ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
น.2 พจ.(วทพ)35089/2563 ลว. 30 ธ.ค. 63 จ้างเหมาตัดลิดรอนกิ่งไม้รายปี 2564 พท.กฟย.อ.วทพ. ( ฟีดเดอร์ 3/6) 221,676.18 221,676.18 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. F3 นางวรรณี 2. F6 นายพยนต์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 30 มกราคม 2564
ต.1ปข.(คพ)105/2563 ลว. 21 ธันวาคม 2563 ซื้อหม้อแปลง 2 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (รายการที่ 105) 490,916.00 490,916.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด (รายการที่ 1 = 169,488) บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด (รายการที่…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 30 มกราคม 2564
ก.2กฟส.อ.บนป.(ผกป.)74/2564 แผนงานที่ 6 ไลน์สฟฟ.บนป.-โกเบส-อบต.ดฉ.มูลนิธิคุณธรรม-สุดระบบจำหน่าย ระยะทาง 40 กม.
แผนงานที่7 ไลน์BAP4S-04 มูลนิธิคุณธรรม คลอง 6 วา/ออก,ตก/ค.15 เหนือ ไลน์แยก สุดระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทาง 52 กม.
แผนงานที่ 8 ไลน์สฟฟ.บนป.BAP3S-01 บนถนนในลำคลอง-สุดระบบจำหน่ายแรงสูงซาวด์สตรีท ระยะทาง 42 กม.
แผนงานที่ 9 ไลน์สฟฟ.บนป.BAP3R-01วัดโพรงอากาศ-บนถนนในลำคลอง-สุดระบบแรงสูงตะพังคลี ระยะทาง 43 กม.
229,319.19 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายปรีชา หมัดลี แผนงานที่ 6 ไลน์สฟฟ.บนป.-โกเบส-อบต.ดฉ.มูลนิธิคุณธรรม-สุดระบบจำหน่าย ระยะทาง 40…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 29 มกราคม 2564
น.2.กฟจ.กพ.(บค.)26989/2563 จ้าง ติดตั้งระบบ Solar Rooftoop ให้กับ อบต.หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จำกัด เสนอราคา 213,465 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 29 มกราคม 2564
ฉ.2 ยส.กฟย.กช.35207/2563 E031 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กนณีติดตั้งใหม่ เดินสาย เข้า-ออก ของ กฟย.กุดชุม 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสง่า วงษ์อนันต์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มกราคม 2564
e061 เลขที่ ฉ.2 รอ.(กส.)74/2563 ลว. 24 ธ.ค. 2563 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหนายไฟฟ้า บ.น้ำใส ม.1 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 187,392.31 187,392.31 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านระวีวรรณวิศวกรรมไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0145 รายงานขอจ้างติดการ์ดกันงู ตั้งแต่บ้านท่ากลอย บ้านฝั่งคลอง บ้านท่าตะคล้อ บ้านคลองสียัด 71,984.25 71,984.25 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทัย ฤทธิวิชัย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2564
ฉ.3นส.012/2564 จ้างเหมารถเครน 25 ตัน เพื่อใช้ในงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ช่วงที่ 2 จุดแบ่งแดน กฟส.จอหอ/กฟส.นส.
(วันที่ 21-22 มกราคม 2564)
24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์กิจเจริญ แชมป์ เครน เซอร์วิส เลขที่ 95/1 ม.13 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0146 รายงานขอจ้างเหมาติดการ์ดกันงูตั้งแต่สี่แยก กม.7 บ้านแปลงแปดหนองผักบุ้ง 45,405.45 45,405.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ฟิวเจอร์ โพรเทคชั่น ทีม จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มกราคม 2564
ฉ .2ขข.(ธก)35387/63 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กฟส.ขุขันธ์ ประจำปี 2564 526,440.00 526,440.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่มีภัย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)009/2564 ลงวันที่ 21 ม.ค. 64 จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 7กน-5744 กทม. 1,550.00 1,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,550.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
น.2 พร.(คพ.)7/2564 ซื้อหม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส 3 สาย 22-0416/0.24 เควี งบ ผู้ใช้ไฟ 422,650.00 422,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เสนอราคา 422,650 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
น.3 กฟส.อ.วสง.(กป.)0069/2563 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP932XL(สีดำ),933XL(สีฟ้า,สีเหลือง,สีชมพู) 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ เสนอราคา 4,200.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)008/2564 ลงวันที่ 20 ม.ค. 64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,334.82 11,334.82 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 11,334.82 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
น.1กฟจ.ชม.(บห.)(ซจ.)003/2564 รายงานขอซื้อพัสดุสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 4 รายการ 175,426.50 175,423.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวี. 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
น.1 ชร.(จซ.)007/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบลงทุน I-63-A-CHRXX.14.AA01 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 499,448.18 499,448.18 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด/494,834.34
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/016/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางอรุณี วรรณพัฒน์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0311 21,002.89 21,002.89 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
63I144S433 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย(โค้งขายไข่-โรงไม้อัดลำพญา) ม.11 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
208,413.53 208,410.53 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยอิเล็กทริก(2019) ราคาตกลงจ้าง 170,815.87 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
63I144S432 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย(สามแยกตาเพียง-โค้งขายไข่) ม.2 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
262,745.99 262,745.99 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยอิเล็กทริก(2019) ราคาตกลงจ้าง 215,302.19 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
63I144S428 จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯปรับปรุงแรงต่ำ นายไมตรี เพรชเกอร์ ม.11 ต.บางปลา อ.บางเลน 104,222.28 104,222.28 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยอิเล็กทริก(2019) ราคาตกลงจ้าง 85,424.52 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
ต.1 ชพ.(ผปบ.)005/2564 จ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟย.อ.กระบุรี เดือน มกราคม 2564 ดังนี้
1.หม้อแปลง ระบบ 1 เฟส จำนวน 151 เครื่อง
2.หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส จำนวน 29 เครื่อง
131,075.00 131,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายจิตติพล วิไลจิตต์ ระบบ 1 เฟส จำนวน 151 เครื่อง จำนวนเงิน 96,942.- บาท 2.นายจิตติพล วิไลจิตต์…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
E062 ฉ.2/สณ.(กป.) ลว.21 ต.ค.2563 E062จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2563 107,000.00 119,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เทียนทอง ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2564
ฉ.2อจ.(บห.)5/2564 จัดซื้อจัดจ้าง มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ขนาด 15(45)แอมป์ จำนวน 465 เครื่อง 220,414.65 220,414.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 009/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ ปี 2564
253,825.40 253,825.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ชนะการเสนอราคารายการที่ 1 วงเงิน 101,650.00 บาท …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
น.1พย.(บห.)(จจ.)03/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ประจำปี 2564 เลขที่ น.1พย.(บห.)(จจ.)03/2564
331,593.00 331,593.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านใหม่การไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน)(บห.)109/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
1. TR.,50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 4 เครื่อง
2.TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง
479,681.00 479,681.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2รย(บห.)H0014/2564 จัดซื้อเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 220 ต้น สำหรับงบผู้ใช้ไฟ 423,720.00 423,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ต.2กฟจ.พง.(บห.)193/2564 เช่าที่ดินสำหรับวางกองหมอนผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟส.อ.ท้ายเหมือง 365,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธันยพร สมบัติปิยะ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
64I031S026 จัดซื้อล่อฟ้าฯ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง(จซ.008/2564) 480,644.00 480,644.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอสทีที อิเลคทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
กฟภ.จ.สก.(คพ)004/2564 จัดซื้อคอนกรีตไฟฟ้าฯ ปี 63 ครั้งที่ 24 งบผู้ใช้ไฟ งวดที่ 1 จำนวน 3 รายการ 499,904.00 499,904.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
D64010348136 จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนการงดจ่ายไฟ ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System (INSx)ประจำปี 2564 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมุทรสงคราม เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
64I072S014 ซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอSC 408,312.00 408,312.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคา 408,312 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
จซ.กฟส.อ.ดก.(ธก.)003/2564 จ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่าย นายประเสริฐ ฐานศิลา บ้านฝ้านทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 169,757.09 169,757.09 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ สรยุทธการไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
น.1พย.(บห.)(จจ.)02/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เลขที่ น.1พย.(บห.)(จจ.)02/2564 108,177.00 108,177.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ต.1พธร.(บห.)ซ.008/2564 จัดซื้อพัสดุ จำนวน 5 รายการ 493,056.00 493,056.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ต.1พธร.(บห.)ซ.007/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ "ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 4" 495,206.70 495,206.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
อนุมัติ ผจก.สคว. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-182 ลว.20 ม.ค.64 ซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ คพจ.2 แผน 4 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 281,377.90 281,377.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
น.2 ลกบ.(กป.)046/2564 งานปรับปรุงแก้ไขค่ากราวด์ F3 (ช่วง 1) ไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 270,153.60 270,153.60 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ประสาททอง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-9/2564 จัดซื้อ TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC จำนวน 7 เครื่อง 476,364.00 476,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจง - บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.004/2564 E031 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ 210,255.00 210,255.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ต.2 ถล.(กส.)0161/2564 จ้างติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) อาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.ถลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,489.25 119,492.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบาน์ดารี่ โซลูชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2ฉช.(ปบ.)จ.020/64 ลว.13 ม.ค. 64 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3001812597 ลว.20 ม.ค. 64 จ้างบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย แนวขนาน STA (82+600 to 82+860) 330,700.27 330,700.27 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ ทองธานี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ต.2พพ.(บห.)3/2564 จัดซื้อเสาคอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 120 ต้น 396,753.00 396,753.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 395215.20
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ต.2พพ.(บห.)2/2564 จัดซื้อเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 100 ต้น 144,236.00 144,236.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 141,561.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)135/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทต่างๆ ใช้งานงบโครงการ คฟม.2 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (วันที่ 11 มกราคม 2564) จำนวน 18 รายการ 240,146.55 240,146.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคาจำนวน 16 รายการ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/015/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายวิจารณ์ วิเศษเธียรกุล หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0295 8,408.16 8,408.16 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/014/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวเจนจิรา ศรีณรงค์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0305 34,452.02 34,452.02 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/013/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายอุดม สืบญาติ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0294 15,260.02 15,260.02 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/012/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสมศักดิ์ สายเสวย หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0286 1,416.46 1,416.46 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/011/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายเสริมศักดิ์ งามขำ หมายเลขงาน (WBS) P-NHE02.0-H-PNTCS.1329 5,559.30 5,559.30 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564