ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ก.2 พนท.(บป.)081/2563 หมึกพิมพ์ Ricoh sp230sfnw(Newcartridge) 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)144/2563 ลงวันที่ 20 ต.ค. 63 จัดซื้ออาร์ดดิกส์ และสายสัญญาณภาพ 2,140.00 2,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ราคาที่เสนอ 2,140.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
ฉ.2สล.(บห.)35714/2563 1. รถเข็นพัสดุแบบOrder Picking trolley เสนอราคา 36,130 บาท
2. รถเข็นพัสดุแบบติดบันได เสนอราคา 12,840 บาท
75,970.00 75,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 75970 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
กฟส.ปจค.63107214052 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งานปรับปรุงหม้อแปลงคุ้มเนินแดงหลัง รพช. 137,264.34 137,264.34 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงพระจันทร์อิเล็คทริคพาวเวอร์
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
ต.2กฟส.อ.บนส.(กป.)35422/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จัดเช่าที่ดินวางกองหมอนผลิตภัณฑ์คอนกรีตของกฟส.อ.บนส. 324,000.00 324,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานะ ตันธนกุล เสนอราคา 324,000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
E011 ฉ.2 อบ.(บห.) จ.073/2563 จัดซื้อชั้นวางพัสดุ เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ตามแผนขยายเขตระบบบริหารพัสดุคงคลัง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กับ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 107,000.00 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟ พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่ )
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
อนุมัติ ผจก.สคว. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-36197 ลว.20 ต.ค.63 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ประเภทคอนกรีต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141,775.00 141,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)36004/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร สำหรับงานโครงการ คฟม.2 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (ประจำงวดวันที่ 6 ตุลาคม 2563) 409,007.50 409,007.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
63107092721 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง เขตรับผิดชอบ กฟส.พังลา เเละ กฟย.อ.คหข. ประจำเดือนตุลาคม 2563 193,228.30 173,905.47 วิธีเฉพาะเจาะจง เขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟส.พังลา ผู้เสนอราคา นายทองเจือ ธรรมดา เสนอราคาที่ 84,300.00 บาท …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
เลขที่ ก.1กรส.(คส)35006/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563 ปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้ว
นำแสง แบบ ADSS เพื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบ OPGW บนเสา คอร. ขนาด 22 เมตร
เส้นทาง กฟก.1 – กฟจ.อยุธยา
64,400.00 64,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ธอีสท์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
ฉ.3 กบญ. (จซ.) EBD025/2563 จัดซื้อพัสดุประเภท ดรอพเอาท์ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 3,450,750.00 3,450,750.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบญ.021/2563 จัดเช่ายานพาหนะของ กฟต.2 ปี 2564-2569 (รถยนต์ 6 ประเภท จำนวน 51 คัน) 55,725,600.00 55,725,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด รายการที่ 2 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 ตุลาคม 2563
จพ.M(A)-007/2563 จ้างก่อสร้างค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 3,389,604.85 3,179,933.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สุธัญญา อิเล็คทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2ฉช.(คพ.)ซ.4/63 ลว.14ต.ค.2563ใบสั่งซื้อ3001770688 ,3001770739 ลว.19ต.ค.2563 ซื้ออุปกรณ์ 11 รายการ สำหรับงาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,068.15 481,068.15 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส บ.สมาร์ท อีเล็กทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)143/2563 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,545.01 11,545.01 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 11,545.01 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)142/2563 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 1,151.00 1,151.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 1,151.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)141/2563 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ RAM 1,030.00 1,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,030.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
63I021S454 จ้างติดฟิล์มกรองแสงภายในอาคารสำนักงาน ที่ กฟจ.สุพรรณบุรี 163,168.70 163,168.70 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีระชัย ประดับยนต์ 55/3 ถ.มาลัยเเมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 0843443144
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 115/2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานโครงการ คฟม.2 ในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่ และกฟฟ.สังกัด งบโครงการ คฟม.2
ปี 2563
489,204.00 489,204.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน) วงเงิน 371,076.00 บาท 3001770482 วันที่ 19/10/2563
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 116/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย ในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่ และกฟฟ.สังกัด งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563
469,674.36 469,674.36 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 469,674.36 บาท 3001770486 วันที่ 19/10/2563
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 ศรช.(บห.)21/2563 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการอาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องของ กฟอ.ศรีราชา 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรสแมรี่ ดีไซน์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)35757/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน โครงการ คพจ.2 แผน 4 ครั้งที่ 2 ประจำไตรมาสที่ 4/2563 จำนวน 18 รายการ 18 รหัสพัสดุ ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 375,735.78 375,735.78 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
น.3กบล.35786/2563 ค่าถ่ายเอกสาร 450 แผ่น 238.50 238.50 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
น.3กบล.35787/2563 จัดซื้อน้ำดื่ม กบล. เดือน ก.ย. 63 273.92 273.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์อินเตอร์เทค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ฉ.1นพง.(ขสก.)0037/2563 จัดจ้างทำป้ายไวนิลโลโก้ความปลอดภัยขนาด 2ม. X 2ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 400.00 บาท 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การพิมพ์ 58/181 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 …
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2045/2563 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 50 ต.มม. รหัส 1020070002 จำนวน 5,000 เมตร 155,150.00 155,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)36154/2563 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ.SC จำนวน 1 รายการเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 476,364.00 476,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-35074/2563 จัดซื้อเสาคอร.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 240 ต้น 489,204.00 489,204.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 บคย.(ปบ) 1244/2563 ลว. 11 มีนาคม 2563 งานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณถนนดอนจันทร์-สวนหลาว 445,341.03 445,341.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.อาร์. อิเล็คทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ต.2พพ.(บห.)85/2563 จัดซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 374 ต้น 467,810.42 467,810.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 447,401.24 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/319/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ไอ 24 เรสซิเด้นซ์ จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0238 2,826.65 2,826.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/318/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายอนันต์ กิตติคุณ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0216 3,179.17 3,179.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/317/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวณัฏฐาญาฎา วงศ์ศรีแก้ว หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0206 47,604.72 47,604.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด ราคาที่เสนอ 47,304.70 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/316/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ดี เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0225 38,708.52 38,708.52 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/315/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G088 39,292.15 39,292.15 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/314/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายประดับ เผือกลี หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0240 4,490.92 4,490.92 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/313/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท สิงห์สวัสดิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0242 22,429.15 22,429.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
น.2 มสด.(คพ.)35158/2563 รายงานซื้อหม้อแปลง TR.,50 KVA, 3P,22-0416/0.24 KVDYN11, SC จำนวน 5 เครื่อง 442,445.00 442,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2.บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 442,445 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
เลขที่ ก.1กรส.(คส)30123/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 ปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟ.อยุธยา 1 – กฟอ.เสนา บริเวณสี่แยกวรเชษฐ์ 466,080.00 466,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ธอีสท์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
PEA-M(F)-121/2563 เรื่องจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก จำนวน 2 ต้น พร้อมพาดสาย และจ้างก่อสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม (Mono Pole) จำนวน 4 ต้น ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 2 - แยกท่าน้ำตื้น จ.กาญจนบุรี ตาม คพพ.2
7,010,775.94 6,986,350.83 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 ตุลาคม 2563
ก.2ฉช.(คพ.)ซ.3/63 ใบสั่งซื้อ3001769568 ลว.16ต.ค.2563 เสาตอม่อ 2 รายการ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488,881.93 488,881.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
63I111S901 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 12 รายการ (63I111S901) ตามอนุมัติที่ ก.3นช.(บห.)35986/2563 ลว. 12 ต.ค. 63 464,684.95 421,367.07 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ฉ.2อจ.(บห.)162/2563 อุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟ WBS C-63-E-ANCXX.1000 169,383.78 169,383.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 169,383.78 บาท (ราคารวมภาษี)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2-ชบ.(คพ.)35131/2563 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ และเพื่อเติมเต็ม Safety stock จำนวน 2 รายการ 138,244.00 138,244.00 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด หมู่บ้าน มัณฑนา วัชรพล 2 เลขที่ 200/152 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 246/2563 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. รหัส 1020200002 จำนวน 200 กิโลกรัม 29,960.00 29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ อีเลคทริไล จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2 ปลด.(คพ-ซ)250/2563 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ รหัส 1040000000 จำนวน 30 ชุด 57,780.00 57,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 249/2563 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 รหัส 1020070002 จำนวน 16,000 เมตร 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กัลกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 247/2563 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM รหัส 1020260202 จำนวน 600 อัน 48,150.00 48,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 248/2563 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ เครื่องกรอสายไฟฟ้าดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 497,550.00 497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ต.1รบ(บห)35547/2563 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี, สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 และคลังพัสดุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,230,000.00 1,230,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563