รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
ต.1กฟอ.พธร.(บห.)121/2565 ซื้อพัสดุ จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 24 มิถุนายน 2565
กฟภ. กปก.(ปก.) 2/2565 ประกวดราคาจ้างการศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการและงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการไฟฟ้าและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์เเลนด์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 27 พฤษภาคม 2565
ต.2กบ.(บห.)0155/2565 จัดซื้อ Hotline Bail Clamp จำนวน 2 รายการ สำหรับงานงบ Safety Stock วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 26 พฤษภาคม 2565
PEA-C(A)-006/2565 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบ CSCS ที่สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 จ.เพชรบุรี จำนวน 1 รายการ ตามงบผู้ใช้ไฟ และงบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 25 พฤษภาคม 2565
จก.13/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและติดตั้งเปลือกอาคาร (Facade) บริเวณสี่แยกอาคาร LED และอาคาร 2 ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 24 พฤษภาคม 2565
ต.1พธร.(บห.)ซ.072/2565 จัดซื้อพัสดุสำรองคลังแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 5 พฤษภาคม 2565
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)024D/2565 ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มเหล็กรับคอนสาย ตามแผนจัดหาพัสดุรองตามงบ/โครงการต่างๆ ประจำปี 2565 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)024D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 10 มิถุนายน 2565
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง
ก.2 ศบค.พสค.(สบร)720/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งดจ่ายไฟ) ของ กฟส.พนมสารคาม ประจำปี 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 12 พฤษภาคม 2565
ไม่มีผู้ร่วมเสนอราคา
กฟภ.กจพ.1-ป(ย)-004-2565 Electric reach truck and accessories ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 11 พฤษภาคม 2565
-
ต.1พธร.ผบห.)ซ.064/2565 จัดซื้อพัสดุงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 13 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 27 เมษายน 2565
ก.2ศรช.บป.008 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ประจำปี 2565 ของ กฟอ.ศรีราชา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 26 เมษายน 2565
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)26/2565 จัดซื้อพัสดุใช้งานเซฟตี้สต็อกงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 9 พฤษภาคม 2565
ต.1ปข.(คพ)70/2565 จัดซื้อพัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (รายการที่ 56) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 26 เมษายน 2565
ต.1ปข.(คพ)67/2565 จัดซื้อฮอทไลน์แคล้มป์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (รายการที่ 53) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 25 เมษายน 2565
PEA-SPM1-TDDP2-LCC/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแหลมฉบัง 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 24 พฤษภาคม 2565
PEA-SPM2-TDDP1-XCA/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสามชุก ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าสามชุก ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2
แผนที่ 2
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 21 มิถุนายน 2565
PEA-SPM2-TDDP1-XCA/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสามชุกตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าสามชุกตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 21 มิถุนายน 2565
PEA-C(F)-072/2565 จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้ บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสงขลา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 13 มิถุนายน 2565
PEA-I(E)-066/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานย้ายแนวสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 7 เมษายน 2565
ยกเลิกเนื่องจากรายการจัดซื้อผิด
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)06D/2565 ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการต่อเชื่อมสาย ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี 2565 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)06D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 6 มิถุนายน 2565
ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดแต่ละรายการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง