รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า/รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 64097505290 2 / 2564 30,118.00 17 กันยายน 2564
กฟก.1 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64077027543 2 / 2564 386,053.27 14 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประโคนชัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2 64077179603 2 / 2564 660,095.00 13 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64057452820 2 / 2564 192,600.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64057449651 2 / 2564 240,001.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64067140663 2 / 2564 204,500.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64037386243 1 / 2564 74,900.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 640373866482 1 / 2564 90,950.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64037386888 1 / 2564 80,250.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64037209460 1 / 2564 101,650.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64037165088 1 / 2564 160,500.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64037015370 1 / 2564 160,500.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64017549560 1 / 2564 117,700.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2 64017170309 1 / 2564 149,800.00 6 กันยายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประโคนชัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2 64077179603 2 / 2564 660,095.00 26 สิงหาคม 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 64077120416 2 / 2564 2,772,274.35 25 สิงหาคม 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 64047345535 1 / 2564 1,805,678.14 25 สิงหาคม 2564
ส่วนกลาง กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 64087429194 2 / 2564 98,440.00 20 สิงหาคม 2564
ส่วนกลาง กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 64087429267 1 / 2564 96,300.00 20 สิงหาคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64077288462 2 / 2564 2,887,026.50 18 สิงหาคม 2564