ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ฉ.2 กรย.(ยค)ข1/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน
กน 1811 อบ
81-8192 อบ
ระยะเวลาขายแบบ
20 มีนาคม 2567 ถึง 27 มีนาคม 2567
วันที่เสนอราคา
28 มีนาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:30 - 14:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0815795777
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-171639-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง