ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
กฟภ.จ.จบ.คพ.043/2564 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 ที่ ก2.กบญ. (บพ.)1417/2564 ลว. 18 มี.ค. 64 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ. 043/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 461,880.00 461,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เสนอราคา 494,211.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 30 มิถุนายน 2564
น.2 ขณ.(บห.) 355/2564 ซื้อหม้อแปลง TR 30 KVA, 1 P, 22-0.48/0.24 KV, SC จำนวน 7 เครื่อง งบ คพจ.2 แผน 4 476,364.00 476,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2564
สข.(กส.) 1325/2564 จ้างงานปรับปรุงเสริมหม้อแปลง T410 บ้านท้ายยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 315,919.50 315,919.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสงค์ หนูรัตน์ ราคา 315438.38 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 มิถุนายน 2564
น.1 แม่ริม (ปบ.) 1074/2564 ลว.25 พ.ค.64 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียูจำนวน 4 เครื่อง ประจำอาคารเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม 118,384.80 118,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนพรโยธา / 0503555002
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2564
น.3 ลมส.(คพ.)188/2564 ลว.21พฤษภาคม2564 จัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ จำนวน 6 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2564
ผจก.กฟส.อ.บทง.ลว. 19 มี.ค. 2564 ซื้อซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควี 1 เฟส จำนวน 2 เครื่อง , 50 เควี 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และ 100 เควี 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 438,807.00 438,807.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 438,807.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2564
ก.1 บปอ.(ปบ)866/2564 ลว. 24 มี.ค. 64 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสราง ปรับปรุง กฟอ.บางปะอิน-โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานวงแหวนตะวันตก(ซ้ายทาง)ตอน 2 บริเวณ กม.75+700-76+125 111,277.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยา การไฟฟ้า เสนอราคา 110,001.35 บาท (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2564
ฉ.2 ศก.(ปบ) 839/2564 E021 จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอก เสริมหม้อแปลง หมายเลขงาน P-TDD02.4-E-SJKOM.(4017 และ 4022) 248,380.01 248,380.01 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยอิสานศรีสะเกษ คอนสตรัคชั่น 2012
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2564
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)2332/2564 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 KVA.1P 22-0.48/0.24 KV.SC และ หม้อแปลงขนาด 50 KVA.3P 22-0.416/0.24 KV.SC จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟและโครงการ คฟม.2 433,360.70 433,360.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2564
ก.2 บคย.(ปบ) 2080/2564 ลว. 10 มิถุนายน 2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) งานปรับปรุงย้ายแนวเสาถนนหน้าวัดละหารใหญ่ 225,797.00 275,514.94 วิธีเฉพาะเจาะจง คุณอำนวย โลมาธร
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)068D/2564 ประกวดราคาซื้อสาย 185 SAC จำนวน 44,000 เมตร สำหรับแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑล ของ กฟก.2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)068D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,651,400.00 9,651,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2564
กฟภ.กมต.-04-2563 ประกวดราคาซื้อModular three-phase portable test system (for VSPP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,980,000.00 13,910,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2564
64I021S258 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 5 รายการ 493,518.45 493,518.45 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคา 493,518.45 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
64I021S257 ซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. 499,219.20 499,219.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคา 499,219.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
กฟภ.จ.สก.(คพ)041/2564 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งบโครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 3) (คพส.9.3) ปี 64 งวดที่ 1 จำนวน 1 รายการ 451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
9/C 1922/64 9/C 1922/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ TEREX รุ่น C4047 ทะเบียน 53-4693 กทม. กกฟ.2-09-1252 229,904.48 229,904.48 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 229,904.48 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ก.2สอด.(ปบ.)199/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลง ปี2564 292,431.00 292,431.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มทีเพาเวอร์ไลน์ 1)หม้อแปลง 1 เฟสจำนวน 160 เครื่อง ราคาเครื่องละ 550 บาท…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
น.2 กพ.(คพ)486/2564 ซื้อTR.30,KVA.1P,22-0.48/0.24 KV,SC จำนวน 6 เครื่อง 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เสนอราคา 494,211.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
E101ฉ.2สดจ.(บห)1209/2564 E101:ซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลง 415,545.20 415,545.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 415,545.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
กบส.(บส.1)(ก) 1179/2564 ลว. 18 พ.ค. 2564 ซื้อ SF6 Gas เพื่อใช้สำหรับงานเปลี่ยนถ่าย SF6 Gas สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 จำนวน 12 ท่อ 366,967.20 366,967.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบรนน์แท๊ก อินกรีเดียนส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส)1236/2564 ซื้อเสาคอนกรีต รหัส 1000010001 ขนาด 8 เมตร จำนวน 80 ต้น ฉ.1อด.2(กส)1236/2564 127,629.60 127,629.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส)1235/2564 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส รหัส 1050000011 จำนวน 5 เครื่อง 411,843.00 411,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)3262/2564 ลว.17 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุหลักขาดแคลน เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)2314/2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คฟม.2 329,568.56 329,568.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
น.1 ชร.(จซ.)129/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 498,085.00 498,085.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
น.1 ชร.(จซ.)120/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-64-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 498,718.44 498,718.44 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)1698/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทต่าง ๆ งบผู้ใช้ไฟและสำรองคลัง Safety Stock ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564) จำนวน 24 รายการ 493,638.94 493,638.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพราร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
64I143S252 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง บริเวณคลองชัยขันธ์ - ขนส่งศาลายา1 356,500.00 356,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.ที เทเลคอม ราคาที่เสนอ 380,920 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
น.1ดค.804/2564 จ้างเหมางานขยายเขต บ้านสันป่าม่วง หมู่๕ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148,287.76 148,287.76 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฟอร์ดไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ก.2พนท.(มต)059/2564 ลว.31/3/2564 จัดจ้างรถยนต์เพื่อจดหน่วยประจำเดือน เมษายน 2564 2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิรุธ สุกใส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)052D/2564 จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ53-2) มอก.227 ตามโครงการ คพส.9.3 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)052D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,530,496.50 2,530,496.50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เอเชี่ยน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-006/2564 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภท อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ 1,153,032.00 974,786.91 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1. บริษัท ชัยเสรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 20,747.30 บาท รายการที่ 2…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-012-2564 จัดจ้างทำสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ 312,538,012.00 295,744,459.37 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 : บริษัท เอราวัณสายไฟฟ้าเคเบิ้ล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 229,932.30 บาท…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
PEA-TDDP.1(C)-141/2563 จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี (สฟ.สันทราย 1, สฟ.วานรนิวาส, สฟ.สุพรรณบุรี 2) ตาม คพจ.1 531,708,048.00 535,643,520.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) INTERLINK and AIT CONSORTIUM
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2564
ก.2 รย.(บห.)/H0096/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร สำหรับใช้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา 493,698.00 493,698.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
64I132S167 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสายเคเบิ้ลอากาศ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 451,425.00 451,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.1 กฟจ.อท.(บห)1386/2564 ที่ รหัส รายการ หน่วยนับ จำนวน
1 1030020002 ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4) มอก.354 ลูก 76.00
49,117.28 49,117.28 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอ 49,117.28 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.1 กฟจ.อท.(บห)1386/2564 ที่ รหัส รายการ หน่วยนับ จำนวน
1 1030020002 ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4) มอก.354 ลูก 36.00
23,266.08 23,266.08 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอ 23,266.08 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.1 กฟจ.อท.(บห)1396/2564 ที่ รหัส รายการ หน่วยนับ
1 1050010067 TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง
451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด ราคาที่เสนอ 433,350.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
E091ฉ.2สล.(บห.)1258/2564 หม้อแปลงขนาด 30 KVA จำนวน 6 เครื่อง ตาม งบ คฟม.2 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 494211.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.1 กฟจ.อท.(บห)1397/2564 ที่ รหัส รายการ หน่วยนับ จำนวน
1 1010010102 เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 4,500 มม. อัน 6
2 1010050003 ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 180 มม. เมตร 2
3 1010120003 สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x550 มม. ชิ้น 6
4 1010210001 ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. ชิ้น 12
5 1020200103 ไวเบรชั่นแดมเปอร์ แบบสไปแรลสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. ชิ้น 3
23,543.21 23,543.21 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด ราคาที่เสนอ 23,104.51 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
64I101S116 ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354 จำนวน 351 ลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,557.97 120,557.97 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
64I101S117 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 จำนวน 12,410 เมตร 359,890.00 359,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
64I021S250 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 6 รายการ 137,605.21 137,605.21 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด ราคา 137,469.32 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.2ผคพ.พน.039/2564 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (พัสดุรอง) จำนวน 3 รายการ 492,093.00 492,093.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.2ผคพ.พน.037/2564 ซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 97 ต้น 493,106.29 493,106.29 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโพส แอนด์ไพล์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
กบญ.(ต.1)S1(SP)Strain(H)012/2564 จัดซื้อพัสดุรองปี 2564 (ยกเว้น คพจ.2) และพัสดุหลักรองปี 2563 (เพิ่มเติม) อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 151,824.44 158,719.52 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1122 รายงานขอจัดทำบล็อกพ่นสี(พ่นเสาไฟฟ้า)ตัวอักษรและตัวเลข กฟส.สชข. 3,200.00 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนันธร สิงห์สวัสดิ์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(บห.)077/2564 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 64 จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 7กน-5744 กทม. 1,810.00 1,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ปิโตรพัลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,810.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564
ก.2มพย.คพ.0069/2564 ซื้อเสา 9 เมตร จำนวน 240 ต้น 488,947.20 488,947.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2564