ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
น.1 กฟอ.พาน(บห)1143/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ชื่องาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
เพิ่มวงจร 185 SAC โรงเรียนสิบสอง – โรงเรียนป่าแดงงาม (ช่วงที่ 3 F7) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
1,986,136.79 1,986,136.79 วิธีเฉพาะเจาะจง ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง/1772249.81
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2565
3001986026 จ้างเหมาตัดต้นไม้แบบเฉพาะคราวไตรมาส 1 379,323.00 379,323.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทองพาน ชัยดา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2565
650514402161 จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 60 ต้น 326,264.40 326,264.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 326,264.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2565
น.1มท.(กป.) 1148/2565 จ้างเหมาขยายเขต คขก.2บ้านหลายทุ่ง ม.5 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 35,234.03 35,234.03 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญ ณ มา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2565
65I011S192 จ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.7 ต.นครปฐม WBSP-TDD02.4-I-NPMB4.0146 (เลขที่อ้างอิง65I011S192) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,968.93 169,968.93 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอกชัย อิเล็กทริก(2019)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-142/2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนสำรองคลังเข้าหมายเลขงานปรับปรุงระบบกราวด์และติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2 รายการ
302,444.06 302,444.06 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอชที โกลบอล แคป จำกัด เสนอราคา 302,444.06 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-137/2565 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077 จำนวน 390 ชิ้น 498,673.50 498,673.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำกัด เสนอราคา 490,327.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-113/2565 ก.1ธญ.(คพ)-113/2565 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 ครั้งที่ 53/2565 จำนวน 1 รายการ 305,485.00 305,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง "บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 305,485.00 บาท
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ก.1 กฟจ.ปท.2 (ซจ) 044/2565 จ้างเหมาค่าแรง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บริษัท ลลิล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (ไลโอ บริสซ์ เฟส 4) 136,271.85 136,271.85 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ฉ.3 วนข.(กป.) 1984/2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถหมายเลขทะเบียน 54-0740 กทม. 1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มุ่งปั้นดี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
65I041S310 ปป.บริเวณ ข้าง รร.สมุทรสาครวุฒิชัย 40-003998 อนุมัติ ก.3 สค.(ปบ) 3841 ลว. 5 ส.ค. 2564 WBS.P-TDD02.4-I-SMNB5.0129 357,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ก2 กกค.(กร1570/2565 จ้างจัดทำฐานราก F6/1 จำนวน 4 ฐาน และสมอบก A3 จำนวน 1 ก้อน งานย้ายเสา 115 เควี สร้างสะพาน กม.28+000 ทล.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 460,956.00 460,956.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอชแมททีเรียล จำกัด
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ก2 กกค.(กร)1572/2565 จ้างจัดทำฐานราก F6/4 จำนวน 1 ฐาน และ F7/4 จำนวน 1 ฐาน งานยกระดับสายส่ง 115 เควี บ.เฟอเฟคเอ็นจิเนียริ่ง ถนน I8 กฟฟ.มตพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261,401.00 261,401.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสะดวกการสร้าง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ก.1 อย.(กส) 1835/2565 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง กฟจ.อยุธยา - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (ประปา หมู่ 5) 113,623.58 113,623.58 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสงค์ คงแป้น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
น.3ชด.(กป.)140/2565 ลงวันที่ 07/02/2565 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดิน คสล.สูง ๑.๐๐ ม. (ฐานรากแบบไม่มีเสาเข็ม) บริเวณด้านหลังสำนักงาน ที่ กฟส.อ.ชนแดน 464,951.38 464,951.38 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายสมบัติ เพ็งเรือง เสนอในราคา 432,391.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ต.1กฟจ.สส.(คพ.)071/2565 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,259.80 292,259.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสไอเพาเวอร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
e071ฉ.2.มห(คพ)046/2565 ค่าซื้อหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง 304,094.00 304,094.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่บาร์เทอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
น.2 มสด.(บห.) รายงานขอซื้อหม้อแปลง TR., 100 KVA, 3P, 22-0.416/0.24 KV, DYN11, SC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 450,042.00 450,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด และราคาที่เสนอ 450042 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
น.2 มสด.(บห.) รายงานขอซื้อหม้อแปลง TR., 50 KVA, 3P, 22-0.416/0.24 KV, DYN11, SC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 304,094.00 304,094.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด และราคาที่เสนอ 304094 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
น.2 มสด.(บห.) รายงานขอซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 8.00 เมตร และ เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 9.00 เมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 499,540.20 499,540.20 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีซี คอนสตรัคชั่น แม่สอด 2012 จำกัด และราคาที่เสนอ 499540.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
พนท.บค.026/2565 ค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML4510ND 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดี แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ก.2 ขสม.(กป.) 2155/2565 ลว. 17 มิถุนายน 2565 จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่อก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 กฟย.อ.บ่อไร่ - ปรับปรุงหม้อแปลงข้างวัดปะอา ม.2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 118,190.08 118,190.08 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำพล ชูศิริ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ก.2 ขสม.(กป.) 2156/2565 ลว. 17 มิถุนายน 2565 จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่อก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ กฟย.อ.บ่อไร่ - ปรับปรุงหม้อแปลงซ.เขากำแพง ม.๒ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 196,289.85 196,289.85 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำพล ชูศิริ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
ก.1กฟจ.ปท.2(ซจ)075 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายแฟลตปลาทองฝั่งซ้ายมือ 123,316.13 123,316.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทธนชัยรุ่งเรืองพาวเวอร์แอดน์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
D65050181793 1.ยางนอก 385/95R25 X-CRANE+TL 170F จำนวน 4 เส้น
2.สายโอริ่งขอบ25 จำนวน 4 เส้น
3.ค่าถอดใส่ยางขอบ25 จำนวน 4 เส้น
281,196.00 281,196.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
D65050179720 1.ยางนอก 525/80R25 (20.5R25) X-CRANE+T จำนวน 4 เส้น
2.สายโอริ่ง จำนวน 4 เส้น
3.ถอดใส่ยาง ขอบ 25 จำนวน 4 เส้น
435,276.00 435,276.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
น.3กบญ(จซ.)EB1-1/2565 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2565 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง ตามงบโครงการต่าง ๆ งบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 จำนวน 5 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ น.3กบญ.(จซ.) EB1-1/2565
6,735,799.80 7,264,820.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 บริษัท กิจพูนชัย จำกัด รายการที่ 2 ยูแคล้มป์…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
น.2 มสด.(กส.) รายงานขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 93-4710 กทม. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 149,800.00 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.หจก.แม่สอดยนต์ เซอร์วิส และราคาที่เสนอ 140000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
PEA-SPM2-TDDP2-BWN/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ่อวิน 2 (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,857,352.72 295,286,181.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
PEA-SPM1-TDDP2-NVB/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านวนคร 2 (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 309,064,695.70 308,626,540.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
PEA-SPM1-TDDP2-LCA/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแหลมฉบัง 1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 324,192,782.00 324,192,782.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กิจการร่วมค้า เอสซี-เอสที-บีวายพี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
จก.6/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27,088,869.00 27,294,951.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กิจการร่วมค้า JWP
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565
จจ.นศ.(บห)-143/2565 จ้างขนย้าย คอร.ขนาด 12.20 เมตร จากจุดกองหมอนร่อนพิบูลย์ ไปยังพื้นที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 150 ต้น
121,980.00 121,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นรารัตน์วิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 121,980.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-141/2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนสำรองคลังเข้าหมายเลขงานปรับปรุงระบบกราวด์และติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 5 รายการ
496,356.04 496,356.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 496,356.04 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-112/2565 ก.1ธญ.(คพ)-112/2565 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 ครั้งที่ 52/2565 จำนวน 1 รายการ 305,485.00 305,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เสนอราคา 305,485.00 บาท "
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ต.2 ตง.(บห)6812/2565 ซื้อพัสดุเพื่อทดแทน สำหรับใช้งาน งบ คฟม.2 342,400.00 342,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อีซี่ บาร์เทอร์ ราคาที่เสนอ 342,400.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
กฟภ.จ.สก.(คพ)055/2565 จัดซื้อพัสดุงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายฯ ครั้งที่ 3 งวดที่ 1 310,086.00 310,086.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ก.1กฟอ.พพบ.(ปบ)348/2565 จ้างเหมาจัดทำห้องเก็บพัสดุสำรองและเครื่องมืองานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ 165,850.00 165,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิวบิค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
มท5308.32/กฟจ.นว(บห).-18245 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบลงทุน(I) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,566.00 485,566.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
65I021S356 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 32 รายการ 429,505.54 429,505.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด ราคา 429,505.54 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ก.1 อป.(คพ) 042/65 ลว. 23 มิ.ย. 65 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน 441,650.00 441,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
น.2 พจ.(บห)84/2565 ลว. 23 มิ.ย. 65 จัดซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จำนวน 36 ต้น 195,835.68 195,835.68 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เค-คอนกรีต
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
65I021S359 ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. 462,240.00 462,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด ราคา 462240 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
9/C 1908/65 9/C 1908/65 ซื้อยางขนาด 525/95R25 สำรองคลัง ผพจ. 419,440.00 419,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 419,440.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
9/C 1909/65 9/C 1909/65 ซื้อยางขนาด 385/95R25 สำรองคลัง ผพจ. 223,416.00 223,416.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 223,416.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
65I021S361 ซื้อ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE 481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 481500 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
กฟอ.สน.(คพ) 84/2565 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรหับงานครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
WBS. P-NHE02.0-G-SEN65.2000
106,987.16 106,987.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี เสนอราคา 106,987.16 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
กฟอ.สน.(คพ) 83/2565 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังขาดแคลน Safety Stock 1 เดือน งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 451,497.20 451,497.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ผกาแก้ว กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 451,497.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
65i131s074 จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. 750 โวลท์ จำนวน 12,000 เมตร 462,240.00 462,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ฉ.3 วนข.(กป.) 1886/2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถหมายเลขทะเบียน 54-0740 กทม. 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มุ่งปั้นดี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565