รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟฉ.2 E010 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 จำนวน 16 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 303/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,568,996.40 22 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC ตามโครงการ คพส.9.3 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)054D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,804,284.00 22 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564
กฟฉ.2 E010 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 103/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,457,017.77 22 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564
กฟฉ.2 E010 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,978,090.60 22 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564
กฟต.3 ก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.ระแงะ 16,050,000.00 21 มิถุนายน 2564 7 กรกฎาคม 2564
กฟต.1 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.ทสก.-สฟ-บสพ.1 บ้านห้วยยาง (ช่วง 2/7) 2,193,679.06 21 มิถุนายน 2564 5 กรกฎาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าเกาะพะงัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 108,393,446.02 21 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 423,720,000.00 18 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 400 ต.มม. มอก.85 งานก่อสร้างสายส่ง รองรับ สฟฟ.เขาคิชกูฎ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)101D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28,076,800.00 18 มิถุนายน 2564 23 มิถุนายน 2564
กฟต.3 ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ขนาด 10.00x13.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอธารโต จังหวัดยะลา 4,601,000.00 17 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
กฟต.3 ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ขนาด 10.00x13.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอยะหา จังหวัดยะลา 4,601,000.00 17 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
กฟก.2 ปรับปรุงร่าง ประกวดราคาซื้อเสาคอร.ยาว 12.20 ม. จำนวน 800 ต้น ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน3,แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)057D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,185,456.00 17 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
กฟต.3 จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-3 มอก.1251 จำนวน 6,000 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding027/2564 12,358,500.00 17 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด จังหวัดระยอง (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017492836) 27,329,314.76 16 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Medium Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28,519,313.48 15 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง ระกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติและรถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 19,946,940.00 14 มิถุนายน 2564 17 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 ถึง สถานีไฟฟ้าท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 116,194,537.82 14 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน และเงื่อนไขประกวดราคา (TOR) งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา - สถานีไฟฟ้าละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยที่ 2 แผนงานที่ 2 ประกวดราคาเลขที่ จร.18/2564 156,938,843.12 14 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ของ กฟภ. 46,886,411.32 9 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564
กฟน.3 ขอบเขตของงาน(TERMS of Reference : TOR) จัดซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวน จำนวน 161 ท่อน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน 543,365.42 8 มิถุนายน 2564 8 มิถุนายน 2564