ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ผปบ.239/2564 จ้างเหมาปป.ระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านเกตุเอน นิคมฯ ต.อ่างน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 118,439.31 118,439.31 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สังคมวิศวกรรม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 30 กันยายน 2564
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)4601/2564 ลว.28 ส.ค.2564 ขออนุมัติจัดซื้อมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย ที่ขาดแคลน 320,732.50 320,732.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไทยสวิทซ์เกียร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 กันยายน 2564
น.1ถน.(กป.)1678/2564 จ้างเหมางาน คขก.2 บ้านเกาะหัวข้าง ม.1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก 169,040.74 212,655.26 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.บี.พี.อินเลคทริเคิลซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 กันยายน 2564
ฉ.1ขก.(คพ.)-0161/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับงานโครงการขยายเขตผู้ใช้ไฟฯ และ ระดับ Safety Stock 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กันยายน 2564
ต.2กฟอ.กญ.(ปบ.)019/2563 งานจ้างติดตั้งคอนสายสื่อสาร เส้นทาง สี่แยกบ้านดอนเค็จ ถึง หน้าอบต.ตะเคียนทอง 156,904.80 156,904.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอ็ม เอ็ม ลิงค์ เลขที่ผู้เสียภาษี0843558002841 ราคา 156,904.80 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กันยายน 2564
น.1 สปต.(ซฉ)042/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนงาน คขก.บ้านแม่ข่องใต้ ผกส.กฟอ.สันป่าตอง จำนวน 29 รายการ 413,335.97 413,335.97 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี พี วี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
ต.1พธร.(บห.)ซ.131/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ "ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนงานที่ 4" 495,945.00 495,945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 97/2564 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพส 22 เควี 484,834.00 484,834.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก . เจ ดี เอ็ม เอส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
น.1ทง.(บห.)(จซ.)059/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานเร่งด่วน งบผู้ใช้ไฟ (ชุดโคมไฟถนน LED 20W) จำนวน 1 โครงการ เลขที่ น.1ทง.(บห.)(จซ.) 059/2564 ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง 207,366.00 207,366.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 207,366.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-127/2564 จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 50 ต.มม. จำนวน 14,000 เมตร 494,340.00 494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง - บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
64I021S389 ซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 15(45) แอมป์ 458,388.00 458,388.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 458388 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
ก.2 กล.(บห.)4077/2564 ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังแก้กระแสไฟฟ้าข้ดข้อง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 332,217.88 332,217.88 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 332,217.88 บาท
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
(ต.1)กรท.(ก)1401/2564 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร กฟต.1 204,049.00 204,049.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอได้ 204,049 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
ก2 กกค.(กร)2517/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยปี2564 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอชแมททีเรียลจำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
น.3 กฟอ.นผ.(บห.)3426/2564 ซื้อหม้อแปลง ใช้งานผู้ใช้ไฟ
TR.,30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC , จำนวน 2 เครื่อง
TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง
476,396.10 476,396.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟามีล เทค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
ต.2 หย.กฟย.อ.ววศ. 313/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงเฉพาะคราว กฟย.อ.วังวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,059.86 299,059.86 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.รุ่งเรืองตรัง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
จก.5/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,124,632.00 33,415,244.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท กวงซินคอนสตรั๊คชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 กันยายน 2564
64I021S396 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 7 รายการ 450,780.30 450,780.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด ราคา 450780.30 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
กฟภ.จ.สก.(คพ)061/2564 จัดซื้อคอนกรีตไฟฟ้า ปี 64 งบผู้ใช้ไฟ ครั้งที่ 16 งวดที่ 1 406,685.60 406,685.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ก.1ธญ.(คพ)-131/2564 ก.1ธญ.(คพ)-131/2564 จัดซื้อจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45)แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟรายใหม่ งานขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ และงานสับเปลี่ยนทดแทนชำรุด งบลงทุน ปี 2564(ให้คลังลาดหลุมแก้ว) ครั้งที่ 5/2564 จำนวน 1 รายการ 481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอเอ เทค กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 154/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบโครงการ งบลงทุนและสำรองคลังผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2564 (1.คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.) แบบสปันแรงสูง 100x100x2,500 มม. ,
2. คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.) แบบสปันแรงสูง 120x120x3,000 มม. , 3. คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.) แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120x120x2,500 มม.)
498,123.52 498,123.52 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด ตกลงจัดซื้อจำนวน 3 รายการ วงเงิน 461,228.85 บาท 3001935875 วันที่…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
1101593463 จ้างเหมาติดตั้งคอนเหล็ก บ้านเรือนไทย-บ้านดอนซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,850.00 165,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
1101609268 จ้างติดตั้งคอนสื่อสาร ว.ณรงค์ชัย - กระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรืษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
1101609282 จ้างเหมาติดคอนสื่อสารฯ ร้านขายสิบล้อ-บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,288.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจ.วี.ที.เทเลคอม
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
น.3กฟจ.อน.(บห)4254/2564 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ.SC งบผู้ใช้ไฟ 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 494,211.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
64I031S377 จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 15(45) แอมป์ จำนวน 840 เครื่อง(จซ.131/2564) 458,388.00 458,388.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอสทีที อิเลคทริค PO.3001936127
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)1729/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 2 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 16/2564 (เพื่อใช้งาน ตามนโยบาย ผวก.) ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,913.80 497,913.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
64I021S397 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 8 รายการ 494,592.52 494,592.52 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 49459.52 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ฉ.2 กส.(บห)090/2564 พัสดุอุปกรณ์งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 10 รายการ 356,010.40 356,010.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ก.2ผคพ.พน.067/2564 ซื้อINSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI TR-202 และอุปกรณ์ประกอบ 495,298.72 495,298.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
64I021S395 ซื้อเบลแคล้มป์ฮอทไลน์ สายเมน 70-185 ต.มม. 157,290.00 157,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค จำกัด ราคา 157290 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ต.2 ขพ.(กป)010/2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ เฉพาะคราว ประจำเดือน ก.ย. 64 381,038.27 381,038.27 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายสมบัติ สังข์เกื้อ แผนงานที่ 1 ราคาที่ตกลงจ้าง 37,000 บาท แผนงานที่ 2 ราคาที่ตกลงจ้าง 48,700…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
64I101S158 ซื้อ1.POLE 8 M. รหัส 1-00-001-0001 จำนวน 1 EA,2.POLE 9 M. รหัส 1-00-001-0002 จำนวน 5 EA,3.POLE 12 M. รหัส 1-00-001-0004 จำนวน 57 EA,4.STUB 0.30X0.30 M. 4.5 M.LONG รหัส 1-00-002-0102 จำนวน 57 EA,5.ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM. รหัส 1-00-004-0001 จำนวน 23 EA,6.CROSSARM 100X100X2,500 MM. รหัส 1-00-011-0001 จำนวน 4 EA,7.CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. รหัส 1-00-011-0003 จำนวน 20EA 458,875.92 458,875.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)1722/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-Emitting Diode(LED) ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2รายการ 2 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 2/2564 (เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2564) ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 399,431.00 399,431.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
64I031S380 จัดซื้อพัสดุ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.134/2564) 344,339.91 344,339.91 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอชแมคช์ไวร์ PO.3001935535
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ก.2พนท.(บห)119/2564 ลว. 15 ก.ย. 64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19,467.72 19,467.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 19,467.72 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ต.1ปข.ผคพ198/2564 จัดซื้อสายอลูมิเนียมฯ 50 ต.มม. จำนวน 14,000 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 แผนที่ 3 (รายการที่ 137)
494,340.00 494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ต.1ปข.ผคพ194/2564 จัดซื้อหม้อแปลง 50 KVA จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (รายการที่ 133) 415,545.20 415,545.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี3 เทรดดิ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ก.2 กล.(บห.)4061/2564 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างานงบผู้ไช้ไฟ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290,184.00 290,184.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 290,184.00 บาท
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
น.1ทง.(บห.)(จซ.)058/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานเร่งด่วนด้วยงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 โครงการ เลขที่ น.1 ทง(บห.)(จซ.) 058/2564 ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง 408,857.70 408,857.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอชแมคซ์ ไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 408,857.70 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
จฉพ.บต.(บห.) 0609/2564 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 24 ไลน์ ของ กฟอ.เบตง 547,027.83 193,706.94 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายอัมรินทร์ แตซา ตกลงจ้างที่ 12 ไลน์ 72,200.- บาท 2.นายทนงศักดิ์ บากา ตกลงจ้างที่ 12 ไลน์ 82…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
น.1สกพ.(กป.)032/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายครั้งที่ 28/2564 156,678.17 156,678.17 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
น.1 ชร.(จซ.)215/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-64-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ต.2 สฎ. 307/2564 ซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองงบผู้ใช้ไฟ ดังนี้
1. แร็ค 4x200 มม.(4x8”) แบบหลังยื่น จำนวน 200 ก้าน
2. ชุดสวิตซ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอมป์ จำนวน 20 ชุด
3. ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 จำนวน 100 ท่อน
103,137.30 103,137.30 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. แร็ค 4x200 มม.(4x8”) แบบหลังยื่น จำนวน 200 ก้าน - บ.เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด 2…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
ต.2พพ.(บห.)108/2564 1.พีจี.คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม 25-95 ต.มม. จำนวน 1,200 อัน
2.พีจี.คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม 70-185 ต.มม. จำนวน 600 อัน
3.คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. จำนวน 500 อัน
4.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 5-6 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
5.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 10 แอมป์ จำนวน 600 เส้น
165,208.00 165,208.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.พีจี.คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม 25-95 ต.มม. จำนวน 1,200 อัน - บริษัท เอ็ม เอ เอส…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
น.1ทง.(บห.)(จจ.)056/2564 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า ขยายเขตฯ คขก.64 บ้านใหม่ ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (น.1ทง.(บห.)056/2564) ให้แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง 254,541.50 254,541.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภูซางเซอร์วิส ราคาที่เสนอ 170,487.38 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
น.1ฝ.บห.(ซจ.)087/2564 ซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ52-1) จำนวน 1,296 ลูก 445,137.12 445,137.12 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พีพีวี2001 เสนอราคา 445,137.12 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
9/D 2067/64 ซื้ออะไหล่ จ้างจัดทำอะไหล่ และจ้างซ่อมรถกระเช้าฮอทไลน์ ALTEC AM855 หมายเลขทะเบียน 83-8493 นว. รหัส น.3-09-0641 ประจำ กฟจ.นครสวรรค์ 172,824.26 172,824.26 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟีนิกซ์โฟล์คลิฟท์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 6 รายการ รวมเป็นเงิน 3,122…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
น.2 กกค.(จร.)-07/2564 ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 3 ในพื้นที่ กฟน.2 ครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-07/2564 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 11,472,336.70 11,472,336.70 วิธีคัดเลือก 1) บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด 2) บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด 3) บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564
3001918664 ขข.คขก.2 บ.นาถ่อน ม.7 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร หมายเลขงาน I-64-D-SDDXX.ZG.0001 241,071.21 241,071.21 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนัฐพล จันทร์ทองศรี ที่อยู่ 160 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีทัณฑกิจ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2564