รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-003-2564 จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 885 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 11 พฤษภาคม 2564
กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-002.2-2564 จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 1,800 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 11 พฤษภาคม 2564
กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-002.1-2564 จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 2,340 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 11 พฤษภาคม 2564
กฟภ.กบอ.(รท)237/2563 (ยกเลิก) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. 14 พฤษภาคม 2564) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 14 พฤษภาคม 2564
ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 303/2564 E010 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 30 เมษายน 2564
ยกเลิก เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ให้ถูกต้อง
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2564 E010 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 5 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากเอกสารประกวดราคาซื้อฯ กำหนดรายละเอียดการส่งตัวอย่างไม่ชัดเจน กฟภ.จึงยกเลิกประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ให้ถูกต้อง
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 103/2564 E010 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 5 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากเอกสารประกวดราคาซื้อฯ กำหนดรายละเอียดการส่งตัวอย่างไม่ชัดเจน กฟภ.จึงยกเลิกประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ให้ถูกต้อง
ต.2กบ.(บห.)0175/2564 จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลัง (Safety Stock) จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มีนาคม 2564
PEA-I(A)-165/2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพนมทวน จ.กาญจนบุรี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 28 เมษายน 2564
น.1 ชร.(จซ.)045/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 23 มีนาคม 2564
ต.2กบ.(บห.)0140/2564 จัดซื้อพัสดุประเภทลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข จำนวน 4,800 ลูก สำหรับใช้สำรองงานผู้ใช้ไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 16 มีนาคม 2564
ต.2กบ.(บห.)0139/2564 จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วยแขวน จำนวน 720 ลูก สำหรับใช้สำรองงานผู้ใช้ไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 16 มีนาคม 2564
-
SMC-CM-04-2020 ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ RF Signal Generator จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มีนาคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 041/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานโครงการและติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 และงบโครงการ คพจ.2
วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 11 มีนาคม 2564
PEA-TDDP.2(A)-160/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ Control & Protection Board and Junction Box สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 1 มีนาคม 2564
ฉ.2ตผ.(บห.)015/2564 E014-015/2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จัดซื้อซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ โครงการ คพจ.๒ แผน ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 มีนาคม 2564
กฟภ.กจพ.2-ฉ(รช)-003-2563 จัดเช่ารถตู้นั่ง 7-12 ที่นั่ง (EV) จำนวน 12 คัน จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)
วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 15 มีนาคม 2564
อนุมัติยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเมื่อถึงกำหนดวันและเวลาเสนอราคา
PEA-CCS-B.002/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งานติดตั้ง,สับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯในเขตพื้รที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภุมิภาคฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 16 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีผู้เสนอราคา
น.3 ลบ(บห)EB03/2563 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานงบ คพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
น.3ลบ(บห)EB03/2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กุมภาพันธ์ 2564
น.3 นมง.(กป.) 91/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีหนองม่วง-บ้านบ่อทอง (จุดแบ่งเขต) ฝั่งซ้าย อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี คพจ.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 มีนาคม 2564
เนื่องจากเป็นงาน คพจ.2 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่ได้แนบเอกสารลงนามข้อตกลงคุณธรรม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว