รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ซื้อระบบตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (Application Security Testing) ทดแทน จำนวน 1 ระบบ 32,100,000.00 5 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ซื้อระบบเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย IPv4 และ IPv6 (NAT64 และ DNS64) ทดแทน จำนวน 1 ระบบ 10,165,000.00 5 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 600 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-012.1-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 112,606,800.00 5 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 734 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-012.2-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 137,755,652.00 5 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง จัดซื้อระบบตรวจสอบประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network Security Validation) จำนวน 1 ระบบ 26,750,000.00 5 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
กฟก.2 จัดจ้างตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 423,880.50 5 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง งานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า และจ้างเปลี่ยนตู้ Switchgear 22 kV ปี 2565 585,116,606.50 4 สิงหาคม 2565 9 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง การซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ 17,247,643.51 4 สิงหาคม 2565 9 สิงหาคม 2565
กฟก.2 จัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รองรับการปรับระดับชั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า ชั้น 3 24,567,200.00 4 สิงหาคม 2565 9 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (Category C) จำนวน 136 คัน เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-001-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067102018) 582,080,000.00 4 สิงหาคม 2565 9 สิงหาคม 2565
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 ของ กฟต.2 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ เลขที่ PEA(S2)กบญ.028/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,814,694.50 3 สิงหาคม 2565 8 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อIPC MAIN INS 16-95 MM TAP INS 6-35 MM เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(พร)-010.2-2565 23,647,000.00 2 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อIPC MAIN INS 16-95 MM TAP INS 6-35 MM เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(พร)-010.1-2565 13,375,000.00 2 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการเข้าถึงระบบบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมระบบไฟฟ้า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-003-2565
25,680,000.00 2 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565
กฟน.2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 47 รายการ ในพื้นที่ กฟน.2 ตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 3 28,148,654.78 2 สิงหาคม 2565 2 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-002-2565
32,902,500.00 2 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077324116) 58,957,000.00 1 สิงหาคม 2565 4 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง งานจ้างติดตั้งกล้องภาพความร้อนชนิดติดตั้งถาวรเพื่อเฝ้าระวังการชำรุดของอุปกรณ์หลักและประเมินความเสี่ยงของสถานีไฟฟ้าแบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ จำนวน 5 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,797,212.50 1 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า โรงเก็บมิเตอร์ อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,664,000.00 27 กรกฎาคม 2565 3 สิงหาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่ง ระบบ 115 เควี CUT and TURN (สถานีไฟฟ้าชลบุรี 2 - สถานีไฟฟ้าบางแสน) - สถานีไฟฟ้าชลบุรี 4 (เพิ่มเติม) จังหวัดชลบุรี ตาม คพส.9.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,028,784.29 27 กรกฎาคม 2565 3 สิงหาคม 2565