รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบติดตามข้อมูลและสั่งการระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
26,257,800.00 บาท
วันที่ประกาศ
27 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
4 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองควบคุมระบบผลิต
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5487
สอบถามทางอีเมล์
chayapa.tat@pea.co.th
Fax
02-590-5884