รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าปาย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53,573,268.25 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
กฟน.2 จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
(เลขที่ N2.EB.(จซ.)-15-2564)
(อุปกรณ์โลหะจำนวน 16 รายการ)
62,510,684.00 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
กฟก.3 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติมทดแทน ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ ๔ (ปี๒๕๖๐-ปี๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๓ ของ ผปฮ.กบษ.ฝปบ.ก.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,378,100.00 5 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
กฟก.2 ขอเช่ารถแวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ชับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 9 คัน 15,196,140.00 5 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
กฟต.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2563 และปี 2564 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36,682,029.97 5 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)113D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงร่าง 3,383,596.80 5 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอยุธยา 3 (Outgoing) 4 วงจร จ.พระนครศรีอยุธยา งบ คพจ.1 (กลุ่มสายไฟ จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,589,159.04 5 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
กฟน.3 1 แนวระบบจำหน่าย สายส่ง วงจรที่ 1 สถานีฯโคกสำโรง ตั้งแต่ สถานี ถึง จุดแบ่งเขต บ.หนองคู กม.ที่ 171
2 แนวระบบจำหน่าย สายส่ง วงจรที่ 2 สถานีฯชัยบาดาล 2 ตั้งแต่ จุดแบ่งเขต บ.เขาแหลม กม.ที่ 212 ถึง พลังงานธรรมชาติ
3 แนวระบบจำหน่าย สายส่ง วงจรที่ 3 สถานีไฟฟ้าโคกสำโรง ตั้งแต่ จากสถานีไฟฟ้าโคกสำโรง – บ้านชอนสารเดช
4 แนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 2 ตั้งแต่ สี่แยกวังเพลิง – อำเภอสระโบสถ์
5 แนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 2 ตั้งแต่ จากหจก.ใบแก้วก่อสร้าง – บ้านเขาเตียน
6 แนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้าโคกสำโรงตั้งแต่ จากสี่แยกไฟฟ้า – ไร่อ้วนโอสถ
7 แนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 10 สถานีไฟฟ้าโคกสำโรงตั้งแต่ จาก หจก.ใบแก้วก่อสร้าง – บ้านหนองคู
449,331.00 4 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E021 ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 1,498,000.00 4 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ Overhead line hardware เลขที่ กฟภ.กจน.ป(พร)-006-2564 11,941,307.00 4 มกราคม 2564 7 มกราคม 2564
ส่วนกลาง การซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 2 ทรายหยาบน้ำจืด ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
8,269,573.11 4 มกราคม 2564 7 มกราคม 2564
กฟน.1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งเตือนในระบบ INSX สำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อย ของ กฟส.อ.ห้างฉัตร ปีงบประมาณ 2564 249,600.00 1 มกราคม 2564 5 มกราคม 2564
กฟก.3 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟสและ 3 เฟส ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทองผาภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 1,374,510.23 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564
กฟฉ.2 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟฟ.จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564
กฟก.1 ผู้รับจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสำนักงาน จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง 5 วัน / สัปดาห์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้มาติดต่อ 88,704.00 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564
กฟฉ.2 จัดจ้างงานจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบ Invoice Notifacation System (INSx) ในเขตพื้นที่ กฟส.ขน. ประจำปี 2564 827,871.84 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564