รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63017140462 3 / 2563 1,190,000.76 2 ธันวาคม 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะโหมด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2 63117384442 3 / 2563 769,149.61 26 พฤศจิกายน 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะโหมด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2 63117384414 2 / 2563 1,245,303.20 26 พฤศจิกายน 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะโหมด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2 63117384357 1 / 2563 460,746.32 26 พฤศจิกายน 2563
ส่วนกลาง กองกิจการคณะกรรมการ/ฝ่ายงานผู้ว่าการ 3 / 2563 72,793.00 25 พฤศจิกายน 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63117332556 3 / 2563 4,689,077.53 24 พฤศจิกายน 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63117330741 2 / 2563 14,449,184.54 24 พฤศจิกายน 2563
ส่วนกลาง กองวิจัย/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 2 / 2563 41,162.64 24 พฤศจิกายน 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63117326723 2 / 2563 2,019,503.53 24 พฤศจิกายน 2563
ส่วนกลาง กองแผนที่ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 3 / 2563 9,449.00 24 พฤศจิกายน 2563
ส่วนกลาง กองวิจัย/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 3 / 2563 40,314.89 24 พฤศจิกายน 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63117317132 1 / 2563 3,896,747.49 24 พฤศจิกายน 2563
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุนหาญ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63107356118 4 / 2564 174,648.00 23 พฤศจิกายน 2563
กฟก.2 กฟอ.บางปะกง ชั้น 2 จ.ฉะเชิงเทรา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 63117274414 3 / 2563 3,182,294.48 18 พฤศจิกายน 2563
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอระแงะ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 63107268716 3 / 2563 440,846.61 17 พฤศจิกายน 2563
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 63117255959 3 / 2563 1,562,538.21 17 พฤศจิกายน 2563
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 3 / 2563 2,502,911.20 16 พฤศจิกายน 2563
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวิศวกรรม 63067436180 4 / 2563 13 พฤศจิกายน 2563
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 63117195812 2 / 2563 1,140,417.78 12 พฤศจิกายน 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 63047366052 1 / 2563 790,173.16 12 พฤศจิกายน 2563