รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองหม้อแปลง/ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง 64017400291 4 / 2563 271,656.00 21 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า/ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า 64017361454 4 / 2563 150,023.75 21 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพนมไพร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017374673 4 / 2563 1,145,465.00 21 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017281496 3 / 2563 2,270,101.57 21 มกราคม 2564
ส่วนกลาง กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 2/ฝ่ายพัสดุ 4 / 2563 801,991.77 21 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพนมไพร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017373082 3 / 2563 198,829.00 21 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E122การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำยืน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017035471 4 / 2563 1,040,156.61 21 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E122การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำยืน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63107010221 3 / 2563 415,684.54 21 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E122การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำยืน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63087121990 2 / 2563 949,356.25 21 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E122การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำยืน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63057064239 1 / 2563 1,096,224.08 21 มกราคม 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64017339615 4 / 2563 2,194,972.87 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 e063 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรวิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 63117325121 3 / 2563 513,432.84 20 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายเหมือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017254353 4 / 2563 692,003.32 20 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายเหมือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017252509 3 / 2563 567,831.59 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 e063 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรวิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 64017371583 4 / 2563 371,921.60 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E041 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017375574 4 / 2563 4,027,885.78 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E041 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017374247 3 / 2563 3,497,585.98 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E046 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงยืน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63107118386 3 / 2563 1,069,291.09 20 มกราคม 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวิหารแดง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ชั้น 3 64017375973 4 / 2563 660,735.68 20 มกราคม 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 63107153616 3 / 2563 1,329,658.93 20 มกราคม 2564