ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ กจพ1-ผ-003-2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67039148931
รายละเอียด
ซื้อลวดเหล็กปลอกขนาด ศก. 2.8 มม. (ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) จำนวน 5 รายการ เลขที่ กจพ1-ผ-003-2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
27 มีนาคม 2567 ถึง 2 เมษายน 2567
วันที่เสนอราคา
3 เมษายน 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
025905316
สอบถามทางอีเมล์
Chanitphon.Kha@pea.co.th
Fax
025905307
วงเงินงบประมาณ
105,111.45 บาท
ราคากลาง
79,985.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-179600-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 155.7 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567