รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟก.2 จัดซื้อหม้อแปลง TR., 30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC ตามโครงการ คพส.9.3 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)053D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงร่าง TOR ครั้งที่1 19,598,976.00 3 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
กฟน.3 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สิน กฟภ.ของ กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2565 526,440.00 3 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 10,000 ชุด และลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 4,160 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-027-2564 (ประกาศครั้งที่ 1) 24,498,720.00 3 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
กฟก.1 ประกวดราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง ย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี กฟส.อ.ลาดบัวหลวง - บริเวณทางหลวงชนบท สายอย.3006 ช่วงเดอะโฮม ถึง บ้านสวนไม้หอม ม.2 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1,219,991.65 3 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 859 ชุด และ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 299 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-009-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127021857) 9,164,068.50 3 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
กฟน.3 จ้างเหมาตัดต้นไม้แบบเฉพาะคราว ไตรมาส1 ประจำปี 2565
1 แนวระบบจำหน่าย สายส่ง วงจรที่ 1 สถานีฯโคกสำโรง ตั้งแต่ สถานี ถึง จุดแบ่งเขต บ.หนองคู กม.ที่ 171
2 แนวระบบจำหน่าย สายส่ง วงจรที่ 1 สถานีฯชัยบาดาล 2 ตั้งแต่ จุดแบ่งเขต บ.เขาแหลม กม.ที่ 212 ถึง พลังงานธรรมชาติ
3 แนวระบบจำหน่าย สายส่ง วงจรที่ 2 สถานีไฟฟ้าโคกสำโรง ตั้งแต่ จากสถานีไฟฟ้าโคกสำโรง – บ้านชอนสารเดช
4 แนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 2 ตั้งแต่ สี่แยกวังเพลิง – อำเภอสระโบสถ์
5 แนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 2 ตั้งแต่ จากหจก.ใบแก้วก่อสร้าง – บ้านเขาเตียน
6 แนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้าโคกสำโรงตั้งแต่ จากสี่แยกไฟฟ้า – ไร่อ้วนโอสถ
7 แนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 10 สถานีไฟฟ้าโคกสำโรงตั้งแต่ จาก หจก.ใบแก้วก่อสร้าง – บ้านหนองคู
499,843.01 3 ธันวาคม 2564 8 ธันวาคม 2564
ส่วนกลาง โครงการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ปี 2564 - 2565 1,500,000.00 3 ธันวาคม 2564 3 ธันวาคม 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาเลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-034-2563 (ประกาศครั้งที่ 1) 76,693,587.50 3 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็กพร้อมพาดสาย ACSR 380/50 ต.มม. สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย จ.หนองคาย - สถานีไฟฟ้าโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ตาม คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,389,005.23 3 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107311043) 173,350,700.00 3 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง 250 KVA 22 kV ชนิดทนการลัดวงจร ตามแผนจัดหา คพส.9.3 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)143D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,239,261.00 3 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
กฟต.2 จ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้างดำเนินการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System : INSx) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 847,414.32 2 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2564
กฟก.1 จัดซื้อเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 1x50 ตร.มม. จำนวน 75,000 เมตร เพื่อใช้งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2560 ในพื้นที่ กฟจ.นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,623,750.00 2 ธันวาคม 2564 8 ธันวาคม 2564
กฟน.3 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) 1,408,548.00 2 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มโครงสร้างเสา ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 8 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนงานที่ 4 ประจำปี 2564 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,542,380.75 2 ธันวาคม 2564 8 ธันวาคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี สำหรับแผนงานการจัดหาพัสดุรอง ประจำปี 2564 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)09D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26,021,190.90 2 ธันวาคม 2564 8 ธันวาคม 2564
กฟฉ.2 ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้า ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.รอ. และ กฟย.ในสังกัด ปี 2565 4,608,704.00 1 ธันวาคม 2564 1 ธันวาคม 2564
กฟฉ.3 จัดซื้อพัสดุประเภท ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-014/2564 19,762,844.90 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564
กฟฉ.2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.อุบลราชธานี และ กฟย.ตาลสุม ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,244,154.40 1 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564
กฟฉ.2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System : INSx ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.อุบลราชธานี และ กฟย.ตาลสุม ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,420,203.51 1 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564