ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-012-2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
66079248791
รายละเอียด
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 P ระบบ 22 kV
ระยะเวลาขายแบบ
27 มีนาคม 2567 ถึง 5 เมษายน 2567
วันที่เสนอราคา
9 เมษายน 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
025905315
สอบถามทางอีเมล์
kanthida.noi@pea.co.th
Fax
025905307
วงเงินงบประมาณ
14,738,608.00 บาท
ราคากลาง
13,922,947.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
705,617.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-172299-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.4 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-172299-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 75.2 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567