รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลักประเภท ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-008/2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,413,348.88 บาท
วันที่ประกาศ
26 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 3 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สอบถามทางโทรศัพท์
044-214334-8 ต่อ 10326-37
สอบถามทางอีเมล์
pronphun.thi@pea.co.th
Fax
-