ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 14/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67029296062
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ระบบสายสื่อสาร จำนวน 10 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 14/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
2 เมษายน 2567 ถึง 10 เมษายน 2567
วันที่เสนอราคา
11 เมษายน 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
042931166 ต่อ 10240
สอบถามทางอีเมล์
imd.ne1@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
850,344.78 บาท
ราคากลาง
984,711.11 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-172999-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 623.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-172999-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 274.0 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา