ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ฉ.1กฟจ.ขก.2(บห)1260/2564 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 368,267.25 368,267.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมทรง อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)1696/2564 จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 50 ต.มม.มอก.293 จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 49/2564 จัดซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอจำนวน 3 เครื่องเป็นเงิน 451,968.00 บาท 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีลเทค จำกัดเสนอราคา 451968.00 บาท
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ต.2 สฎ. 057/2564 ซื้อ Dropout fuse cutout covers จำนวน 1140 อัน งานติดตั้ง Cover ตามมาตรการป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2564 426,930.00 426,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านแก้วพลาสติก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ต.2 สฎ. 055/2564 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 50 ต.มม. จำนวน 16000 เมตร เพื่อใช้งานขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอ็น พี ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ต.2 สฎ. 407/2564 ซื้อ เสาตอม่อ 0.36X0.36X4.50 ม. จำนวน 120 ต้น เพื่อใช้งานงบ คพจ.2 แผนที่ 3 435,918.00 435,918.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรชัยคอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
(น.1แม่สาย(บห)(ซจ)40/2564) ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 รหัส 1030020000 จำนวน 1450 ลูก 498,031.50 498,031.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมทรงอิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
64I071S108 จัดซื้อหม้อแปลง 22 เควี 1 เฟส ขนาด 30 KVA แบบ SC จำนวน 6 เครื่อง รหัสพัสดุ 1050000011 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.)140/2564 หม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 4 เครื่อง 415,545.20 415,545.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.) 141/2564 1. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. จำนวน 400 อัน
2.DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS จำนวน 300 ชุด
219,735.20 219,735.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.)139/2564 เสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 230 ต้น 497,368.10 497,368.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ทวีคอนกรีต หลังสวน จก.
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ก.2 กล.(บห.)1821/2564 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้างานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,462.77 491,462.77 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 491,462.77 บาท
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ก1กฟอ.อป(ปบ.) 660/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จ้างเหมาเอกชนติดตั้งกายการ์ด (Guy Guard) ระบบสายส่งเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าจากสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.อรัญประเทศ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47,097.50 47,097.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา รอหันต์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
น.1มสย.(บห)(จจ)39/2564 งานจ้างเหมาติดตั้งท่อคอนกรีตพร้อมทาสีเหลืองดำเพื่อป้องกันรถยนต์ชนเสา 269,640.00 269,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิธิภัทร์ จัมปาแก้ว
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ก.2ตร(คพ)54/2564 ซื้อสายเคเบิลอากาศขนาด50ต.มมงานงบผู้ใช้ไฟ 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ม.ท 5311.18/กฟฟ.ปต. 26112/64 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงเสริมซอยมณีศรี ถ.สิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 434,674.66 434,674.66 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยเจริญการไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
น.1 ชร.(จซ.)080/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 498,718.44 498,718.44 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
น.1 ชร.(จซ.)081/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 488,829.50 488,829.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
มฟล.(กป.)276/2564 จ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 185 SAC บ.ร่องก๊อ - บ.ม่วงคำ ช่วง A - B ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 360,838.24 347,857.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เค.พี.พี.อิเล็คทริค เพาเวอร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
64I144S175 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย(คลองเฆ้) ม.9 ต.ลำพญา อ.บางเลน
226,573.57 226,573.57 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทรัพย์ อิเลคทริค ราคาตกลงจ้าง 185,709.20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
น.1กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)06/2563 AAJ-ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 3 คัน ของ กฟน.1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 3,941,880.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 รถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 4…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 302/2564 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 3,836,313.80 3,788,506.20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1,2 ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 104/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ 6,838,295.10 5,282,283.50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
PEA(S2)กบญ.003/2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 22 รายการ เลขที่ PEA(S2)กบญ.003/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,545,054.69 26,949,285.75 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ายการที่ 1 เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม. จำนวน 39,246 ม้วน : …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
กฟภ.กจน.ป(พร)-012-2564 ซื้อ Hardware fitting 6,873,680.00 5,367,717.60 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 ข้อต่อแบบ เคลวิส-อาย บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด รายการที่ 2 ข้อต่อแบบ วาย-เคลวิส-บอล …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(ปบ)072/2564 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 รถเครน 83-1540 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วรรณาออยล์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 พฤษภาคม 2564
ต.2 กฟอ.ทส.(คพ.)016/2564 ซื้อ DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS 270 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 193,563.00 193,563.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 193,563.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.3 กฟส.รภ.(กป.) 013/2564 จ้างติดตั้งคอนเหล็กสื่อสารประจำปี 2564 300,243.18 300,243.18 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัททองก้าว บริการ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(กส) 212/2564 ลว. 30 เม.ย. 64 E121 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 7 งาน ในเขตอำเภอเดชอุดม และ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 482,920.55 482,920.55 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดชอุดมเจริญผล
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
จร.(ซ)-01/2564 จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งสำหรับใช้งานในห้องประชุมกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคกลาง) และ กองจัดการงานระบบไฟฟ้า ฝ่านงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ ไพรม์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
63I111S130 จัดซื้อพัสดุประเภทสายไฟ จำนวน 1 รายการ สำหรับงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง (64I111S130) 389,480.00 389,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
64I111S129 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (64I111S129) 223,261.92 223,261.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
พท.(บห) 068/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ
- รหัสพัสดุ 105-001-0140 หม้อแปลง 160 เควีเอ 33-0.416/0.24 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 2 เครื่อง
375,570.00 375,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง - หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.3ตมด.-(กป.)045/64 งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน 207,580.00 207,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปถมพงศ์ แสงจง 183000
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.1 กฟจ.อท.(บห)970 Insulator Station Post Type (TR202) จำนวน 111 ชิ้น
Animal Barrier จำนวน 111 ชิ้น
Cutout Bracket จำนวน 111 ชิ้น
454,770.33 454,770.33 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด จำนวนเงิน 454,651.56 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0832 รายงานขอจัดซื้อเชือกถักแบน ประจำชุดก่อสร้าง 760.00 760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รักษ์วัสดุภัณฑ์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
พท.(บห) 066/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ
- รหัสพัสดุ 105-001-0139 หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 33-0.416/0.24 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 3 เครื่อง
465,771.00 465,771.00 วิธีเฉพาะเจาะจง - บ.เบสท์ เทรดเดอร์ จก.
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 081/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนคืนคลัง งบโครงการ คพจ.1 458,013.50 458,013.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 3. บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 449,400.00 บาท 3001866702 วันที่…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 083/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ ปี 2564 147,660.00 147,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด วงเงิน 116,416.00 บาท 3001866697 วันที่ 07/05…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
พท.(บห) 067/2564 ลว. 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ
- รหัสพัสดุ 105-000-0206 หม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 19-0.48/0.24 เควี จำนวน 4 เครื่อง
366,410.80 366,410.80 วิธีเฉพาะเจาะจง - บ.เบสท์ เทรดเดอร์ จก.
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
9/C 1359/64 9/C 1359/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ HMF รุ่น 1002 K2D ทะเบียน 81-0106 อย. ก.1-09-2907 135,569.00 135,569.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 135,569.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2มพย.คพ.0063/2564 ซื้อCABLE SPACER, HDPE WITH GRIP LOCK จำนวน 630 ชิ้น
492,093.00 492,093.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.2ฉล.(กป.)853/2564 จ้างติดตั้งตาข่ายกันงู วงจร KRN04 156,637.30 156,637.30 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ รักษา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
64I024S041 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 47 รายการ 473,267.40 473,267.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บ.ฟามีล เทค จำกัด เสนอ 37 รายการ ราคา 230935.40 บาท 2.บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด เสนอ 9 รายการ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
64I021S185 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ 148,269.90 148,269.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคา 148,269.90 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
E081 ฉ.2 อจ.(บห.)138/2564 ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. 1 รายการ WBS C-64-E-ANCXX.1000 372,630.00 372,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
กฟภ.จ.สก.(คพ)030/2564 จัดซื้อพัสดุไฟฟ้า ปี 64 (งบผู้ใช้ไฟ) ครั้งที่ 7 งวดที่ 2 จำนวน 4 รายการ 358,428.60 358,428.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะซัพพลายเชน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
น.3กฟจ.อน.(บห)2007/2564 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ.SC งบผู้ใช้ไฟ 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เสนอราคา 494,211.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
น.3กฟจ.อน.(บห)1985/2564 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ.SC งบผู้ใช้ไฟ 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 494,211.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
นว(กส)-2184/2564 งาน ขยายเขต คฟม นายณัฐนันท์ วงศ์จริยะกุศล ต.หนองปลิง อ.มือง จ.นครสวรรค์ 232,626.00 248,909.82 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองเต็มธาร2014
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564