รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟก.1 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564 เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-029-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,633,040.00 21 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
กฟก.1 จัดซื้อพัสดุรอง เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน 20,000 อัน ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564 เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-032-2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29,318,000.00 21 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
กฟต.3 จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับใช้งาน Modern Warehouse ของคลังพัสดุในสังกัด กฟต.3 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding035/2563
6,462,800.00 21 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
กฟฉ.1 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 12/2564 9,202,000.00 21 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
กฟก.1 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-022-2564 25,145,000.00 21 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
กฟก.1 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-016-2564 11,011,905.00 21 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
กฟก.1 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เหล็กคอนเคเบิลอากาศ จำนวน 15,000 อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-014-2564 21,988,500.00 21 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
กฟก.1 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่กบญ.ก.1(B)-M-009-2564
18,727,546.60 21 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
กฟฉ.1 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ ตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 4 เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 10/2564 5,665,040.10 20 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟก.3 (จังหวัดนครปฐม) บริเวณถนนหน้าพระและถนนซ้ายพระ (รอบองค์พระปฐมเจดีย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 50,163,419.00 20 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ให้ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟก.3, กฟฉ.2, กฟต.3 และ กมป. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22,251,302.70 20 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร จำนวน 2,500 ต้น ใช้งานพื้นที่ กฟก.2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)128D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,093,200.00 19 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564
ส่วนกลาง Instrument transformer จำนวน 17 รายการ 140,958,162.00 18 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564
กฟก.1 งานจ้างการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า Invoice Notification System (INSx)
ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
1,266,024.00 16 มกราคม 2564 23 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Cellular Network จำนวน 1,041 ซิมการ์ด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,945,200.00 15 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
กฟก.1 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-033-2564
5,938,500.00 15 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
กฟก.1 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ประจำปี 2563 จำนวน 113 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)
5,489,314.00 15 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทหม้อแปลง จำนวน 4 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 201/2564 20,309,541.60 15 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า เสาธง รั้วคอนกรีตบล็อก ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107079583) 16,050,000.00 14 มกราคม 2564 19 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117203871) 20,330,000.00 14 มกราคม 2564 19 มกราคม 2564