รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟก.3 จัดซื้อสายไฟตามแผนการจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ (63IAHEB015) 29,875,470.00 18 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
กฟต.2 งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราวประจำเดือน มิถุนายน 2563 (กฟอ.กาญจนดิษฐ์ และ กฟฟ.ในสังกัด) 203,645.33 9 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
กฟฉ.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ(แบบใหม่) ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 16,050,000.00 31 มีนาคม 2563 3 เมษายน 2563
กฟฉ.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ(แบบใหม่) ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนากลสง จังหวัดหนองบัวลำภู 20,330,000.00 31 มีนาคม 2563 3 เมษายน 2563
กฟฉ.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ(แบบใหม่) ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 20,330,000.00 31 มีนาคม 2563 4 เมษายน 2563
กฟฉ.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ(แบบใหม่) ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 20,330,000.00 31 มีนาคม 2563 3 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 12,000,000.00 20 มีนาคม 2563 9 เมษายน 2563
ส่วนกลาง โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 2,628,000.00 13 มีนาคม 2563 9 เมษายน 2563
ส่วนกลาง งานปรับปรุงห้องทำงานรองผู้ว่าการวิศวกรรม สำนักรองผู้ว่าการวิศวกรรม และห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น ๔ อาคาร ๓ กฟภ. สำนักงานใหญ่ 727,696.30 5 มีนาคม 2563 17 มิถุนายน 2563
กฟต.3 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding006/2563 26,200,158.67 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563
กฟก.1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่าย กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ ประจำปี 2563 1,000,450.00 6 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
กฟน.3 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 4 (ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ) กฟน.3 จำนวน 5 ห้อง 2,131,226.00 30 กันยายน 2562 7 ตุลาคม 2562
กฟฉ.1 จ้างเหมางานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.00 x 22.00 ม. และงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00 x 54.00 ม. รั้ว-ประตูลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 8,095,028.80 15 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
กฟต.2 จ้างเพิ่มวงจรบ้านคลองยาง-บ้านคลองย่าหนัด (ช่วง 4) ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 552,132.84 17 มิถุนายน 2562 27 สิงหาคม 2562
กฟต.2 จ้างเพิ่มวงจรบ้านคลองย่าหนัด-บ้าร่าปู (ช่วงที่ 5) ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 613,206.30 3 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562