ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ก.1กฟอ.ลลก.(บป)3935/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม INSx ประจำเดือนมกราคม 2565 (บิลเดือนธันวาคม 2564) 109,140.00 109,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายกิจติ กะไหล่เงิน
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 30 มกราคม 2565
ฉ.2/สณ.(กป.) 082 ลว.29 พ.ย.2564 จ้างเหมาตัดลิด-รอนต้นไม้ ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV ในพื้นที่ กฟส.สณ. 280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทอน ประวรรณเน
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 29 มกราคม 2565
ฉ.2 ยส.(บห.) 6343/2564 E031 จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟย.ไทยเจริญ 33,264.00 33,264.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรทัย คุณสุทธิ์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มกราคม 2565
65I021S003 จ้างเหมาบุคคลภายนอก เเจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรเเกรมระบบหนังสือเเจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System INSx) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) 101,650.00 101,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ อ่อนสิงห์ ที่ 52/99 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 3520500056161 โทร…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มกราคม 2565
ก.1กฟอ.ลลก.(บป)3805/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์งานงดจ่ายไฟชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปี 2565 1,972,117.00 1,822,317.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1. บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มกราคม 2565
น.1กฟส.อ.พร้าว(บง)1370/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในกระบวนงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพร้าว ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232,481.04 232,481.04 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจำรัส วิริยะ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มกราคม 2565
ก.2 พนท.(บป.)050/2564 การจัดส่งหนังสือแจ้งเตือน เดือน ธันวาคม 2564 55,998.45 55,998.45 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอเพ็ค ซินเนอยี่ จำกัด ราคา 55,998.45 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 มกราคม 2565
ก.1กฟอ.ธญ(บป) 124/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(งดจ่ายไฟ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 467,066.00 467,066.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มกราคม 2565
จซ.นศ.(บห)-024/2565 จัดซื้อ TR., 30KVA,1P,19-0.48/0.24KV, SC จำนวน 7 ชิ้น 486,850.00 486,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นอาร์52 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 486,850.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 014/2565 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับคืนคลังในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่ และกฟฟ. ในสังกัด งบโครงการ คพญ.2 แผน 4 และงบลงทุน ปี 2564
479,509.80 479,509.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคาจำนวน 1 รายการ วงเงิน 444,456.60 บาท 3001999046…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.2พนท.(บห.)022/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 65 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 11/10/64-18/1/65 2,365.13 2,365.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี.ริช จำกัด ราคาที่เสนอ 2,365.13 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.2พนท.(บห.)021/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 65 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 1,413.00 1,413.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 1,413.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.2พนท.(บห.)020/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 65 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 373.43 373.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 277.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ฉ.1บฬ.(ปบ.)-4557/2564 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.บึงกาฬ เสริมหม้อแปลง บ.นาคำแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38,058.83 46,519.31 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร 2554
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ฉ.3นม2(หทล)147 ซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ผกส.กฟจ.นม2(หทล).ประเภทโคมไฟ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243,960.00 243,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)211/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 1 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 2/2565(เพื่อใช้งาน ตามนโยบาย ผวก.) ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
กคส.(จค.1)133/2565 จ้างจัดทำกระเป๋านักเรียนสำหรับใส่หนังสือ พร้อมกระบอกน้ำเก็บความเย็นสแตนเลสและกล่องข้าวสแตนเลส จำนวน 800 ชิ้น 256,000.00 256,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย กิมมิค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
E081 ฉ.2 อจ.(บห.) 021/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1 รายการ WBS C-64-E-ANCXX.1000 483,811.20 483,811.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.2มพย.คพ.0011/2565 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 53 ชุด
172,965.50 172,965.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.2มพย.คพ.0010/2565 TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง
451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
E081 ฉ.2 อจ.(บห.) 018/2565 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 รายการ WBS P-TDD01.3-E-ANCXX.1000 415,545.20 415,545.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเวล ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.1กกค.(กร.)3956/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวสายส่ง 115 เควี เป็นสายเคเบิลใต้ดิน กฟอ.บางปะอิน - ลอดใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 1
บริเวณปั๊มน้ำมัน SUSCO แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) โดยวิธีคัดเลือก
13,123,252.54 13,314,140.63 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด 2.บริษัท ไลน์อาร์ท พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.1กกค.(กร.)3946/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวสายส่ง 115 เควี เป็นสายเคเบิลใต้ดิน กฟส.นครหลวง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 2033 สายบ้านบ่อโพง - บ้านคลองสะแก แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) โดยวิธีคัดเลือก 19,744,930.42 19,006,531.53 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด 2. บริษัท ไลน์อาร์ท พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
น.2 ตก.(บห.)258/2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนจำนวน 2 รายงาน 288,258.00 288,258.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอเออิเลคทริไลจำกัด ราคาที่เสนอ 288258.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
น.2 ตก.(บห.)261/2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนจำนวน 1 รายการ 496,137.60 496,137.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทบิ๊กบานคอนกรีตจำกัด ราคาที่เสนอ 495945.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
012/2565 ค่าเปลี่ยนกระจกพร้อมติดฟิล์ม 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บุญศรี สุริยา 2,000
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ฉ.1บฬ.(ปบ.)-4547/2564 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.บึงกาฬ เพิ่มเฟสLT บ.ยางชุมใต้ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 7,299.65 8,922.36 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวคอม 1976 ไฮโวลเทจ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
จฉพ.บต.(บห.) 0701/2565 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA (TR.,160 KVA 3P 33-0.416/0.24 KV,DYN11) รหัสพัสดุ 1-05-001-0140 จำนวน 1 เครื่อง ของ กฟอ.เบตง 187,785.00 187,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.2 ปลด.(ปบ.)6/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ( เฉพาะค่าแรง ) งานปรับปรุงไฟตก ซอยตาเสงี่ยม เขาน้อย ม.2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
114,079.33 114,079.33 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ก.2 กล.(บห.)201/2565 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 151,940.00 151,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เกื้อกูล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เสนอราคา 151,940.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
น.2 มสด.(บห.)54 รายงานขอซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 8.00 เมตร และ เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 9.00 เมตร 479,584.70 479,584.70 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัทดี.ซี.คอนสตรัคชั่น แม่สอด 2012 จำกัด และราคาที่เสนอ 479584.70 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
น.2 มสด.(บห.) รายงานขอซื้อคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50 - 70 ต.มม., ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ 54-4) มอก.280, แร็ค 2x200 มม. (2x8”) แบบหลังยื่น, แร็ค 3x200 มม. (3x8”) แบบหลังยื่น, ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2), ไม้แป้นรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม. และ ไม้แปนรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม. 420,381.60 420,381.60 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดและราคาที่เสนอ 442766 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
น.2 มสด.(บห.) รายงานซื้อสลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม., สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม., สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม., นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582, แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม. มอก.258, แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259, เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม., กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม., ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ), กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 และ ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 409,392.70 409,392.70 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด และราคาที่เสนอ 443,686.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ต.๒ถล.(บป.)๔๑๗๓/๒๕๖๔ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย (Spot Bill) ของกฟอ.ถลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 3,462,306.00 3,462,306.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.นายเดชา กราวัน 2.นายวีรยุทธ ดำน้อย 3.นายธานินทร์ จิตต์จำนงค์ 4.นาย ภาคิน แต้มประสิทธิ์ 5…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด 3 ลำดับแรก
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ต.๒ถล.(บป.)๔๑๗๔/๒๕๖๔ ลว.30 พ.ย. 64 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ผ่านระบบ INSx กฟอ.ถลาง และ กฟย.อ.เกาะยาว (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม ปี 2565) 2,160,972.00 2,160,972.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.บริษัท โชคมารวย 99 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
กฟภ.กจพ.1-ป(ช)-018-2564 จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน 2,140,000.00 1,355,332.62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
ที่ น.1 เวียงชัย 110/2564 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564 จ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย คฟม.2 บ้านดอนใต้ หมู่ที่ 9 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 300,214.01 293,056.91 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีทีการไฟฟ้า 2564
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
สข.(บห)42/2564 จัดซื้อหม้อแปลงเพื่อใช้งานงบโครงการ คฟม.2 2,356,461.00 2,356,461.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) TR.,30 KVA,1P,19-0.48/0.24 KV,SC (1-05-000-0206) บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด TR.,100…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มกราคม 2565
มท5308.32/กฟจ.นว(บห).-2010 หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (C) 451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำ กัด ซี.พี.เอ.วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 451,968.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
มท5308.32/กฟจ.นว(บห).-1955 อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (C) 497,122.00 497,122.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จํากัด (สํานักงานใหญ์) ราคาที่เสนอ 497,122 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
ก.2สอด.(ปบ.)012/2565 จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแผนงานเดือนมกราคม 2565 183,119.50 183,119.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายเนรมิตร มั่งมีผล - ไลน์เมน 115 KVแนวถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตั้งแต่ กม.47.00-ปลายสาย, ไลน์ตามูล…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
น.3กฟจ.อน.(บห)269/2565 จัดซื้อหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ 451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 451,968.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(กส.) 24/2565 E121 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการ จำนวน 6 งาน ได้เเก่ บ.หนองสำราญ ม.10 ต.เมืองเดช, บ.โนนสักทอง ม.21 ต.ตบหู, บ.โพธิ์สง่า (คุ้มป่าช้า) ม.3 ต.ท่าโพธิ์ศรี,บ.โพธิ์สง่า (ซ.ธนากร) ม.3 ต.ท่าโพธิ์ศรี, บ.นาประดู่ ม.6 ต.คำครั่ง, บ.สมสะอาด ม.1 ต.สมสะอาด เลขที่โครงการ 65017197213 272,460.75 272,460.75 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โชคกฤษกร 18
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
กสอ.(สภ)1144/2564 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE31 3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
กสอ.(สภ)1151/2564 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ทีวีและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 6,000,000.00 6,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมกเน็ต นิวส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
ฉ.๓ ลปม.๕๐/๒๕๖๕ จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้เเนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ สถานีบุรีรัมย์ ๑ ฟีดเดอร์ ๑ ,สถานีบุรีรัมย์ ๒ ฟีดเดอร์ ๔,๕,๘ และสถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์ ๕ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 264,259.31 264,259.31 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิมิตร มีครไทย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
น.2 กพ.(คพ)27/2565 ซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 90 ต้น 489,589.20 489,589.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด 488,241.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
กบญ.(ต.1)S1(SP)POLE(P)005/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คฟม.2 ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 475,578.00 475,577.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
กบญ.(ต.1)S1(SP)Transformers(C)003/2565 ซื้อTR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เวนเจอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565
ก.2รย(บห.)H0006/2565 ซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต จำนวน 2 รายการ 149,130.18 149,130.18 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2565