รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทสายไฟ จำนวน 1 รายการ ของ กฟต.2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ตามประกวดราคาเลขที่ PEA(S2)กบญ.027/2564 (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
15,356,640.00 บาท
วันที่ประกาศ
4 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
9 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 167 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326, 10329
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441