รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนลูกถ้วย ชนิดคอมโพสิต 33 เควี จำนวน 2 รายการ 11,737,686.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 1,800 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-002.2-2564 (ครั้งที่ 1) 9,803,340.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ตัน ติดเครนพับ จำนวน 148 คัน เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-002-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097661982) 475,080,000.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 2,340 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-002.1-2564 (ครั้งที่ 1) 12,744,342.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 885 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-003-2564 (ครั้งที่ 1) 7,405,149.00 9 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 350,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.5-2564 561,750,000.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 250,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.4-2564 401,250,000.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 192,040 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.2-2564 308,224,200.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 120,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.1-2564 192,600,000.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 400,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.3-2564 642,000,000.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง. (52-4) จำนวน 17,000 ลูก ตามโครงการ คพส.8.1และ คฟม.2 ปี 2563 (เพิ่มเติม) ของ กฟต.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.019/2564 10,404,680.00 8 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Ground Penetration Radar Equipment และ Pipe Inspection Solution Equipment จำนวนอย่างละ 2 ชุด เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,121,800.00 8 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
กฟต.3 จัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2564 11,981,539.00 7 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
บ้านโป่ง 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1
225,317,965.66 7 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแปลงยาว ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1
228,651,851.33 7 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,042,182.85 7 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
กฟฉ.1 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพพ.2 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี และงบทำการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 19/2564 23,508,274.50 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
กฟน.1 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะตามแผนงานปี 2564-2569 (ประเภทแวนตรวจการ ขับเคลื่อน 4 ล้อ) รวมทั้งสิ้น 4 คัน ของ กฟน.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,111,840.00 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
กฟน.1 ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 3 คัน ของ กฟน.1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุมากกว่า 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงของ กฟต.2 จำนวน 155 เครื่อง 5,013,000.00 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564