ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ Eก.2มพย.คพ.0008/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67049190087
รายละเอียด
จัดซื้อCABLE,UG.,CU.22KV.1X240SQ.MM.จำนวน 840 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ
11 เมษายน 2567 ถึง 23 เมษายน 2567
วันที่เสนอราคา
24 เมษายน 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
038-221007 ต่อ 14530
สอบถามทางอีเมล์
suwimon.cha@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,249,332.00 บาท
ราคากลาง
1,249,332.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง