รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟน.3 การจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 เส้นทาง 2,593,585.66 17 กันยายน 2564 22 กันยายน 2564
ส่วนกลาง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Card E1 บนอุปกรณ์ IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,940,168.00 15 กันยายน 2564 27 กันยายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตามโครงการ คพส.8.1 ปี 2563 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.032/2564 26,212,175.20 15 กันยายน 2564 20 กันยายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,071,287,001.59 15 กันยายน 2564 20 กันยายน 2564
กฟก.2 จ้างทำอาคารสำเร็จรูป (บ้านพักพนักงาน จำนวน 2 หลัง) ที่ การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอท่าตะเกียบ 529,222.00 14 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 350,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-005.5-2564 561,750,000.00 14 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 250,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-005.4-2564 401,250,000.00 14 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 400,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-005.3-2564 642,000,000.00 14 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 192,040 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-005.2-2564 308,224,200.00 14 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 120,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-005.1-2564 192,600,000.00 14 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564
กฟต.2 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟเอกชน-รายย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483,747.00 14 กันยายน 2564 21 กันยายน 2564
กฟก.2 จ้างขุดหลุม - ปักเสา กฟย.เกาะกูด - เสริมความมั่นคงบ้านอ่าวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,767,097.15 14 กันยายน 2564 21 กันยายน 2564
ส่วนกลาง จ้างติดตั้ง Partial Discharge Online Monitoring จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า 34,240,000.00 14 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564
ส่วนกลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์สื่อสารแบบเซลลูลาร์ (Cellular Router) สำหรับอุปกรณ์โหลดเบรกสวิตซ์ชนิด SF6 ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในระยะที่ 1 จำนวน 83 ชุด 6,849,471.25 13 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 หินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,599,918.02 13 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) ของ กฟต.2 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.035/2564 10,596,684.74 13 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564
กฟก.3 ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยตามแผนการจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟปี 2563 (เพิ่มเติม) และงบ คพส.9.3 ปี 2563 จำนวน 5 รายการ (64IAHEB024) 27,402,157.51 13 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564
กฟฉ.1 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ แบบ Modern Warehouse จำนวน 4 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 23/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,994,250.00 13 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อกรวยจราจร 16,500.00 10 กันยายน 2564 10 กันยายน 2564
กฟฉ.2 E010 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มงานมิเตอร์หม้อแปลง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพหาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟฉ.2 ปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวน 7 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 402/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 7,918,000.00 10 กันยายน 2564 15 กันยายน 2564