รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
น.3คสร.(ปบ.)327/2567 ประกวดราคาซื้อพัสดุงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของสถานีไฟฟ้าหนองม่วง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 14 มิถุนายน 2567
น.3กบพ.(จห.)EBM14/2567 ซื้อกล่องใส่ใบค่าไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าในสังกัด กฟน.3 จำนวน 104,140 อัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 14 มิถุนายน 2567
จฉพ.บต.(สน)1005/2567 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ของ กฟส.เบตง วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 31 พฤษภาคม 2567
เนื่องจากราคากลางไม่ถูกต้อง
67I062S018 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทลูกถ้วย 3 รายการ สำหรับใช้งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 4 มิถุนายน 2567
เนื่องจากราคาที่เสนอ เป็นราคาที่เกินจากราคากลางที่ กฟภ. กำหนด
น.3คสร.(บห.)742/2567 จัดซื้อพัสดุติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 30 Kwp วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 16 พฤษภาคม 2567
ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจำนวนพัสดุไม่ถูกต้องตามความต้องการ
กจพ1-มป-010-2567 ประกวดราคาซื้อTransformer, 50 kVA, 3P, 22-0.416/0.24 kV DYN 11, SC เลขที่ กจพ1-มป-010-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 มิถุนายน 2567
67HAH254MM ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว ตามแผนจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟเผื่ออนาคต เลขที่ 67HAH254MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 24 พฤษภาคม 2567
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากมีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานและมีผู้เสนอราคารายเดียว
ปอ.กบพ.ฉ.2 พัสดุหลัก 208.2567 E010จัดซื้อพัสดุหลัก หมวดอุปกรณ์ลูกถ้วย เลขที่ ปอ.กบพ.ฉ.2 พัสดุหลัก 208.2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 16 พฤษภาคม 2567
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
E061 ฉ.2 รอ.(จหร.)-0141/2567 จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย แบบรายปี 2567 พื้นที่ กฟส.จังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 13 พฤษภาคม 2567
EB อด.(บห.)07/2567 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ประเภทสายไฟ จำนวน 2 รายการ ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.1 กบพ.(วพ)339/2567 ลว.20 มี.ค. 67 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 10 เมษายน 2567
67HAH164MM ซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ กลุ่มอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เลขที่ 67HAH164MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 24 มิถุนายน 2567
ซป.ฉ.1(กบพ) 14/2567 ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ระบบสายสื่อสาร จำนวน 10 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 14/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 10 มิถุนายน 2567
ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-016-2566 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 P ระบบ 22 kV และ 33 kV เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-016-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 23 พฤษภาคม 2567
กจพ1-ผ-003-2567 ซื้อลวดเหล็กปลอกขนาด ศก. 2.8 มม. (ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) จำนวน 5 รายการ เลขที่ กจพ1-ผ-003-2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 30 พฤษภาคม 2567
กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-012-2566 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 P ระบบ 22 kV ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 23 พฤษภาคม 2567
กจพ2-สฟ-026-2567 จัดซื้อสายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม.จำนวน 10 กม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 30 พฤษภาคม 2567
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP
จฉพ.บต.(บห)0203/2567 ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 12.20 เมตร รหัสพัสดุ 1-00-001-0012 จำนวน 50 ต้น วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 2 พฤษภาคม 2567
ไม่มีผู้เสนอราคา
PEA- (ผฮล.กบษ.น.3) 2/2567 จัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานเชื่อมสายแรงสูง 22 - 33 kV (จำนวน 31 รายการ) จำนวน 7 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 พฤษภาคม 2567
เนื่องจากราคาที่เสนอ สูงกว่าราคากลาง
PEA- (ผฮล.กบษ.น.3) 3/2567 จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22, 33 kV (จำนวน 67 รายการ) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 พฤษภาคม 2567
ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคา สูงกว่าวงเงินงบประมาณ
ต.1กฟอ.พธร.(บห)038/2567 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งประจำปี 2566 (MS.AA11) ครั้งที่ 5 จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 8 มีนาคม 2567
เนื่องจากราคาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอเกินกว่าราคากลาง