ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 67I062S018
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทลูกถ้วย 3 รายการ สำหรับใช้งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
27 พฤษภาคม 2567 ถึง 27 พฤษภาคม 2567
วันที่เสนอราคา
27 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-542310
สอบถามทางอีเมล์
issariya.san@pea.co.th
Fax
034-542557
วงเงินงบประมาณ
375,629.92 บาท
ราคากลาง
375,629.92 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-182237-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 354.6 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567
เหตุผลที่ยกเลิก
เนื่องจากราคาที่เสนอ เป็นราคาที่เกินจากราคากลางที่ กฟภ. กำหนด