รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟก.1 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-188-2563
17,217,905.00 20 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี ให้บริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55,538,567.03 20 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน รายการเคเบิ้ล อากาศ 22 เควี งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวศรีราชา2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)102D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,167,650.00 20 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง การจ้างออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management : EPM) จำนวน 1 ระบบ 200,304,000.00 20 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-022-2564 5,821,870.00 19 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
กฟก.3 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) 121,092,935.76 19 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อ High Vacuum Oil Purify 6,000 lite/hr (กบส. ปี 2562) 4,708,000.00 19 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ตู้ Rack พร้อม Power Distribution Unit (PDU) และระบบชุดกักเก็บลมเย็น (Cold Containment) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ. 37,741,040.00 16 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
กฟก.1 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 12 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-123-2563 7,449,083.20 16 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
กฟฉ.2 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กฟจ.ยโสธร และ คลังพัสดุ ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,052,880.00 15 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนราษฎร์ยินดี ช่วงที่ 2-3 (จุดตัดถนนเพชรเกษม - จุดตัดถนนธรรมนูญวิถี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (หาดใหญ่ Lot 2) ประกวดราคาเลขที่ จร.07/2563
205,147,964.90 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
กฟต.3 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะ ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569 จำนวน 52 คัน ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/2563
55,937,460.00 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
กฟน.1 จัดจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2564 534,554.88 12 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
กฟฉ.3 จัดซื้อพัสดุหลักประเภท สเตรนแคล้มป์,แร็ค,ที่จับลูกรอก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
เลขที่ ฉ.3 กบญ. (จซ.) EBD-036/2563
วงเงินงบประมาณ 2,324,166.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 162,691.62 บาท รวมทั้งสิ้น 2,486,857.62 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1 สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม. จำนวน 2,640 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,413.12 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สเตรนแคล้มป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. จำนวน 750 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,942.50 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 แร็ค 2x200 มม.(2x8”)แบบหลังยื่น จำนวน 4,800 ก้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,808.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 แร็ค 4x200 มม.(4x8”)แบบหลังยื่น จำนวน 3,000 ก้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 661,260.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227 จำนวน 12,000 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 523,872.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2,486,857.62 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ในเขตพื้นที่ กฟน.2 และ กฟน.3 ตาม คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,527,170.03 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการข้อมูล ภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) เลขที่ กฟภ.กพก.ป(จ้าง)-003-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 333,840,000.00 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณประจำปี 2564 8,210,110.00 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
กฟน.3 สำหรับการจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน จำนวน 332 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-DVB-N3/2563 128,975,841.90 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
กฟก.3 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กาไรฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) 121,092,935.76 7 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
กฟก.1 ย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์ กฟฟ.บ้านหินกองโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 กม.90 + 000 จ.สระบุรี
119,919.27 6 ตุลาคม 2563 7 ตุลาคม 2563