รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.3 กฟอ.บ้านโป่ง ชั้น 2 จ.ราชบุรี/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 63077393560 2 / 2563 3,946,602.94 22 กรกฎาคม 2563
กฟฉ.3 กฟภ.สาขาอำเภอคูเมือง/กฟจ.บุรีรัมย์ ชั้น 2 2 / 2563 874,949.97 22 กรกฎาคม 2563
กฟก.1 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า(ก1) 63077390814 2 / 2563 182,653.31 22 กรกฎาคม 2563
กฟฉ.3 กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) ชั้น 3/การไฟฟ้าเขต3(นครราชสีมา) ภาค 2 63077390443 2 / 2563 1,152,289.84 22 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง กองอุปกรณ์ควบคุม/ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา 63077380589 2 / 2563 59,840.96 21 กรกฎาคม 2563
กฟก.2 กฟอ.พานทอง ชั้น 2 จ.ชลบุรี/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 63077378352 2 / 2563 1,679,876.90 21 กรกฎาคม 2563
กฟก.1 กฟภ.สาขาอำเภอผักไห่/กฟอ.เสนา ชั้น 2 จ.พระนครศรีอยุธยา/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 2 / 2563 889,613.20 21 กรกฎาคม 2563
กฟน.2 กฟภ.สาขาอำเภอหนองม่วงไข่/กฟจ.แพร่ ชั้น2 63077199359 2 / 2563 203,013.50 21 กรกฎาคม 2563
กฟน.3 กฟภ.สาขาย่อยอำเภอลำสนธิ/กฟอ.ชัยบาดาล ชั้น3 จ.ลพบุรี/การไฟฟ้าเขต3(ลพบุรี)ภาค1 63077332581 2 / 2563 58,395.44 21 กรกฎาคม 2563
กฟน.3 กฟอ.ชัยบาดาล ชั้น3 จ.ลพบุรี/การไฟฟ้าเขต3(ลพบุรี)ภาค1 63057284329 2 / 2563 854,243.08 21 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 / 2563 9,933.89 20 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง กสผ. 2 / 2563 31,750.42 20 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง กรด. Z00020200622PI0052 2 / 2563 14,540.00 20 กรกฎาคม 2563
กฟก.3 กฟจ.กาญจนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 63077335430 2 / 2563 879,713.48 20 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหา/ผู้ช่วยผู้ว่าการอำนวยการ/รองผู้ว่าการอำนวยการ 63077228941 2 / 2563 30,041.99 20 กรกฎาคม 2563
กฟฉ.3 กฟจ.สุรินทร์ ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต3(นครราชสีมา) ภาค 2 2 / 2563 3,541,101.56 20 กรกฎาคม 2563
กฟก.3 กฟภ.สาขาอำเภอไทรโยค/กฟจ.กาญจนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 63077329444 2 / 2563 416,774.65 20 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง กองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์/ฝ่ายงานผู้ว่าการ 63077325205 2 / 2563 23,803.21 20 กรกฎาคม 2563
กฟน.2 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า(น2) 63077324023 2 / 2563 85,931.20 20 กรกฎาคม 2563
กฟน.3 กฟภ.สาขาอำเภอหล่มเก่า/กฟอ.หล่มสัก ชั้น2 จ.เพชรบูรณ์ 2 / 2563 554,133.62 17 กรกฎาคม 2563