รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
ก.2.สชข.(ทกบ.)78/2564 ค่าปะยางและเช็คลมรถแก้ไฟ ทะเบียน บษ 7462 ชลบุรี
ร้านช่างเอก
235 ม.8 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 30 มิถุนายน 2564
ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
น.1 ชร.(จซ.)135/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 30 มิถุนายน 2564
PEA-AMI-P1/2020 โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 กรกฎาคม 2564
PEA-TSDP.9.2(A)-050/2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Medium Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 กรกฎาคม 2564
PEA(S2)กบญ.027/2564 จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทสายไฟ จำนวน 1 รายการ ของ กฟต.2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 23 กรกฎาคม 2564
น.1 ชร.(จซ.)110/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 10 มิถุนายน 2564
ก.1 กฟจ.อท.(บห)1252 ที่ รหัส รายการ หน่วยนับ จำนวน
1 1050000011 TR., 30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC ER 6
วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 9 มิถุนายน 2564
-
น.1สกพ.(กป.)015/2564 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขยายเขตระบบจำหน่าย ครั้งที่ 17/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 21 มิถุนายน 2564
น.1สกพ.(กป.)014/2564 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ครั้งที่ 16/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 21 มิถุนายน 2564
น.1มส.(บห.)(จซ.)14/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบลงทุน จำนวน 7 รายการ ตามการจัดซื้อเลขที่ น.1มส.(บห.)(จซ.)14/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 2 มิถุนายน 2564
เสนอเกินวงเงินอนุมัติงบประมาณและไม่ครบ 7 รายการ
N2.EB.(จซ.)-20-2564 จัดซื้อพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2564 อุปกรณ์ประกอบสายยึดโยง จำนวน 16 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 1 มิถุนายน 2564
ยกเลิกการประกาศเชิญชวนการประกวดราคาฯ เนื่องจากกำหนดวันส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้องบนระบบ e-GP
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-007/2564 จัดซื้อพัสดุหลัก ประจำปี 2564 ประเภท หม้อแปลง จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 9 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms Of Reference : TOR) ใช้เกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 (Price-performance) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือเลขที่ กวค.(พป.) 428/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ ผวก. ลงนามวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และให้กำหนดคุณสมบัติพัสดุเพิ่มเติมในเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างพัสดุ
PEA-TDDP.2(A)-037/2564 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งาน 3 สถานี จำนวน 21 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 30 มิถุนายน 2564
จ.สน.270/2564 จ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.สกลนคร-โครงการวิรินดา 4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร หมายเลขงาน C-64-D-SKKCS.0001.02.1,02.2 po:3001874253 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 20 พฤษภาคม 2564
PEA-TDDP.1(E)-057/2564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม (กฟผ)-สถานีไฟฟ้านครพนม 2 จ.นครพนม ช่วง B-C ตาม คพจ.1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 24 พฤษภาคม 2564
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-008/2564 จัดซื้อพัสดุหลักประจำปี 2564 ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-008/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 12 กรกฎาคม 2564
ผวก. ลงนามวันที่ 29 มิ.ย. 2564 เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และให้กำหนดคุณสมบัติพัสดุเพิ่มเติมในเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างพัสดุ ตามหนังสือเลขที่ กวค.(พป.) 428/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-009/2564 จัดซื้อพัสดุหลัก ประจำปี 2564 ประเภท ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 9 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms Of Reference : TOR) ใช้เกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 (Price-performance) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือเลขที่ กวค.(พป.) 428/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ ผวก. ลงนามวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และให้กำหนดคุณสมบัติพัสดุเพิ่มเติมในเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างพัสดุ
ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-010/2563 ซื้อพัสดุหลักประเภทอุปกรณ์ล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-010/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.ล่อฟ้า 20-21 KV. 5 KA (1040000000) จำนวน 500 ชิ้น
2.ล่อฟ้า 20-21 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง (1040000007) จำนวน 500 ชิ้น
3.ล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V. (1040000300) จำนวน 1,530 ชิ้น
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 5 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(TOR) ไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 208/2564 จัดซื้อพัสดุหลักงบ คฟม.2 ปี 2463 (เพิ่มเติม) ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 พฤษภาคม 2564
64I041S168 ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 (1-03-002-0000) จำนวน 442 ลูก วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 30 เมษายน 2564