4 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
กฟน.3 จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแยกเขาปฐวี-ปลายสายตลุกดู่ (จุดที่ 7) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 568,567.30 3 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ทางหลวงหมายเลข 33 (สุวรรณศร) บริเวณศูนย์ราชการ จ.สระแก้ว ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40,244,840.00 3 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงของ กฟภ.
สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,477,900.00 3 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) เลขที่ กฟภ.กพก.ป(จ้าง)-001-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 312,000,000.00 3 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563
กฟฉ.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตามโครงการ คชฟ.3, งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 และงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 15 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 110/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,950,662.22 31 กรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
กฟน.2 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569 ของ กฟน.2 จำนวน 35 คัน เลขที่ น.2 EB.(ยค.)-27-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,139,697.00 31 กรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน และเงื่อนไขประกวดราคา (TOR) งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้ากระบี่ 1 (ลานไก) ถึง ทางหลวงหมายเลข 4037 (กิโลเมตรที่ 49+066) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ประกวดราคาเลขที่ จร.09/2563
173,633,897.97 31 กรกฎาคม 2563 4 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง งานจ้างเหมาเปลี่ยน Static and Digital Transformer Differential Relay ให้เป็นแบบ Numerical Relay 19,100,570.00 31 กรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
กฟน.3 ซื้อ Ultrasonic Probe Type 2 เลขที่ น.3 กบษ.(ตบ.) EB2/2563 2,889,000.00 30 กรกฎาคม 2563 4 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบริการด้านฮอทไลน์) 55,918,200.00 30 กรกฎาคม 2563 4 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ กฟภ.กจน.ป(มป)-007-2563 66,702,580.20 30 กรกฎาคม 2563 4 สิงหาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ กฟภ.กจน.ป(มป)-003-2563 244,127,294.50 30 กรกฎาคม 2563 4 สิงหาคม 2563