รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
สำหรับการจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน จำนวน 332 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-DVB-N3/2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
128,975,841.90 บาท
วันที่ประกาศ
9 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สอบถามทางโทรศัพท์
036-413142
สอบถามทางอีเมล์
panomkorn.mal@pea.co.th
Fax
036-413032