รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เหตุผลที่ยกเลิก
D63090691317 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายใน นิติบุคคลอาคารชุด ทิวทะเล อความารีน วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 1 ตุลาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 176 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากระงับการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์โดยการใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price-performance) ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.ทุกกลุ่มพัสดุ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้
วันที่ประกาศยกเลิก: 19 ตุลาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2563 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เหตุผลที่ยกเลิก เนื่องจากเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน
วันที่ประกาศยกเลิก: 6 ตุลาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-กปบ-169-2563 พัสดุสำหรับงานติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 จำนวน 2 รายการ (ประเภทลูกถ้วย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-169-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) -
วันที่ประกาศยกเลิก: 2 ตุลาคม 2563
PEA-M(K)-095/2563 จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนราธิวาส (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าตากใบ จ.นราธิวาส ตาม คพพ.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ตุลาคม 2563
ชพ.M(J)-006/2563 เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประสานงาน ประชุมติดตาม ตรวจรับงานจ้างเหมาและควบคุมงาน ตามโครงการ คพญ.1 โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กันยายน 2563
ฉ.2 กฟอ.สดจ.(ปบ.) ข.01/2563 ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 รายการ 9 เครื่อง ขายทอดตลาด ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามวิธีการขายทรัพย์สินที่ชำรุดของ กฟภ.
วันที่ประกาศยกเลิก: 15 กันยายน 2563
PEA-C(G)-117/2563 จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 หินย่อยเบอร์ 1 พิเศษให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 ตุลาคม 2563
PEA-TSDP.9.4(F)-122/2563 จัดจ้างก่อสร้าง Tower เสาโครงเหล็กและติดตั้งระบบสื่อสารเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีช่วงสถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 2 – สถานีไฟฟ้าท่าศาลาจ.นครศรีธรรมราช
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 21 กันยายน 2563
กฟภ.กคพ.2.ค(สฟ)-001-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม 600 โวลท์ จำนวน 11,000 เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก วันที่ประกาศยกเลิก: 24 กรกฎาคม 2563
PEA(SM)-CM-013/2563 ซื้อชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน 115 kV (จำนวน 19 รายการ) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 3 พฤษภาคม 2564
(e-bidding)ต.3กกค(จร.)007/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง กฟอ.ระโนด บ้านท่าเข็น ถึง วัดทุ่งสงวน ช่วงที่ 2/2 อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 สิงหาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(บต)-007-2563 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำของระบบป้องกันน้ำท่วม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เนื่องจาก บริษัทฯ เสนอรายละเอียดทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ กฟภ.
วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ตุลาคม 2563
จก.6/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 5 ตุลาคม 2563
PEA-TDDP.1(A)-113/2563 จ้างงานโยธา สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 9 กันยายน 2563
N2 EB(ลส) - 11/2563 จัดซื้อตู้อบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563 ใช้สเปค กฟภ. เลขที่ RMIS-C1-กบล.-001/2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ , e - bidding) เบิกจ่ายงบประมาณจากศูนย์ต้นทุนหมายเลข WBS I-63-B-POPXX.DU.1705.Z ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 24 กันยายน 2563
KRBต.2 กบ.(บห.) 284/2563 จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลัง (Safety Stock) จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ,งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานติดตั้งมิเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 30 กรกฎาคม 2563
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2563 ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง งานงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 23 กันยายน 2563
PEA(S2)กบญ.013/2563 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากราคาที่เสนอเกินราคากลางและราคางบประมาณ
วันที่ประกาศยกเลิก: 15 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบญ.014/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข. (53-2) จำนวน 49,200 ลูก เลขที่ PEA(S2)กบญ.014/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายดังกล่าวยังคงสูงกว่าราคากลาง และราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรร และได้ทำการต่อรองกับผู้เสนอราคาจนถึงที่สุดแล้ว ไม่สามารถลดราคาได้
วันที่ประกาศยกเลิก: 29 กรกฎาคม 2563