รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ ตามแผนระยะยาวงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2567 ของ กฟต.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบพ.026/2567 25,066,872.88 25 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง จัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าชุมแสง จ.นครสวรรค์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1 11,649,329.68 25 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
กฟต.3 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบมิเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบมิเตอร์ตามงบประมาณ ประจำปี 2565 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 13,535,500.00 24 มิถุนายน 2567 27 มิถุนายน 2567
กฟน.1 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสัตว์สำหรับงานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ตามโครงการ คพญ.๑ 1,096,032.03 21 มิถุนายน 2567 21 กรกฎาคม 2567
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี 40 ปี และพนักงานที่จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 109,966,403.80 21 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 292,553,864.37 21 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณ ถนนพุทธบูชา ถนนพญาลิไท ถนนเอกาทศรถ ถนนมหาธรรมราชา ถนนบรมไตรโลกนารถ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 183,202,083.00 20 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567
กฟฉ.2 E010 จัดซื้อพัสดุรองงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2567 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปอ.กบพ.ฉ.2 พัสดุรอง 120.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,353,927.50 20 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบ Teleprotection ช่วงสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ PEA-CED-07/2024
4,044,600.00 20 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง งานจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสารแบบ Self-Supporting ขนาดความสูง 73.50 เมตร ภายในเขต กฟก.1 จำนวน 6 แห่ง 5,758,740.00 20 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ เพื่อจัดซื้อพัสดุสำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์ชั่วคราวรองรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เชื่อมโยง สฟ.เกาะสมุย 1 - สฟ.เกาะสมุย 2 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
6,570,844.32 19 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และข้อมูลภูมิสารสนเทศแผนที่ฐาน (Basemap) 55,395,804.60 19 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อรถขุดตักตีนตะขาบ ติดสว่านขุดเจาะ จำนวน 2 คัน เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-005-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66059312008) 14,562,700.00 19 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567
กฟฉ.3 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประจำชุดปฏิบัติงาน ในสังกัด กฟฉ.3 ปี 2567 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบพ.(จร) EBD-018/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,955,050.00 19 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567
กฟฉ.3 จัดซื้อเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ชั่วโมง (High Vacuum Oil Purifier) จำนวน 2 ชุด 984,400.00 18 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
กฟน.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์มาตรฐาน ขนาด 5.10 x 28.85 เมตร และ เทลาน คสล. ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม 122.50 ตรม. พร้อมทาสีสัญลักษณ์ลานความปลอดภัยที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 774,787.00 18 มิถุนายน 2567 23 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 5,481 กม. วิธีประกวดราคา เลขที่ กจพ2-สฟ-025-2567
(ประกาศครั้งที่ 2)
35,188,020.00 17 มิถุนายน 2567 20 มิถุนายน 2567
กฟน.3 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง CNA05S-03 จุดแบ่งเขต กฟส.สรรคบุรี จ.ชัยนาท (จุดที่ 2) 937,156.57 14 มิถุนายน 2567 19 มิถุนายน 2567
กฟน.3 ประกวดราคาซื้อพัสดุชุด Animal Barrier แผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดฯ (HB.2000, HB.3000) ประจำปี 2567 ในเขตพื้นที่ กฟน.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,512,418.90 13 มิถุนายน 2567 18 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อInstrument Transformers จำนวน 22 รายการ เลขที่ กจพ1-พร-007-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 249,839,275.50 13 มิถุนายน 2567 18 มิถุนายน 2567