ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กฟส.รพ.003/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67039255697
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วง สฟฟ.ทุ่งสง ถึง สฟฟ.ชะอวด กฟส.ร่อนพิบูลย์ ช่วงที่ 4 ตามโครงการ คพจ.2 แผนงานที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 เมษายน 2567 ถึง 23 เมษายน 2567
วันที่เสนอราคา
24 เมษายน 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
075441625
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
831,765.25 บาท
ราคากลาง
799,765.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-174285-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 138.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-174285-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.5 kB]