รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
กบญ.ก.1(B)-M-012-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เหล็กรูปรางน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. จำนวน 3,800 อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-012-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 21 มกราคม 2564
ยกเลิกเนื่องจาก กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ไม่ถูกต้อง
กบญ.ก.1(B)-M-007-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ปรีฟอร์ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-007-2564
1. รหัสพัสดุ 1-02-026-0202 PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm จำนวน 5,300 ชุด
2. รหัสพัสดุ 1-02-026-0205 PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm จำนวน 5,200 ชุด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 11 มกราคม 2564
ฉจ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 114/2563 E010 จัดซื้อพัสดุรอง งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 29 ธันวาคม 2563
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผู้ขายเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564 จัดซื้อพัสดุหลัก งานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 7 มกราคม 2564
PEA-C(E)-181/2563 จ้างก่อสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ของการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 มกราคม 2564
PEA(S2)กบษ.00ุ6/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือฮอทสติก 115 kV สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 7 มกราคม 2564
ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ก.2บนบ.(บป.) จ.eb002/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติในการแจ้งเตือนก่อนการงดจ่ายไฟ ประเภทเอกชนรายย่อย ปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 28 ธันวาคม 2563
ปก.มค.003/2564 ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (ปก.มค.003/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 6 มกราคม 2564
เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม (TOR) มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
ปก.มค.002/2564 ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (ปก.มค.002/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 6 มกราคม 2564
เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม (TOR) มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
น.3 ศท.(บง.) 107/2563 ลว. 8 ธันวาคม 2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ด้านงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 23 ธันวาคม 2563
ไม่มีผู้เสนอราคา
ก.2บนบ.(บป.) จ.eb001/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. (งานงดจ่ายไฟปี 2564) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 ธันวาคม 2563
PEA(S2)กบญ.029/2563 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุในสังกัด กฟต.2 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ธันวาคม 2563
ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 401/2563 E010 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มงานมิเตอร์และหม้อแปลง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟฉ.2 ปีงบประมาณ 2562-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 28 ธันวาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ยกเลิกประกาศเนื่องจาก กฟภ. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ สำหรับการจัดซื้อ มีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding042/2563 ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คัน ตามแผนงานจัดหายานพาหนะปี 2563
ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)042/2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 24 พฤศจิกายน 2563
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามที่ กฟภ. กำหนด
S1(SP)Insulator(C)010/2563 พัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 16 พฤศจิกายน 2563
ชพ.M(K)-010/2563 เช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 4 ปี (48 เดือน) สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก วันที่ประกาศยกเลิก: 6 พฤศจิกายน 2563
S1(B)ModernWH(I)029/2563 ประกวดราคาจัดซื้อ Digital Weight Scale (Modern WH) จำนวน 5 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 30 ตุลาคม 2563
S(B)Transformers(C)022/2563 จัดซื้อพัสดุหลักปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) หม้อแปลง จำนวน ๑๐ รายการ (Price Performance) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 ตุลาคม 2563
S1(B)Insulator(C)023/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 6 รายการ (Price Performance) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 ตุลาคม 2563
ฉ.2 กกค.(ยค.)จจ 01/2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนประมาณ 408 คน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 3 พฤศจิกายน 2563
-