รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Video Phone และ IP Phone ให้กับสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าจุดรวมงาน การไฟฟ้าสาขา และการไฟฟ้าสาขาย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
123,572,267.00 บาท
วันที่ประกาศ
20 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
23 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กบอ. ฝสค.
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025909035
สอบถามทางอีเมล์
son.kam@pea.co.th
Fax
025909038