รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จํานวน 15 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,393,849.20 บาท
วันที่ประกาศ
28 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สอบถามทางโทรศัพท์
0 5324 0126
สอบถามทางอีเมล์
purchasing.n1@pea.co.th
Fax
0 5326 6419