รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64047229764 1 / 2564 975,248.69 22 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง กองจัดการงาน ภาค 3/ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 3/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 1 / 2564 440.00 22 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง กองจัดการงาน ภาค 3/ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 3/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 3 / 2563 7,814.00 22 มิถุนายน 2564
ส่วนกลาง กองจัดการงาน ภาค 3/ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 3/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 4 / 2563 19,511.60 22 มิถุนายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047283322 1 / 2564 1,198,709.44 21 มิถุนายน 2564
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 64067356842 1 / 2564 1,804,500.40 21 มิถุนายน 2564
กฟฉ.2 E024การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอราษีไศล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64047094341 1 / 2564 1,683,418.16 21 มิถุนายน 2564
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 64067355465 1 / 2564 2,593,275.13 21 มิถุนายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 / 2564 1,034,160.38 18 มิถุนายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64067324258 2 / 2564 1,181,107.74 18 มิถุนายน 2564
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 64067282024 1 / 2564 4,457,888.13 16 มิถุนายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64067258938 1 / 2564 498,659.68 15 มิถุนายน 2564
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 64067210952 1 / 2564 2,121,716.20 14 มิถุนายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ชั้น 2 1 / 2564 1,249,879.19 10 มิถุนายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 64047344388 1 / 2564 1,015,768.30 10 มิถุนายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047228020 1 / 2564 4,082,582.19 10 มิถุนายน 2564
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะจันทร์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 64067197204 1 / 2564 2,201,781.50 10 มิถุนายน 2564
กฟฉ.2 E013การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64047123278 1 / 2564 1,296,513.65 10 มิถุนายน 2564
กฟฉ.2 E017การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64067154460 1 / 2564 3,403,587.40 9 มิถุนายน 2564
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ชั้น 2 64067144359 1 / 2564 691,706.68 9 มิถุนายน 2564