รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.3 กฟอ.จะนะ ชั้น3 จ.สงขลา/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63097540488 2 / 2563 2,582,071.28 24 กันยายน 2563
กฟต.3 กฟอ.จะนะ ชั้น3 จ.สงขลา/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63047584131 1 / 2563 2,473,690.66 24 กันยายน 2563
กฟต.2 กฟจ.พังงา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4 63097498778 2 / 2563 2,375,152.53 21 กันยายน 2563
กฟน.2 กฟภ.สาขาอำเภอวังชิ้น/กฟจ.แพร่ ชั้น2 2 / 2563 126,632.34 21 กันยายน 2563
กฟน.2 กฟภ.สาขาอำเภอวังชิ้น/กฟจ.แพร่ ชั้น2 1 / 2563 139,796.20 21 กันยายน 2563
ส่วนกลาง กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 63097484432 2 / 2563 7,329.50 21 กันยายน 2563
กฟต.2 กฟจ.ตรัง ชั้น2/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 63097439549 2 / 2563 1,818,499.43 18 กันยายน 2563
กฟต.2 กฟจ.ตรัง ชั้น2/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 63047203492 1 / 2563 5,177,281.09 18 กันยายน 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอตะกั่วทุ่ง/กฟจ.พังงา ชั้น2 2 / 2563 1,090,384.00 18 กันยายน 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอตะกั่วทุ่ง/กฟจ.พังงา ชั้น2 1 / 2563 1,524,380.78 18 กันยายน 2563
กฟก.1 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - 3 / 2563 10,730.00 18 กันยายน 2563
กฟก.1 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - 3 / 2563 22,205.00 18 กันยายน 2563
กฟก.1 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - 3 / 2563 45,206.70 18 กันยายน 2563
กฟก.1 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - 3 / 2563 20,479.80 18 กันยายน 2563
กฟก.1 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 63067189042 3 / 2563 141,991.14 18 กันยายน 2563
กฟก.1 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - 3 / 2563 28,000.00 18 กันยายน 2563
ส่วนกลาง กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า 2 / 2563 17 กันยายน 2563
ส่วนกลาง กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า 1 / 2563 17 กันยายน 2563
กฟน.1 กฟจ.แม่ฮ่องสอน ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 63087035303 2 / 2563 1,440,103.63 17 กันยายน 2563
กฟน.1 กฟจ.แม่ฮ่องสอน ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 63047589803 1 / 2563 1,053,639.76 17 กันยายน 2563