รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว OH TO GW ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)029D/2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,177,730.00 บาท
วันที่ประกาศ
6 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
9 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง ชลบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086ต่อ10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280