รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลักประเภท สเตรนแคล้มป์,แร็ค,ที่จับลูกรอก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
เลขที่ ฉ.3 กบญ. (จซ.) EBD-036/2563
วงเงินงบประมาณ 2,324,166.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 162,691.62 บาท รวมทั้งสิ้น 2,486,857.62 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1 สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม. จำนวน 2,640 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,413.12 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สเตรนแคล้มป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. จำนวน 750 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,942.50 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 แร็ค 2x200 มม.(2x8”)แบบหลังยื่น จำนวน 4,800 ก้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,808.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 แร็ค 4x200 มม.(4x8”)แบบหลังยื่น จำนวน 3,000 ก้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 661,260.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227 จำนวน 12,000 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 523,872.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
2,486,857.62 บาท
วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สอบถามทางโทรศัพท์
044-214334-8 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
isara.mun@pea.co.th
Fax
044-214328