ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ซฉ.I(B)-012/2565 ซื้อเครื่องทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้า และทดสอบสถานะการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,095,680.00 1,095,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทลลูชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.1กฟจ.ปท.2(ซจ.)060/2565 จ้างเหมาค่าแรง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)โครงการ ไลโอ บริสซ์ รังสิต-ปทุมธานี เฟส 3 160,876.66 160,876.66 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.1กฟจ.ปท.2(ซจ.)130/2563 จ้างเหมาค่าแรง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บ.ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เฟส 1 337,782.00 337,782.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟอ.พธร.(บห.)112/2565 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) 75,435.00 75,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.1กฟจ.ปท.2(ซจ.)113/2563 จ้างเหมาค่าแรง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บ.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)สิริเพลส เฟส 2 430,082.26 430,082.26 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
มท5308.32/กฟจ.นว(บห).-17826 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (C) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 437,523.00 437,523.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
e042 ฉ.2(กป) 020/2565 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 3 งาน : 65057089898 200,854.85 200,854.85 วิธีเฉพาะเจาะจง วุฒิภัทรการไฟฟ้า ราคาจ้าง 145,700 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
e042 ฉ.2พภ.(กป) 023/2565 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(ครั้งที่ 5) จำนวน 4 งาน 7 โครงข่าย : 65057360830 383,497.06 383,497.06 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชาญพาณิชย์การไฟฟ้า ราคาจ้าง 301,847 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
e042 ฉ.2พภ.(กป)29/2565 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 6 งาน 11 โครงข่าย : 65057245350 238,927.71 238,927.71 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชาญพาณิชย์การไฟฟ้า ราคาจ้าง 183,205.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ฉ.1นภ.(กส.)-258/2565 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตบ้านโพธิ์ศรีสะอาด ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 143,576.18 175,189.78 วิธีเฉพาะเจาะจง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟอ.พธร.(บห.)113/2565 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) 79,817.72 79,817.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.3กกค.(จร)1412/2565 จ้างปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูง (สาย 185SAC) กฟอ.สายบุรีสถานีไฟฟ้าสายบุรี-สี่แยกปาลัส(ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2/1 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เฉพาะช่วงข้ามแม่น้ำสายบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,716.00 450,716.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายน้อย ช่วยดร 448,000.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟอ.พธร.(บห.)109/2565 ซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 500,000.00 37,640.46 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟอ.พธร.(บห.)115/2565 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) 347,750.00 347,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.ปบ.065/2565 ค่าซื้อน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วรรณาออยล์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.2 กกค.(ยธ.)EB-16/2565 ก่อสร้างรั้วลวดหนามบนผนังกันดิน สูง 2.5 เมตร ที่ กฟส.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 997,989.00 997,989.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เดอะเบสท์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
กฟอ.สน.(คพ) 81/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน Safety Stock จำนวน 1 รายการ 266,800.00 266,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 285,476 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
กฟอ.สน.(คพ) 82/2565 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรหับงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบ สายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) 386,694.00 386,694.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 413,762.58 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.2 ตก.(บห.)2687/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน(SLUB)กฟจ.ตาก 227,139.60 227,139.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทท๊อปแลนด์คอนกรีตจำกัด ราคาที่เสนอ 226626.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.2 ตก.(บห.)2686/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนจำนวน 3 รายการ 499,690.00 499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทฟามีลเทคจำกัด ราคาที่เสนอ 499690.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.1ลพ.(บห)(ซต)95/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-65-A-LPNXX.1000 จำนวน 36 รายการ 429,508.17 429,508.17 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 428,386.81 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
รายงานขอซื้อ อนุมัติ ผจก. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-2077 ลว. 17 มิ.ย. 2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทหม้อแปลงสำหรับใช้งานงบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,042.00 450,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(กส.)/046/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จ้างถ่ายเอกสารงานจ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง) งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 15 งาน 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจงรักซีร็อค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.2 ปลด.(ปบ.) 103/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้แผนงานเดือนกรกฎาคม 2565 262,575.79 262,575.79 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไสว บุญเพิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟจ.สส.(คพ.)066/2565 ซื้อชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 20 วัตต์ ชนิด LED สปคเลขที่ RLHT-012/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 278,200.00 278,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.จี.เค แอสเซ็มบลี้
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
65067338720 งานปรับปรุงเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC ๑๘๕ บริเวณจุดแบ่งเขตประตูน้ำพระอินทร์ ถึง แมนฮัทตั้น 264,766.24 264,766.24 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ อิเลคทริค เวิลด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.1ชม.2(บห.)(จจ.)03/2565 จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ในพื้นที่ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,180.76 443,858.47 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เออาร์เอส คอนดักชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
รายงานขอซื้อ อนุมัติ ผจก. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-2051 ลว. 16 มิ.ย. 2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับการดำเนินงานตามนโยบาย ผวก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ 490,846.45 490,846.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1ปข.(คพ)137/2565 จัดซื้อสลักเกลียว เอ็ม จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (รายการที่ 92) 136,018.40 136,018.40 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟจ.สส.(คพ.)062/2565 ซื้ออุปกรณ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,476.00 499,476.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฟามีล เทค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1ปข.(คพ)135/2565 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) จำนวน 864 ลูก เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (รายการที่ 90) 296,758.08 296,758.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.2 กฟจ.ชบ.(คพ.) 352/2565 จัดซื้อพัสดุ - อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการเลขที่. ก.2-กฟจ.ชบ.(คพ.)352/2565 450,042.00 450,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 33/2 หมู่ 23 ซอยอินทราวาส 21 ถนนอินทราวาส…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
(ต.1) ชพ.(คพ.)190/2565 ลว.15 มิถุนายน 2565 หม้อแปลง 100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง 450,042.00 450,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟ พาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.๒-กฟจ.ชบ.(คพ.) 344/2565 จัดซื้อพัสดุ - อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบโครงการ คพจ.1 แผน3 จำนวน ๑ รายการ เลขที่. ก.๒-กฟจ.ชบ.(คพ.)344/๒๕๖5 311,870.76 311,870.76 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย เลขที่ 140/187 ม.7 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
กฟภ.จ.จบ.(กส)090/2565 จ้างปรับปรุงเส้นจราจรของ สนง.กฟจ.จบ.และ คลังพัสดุ กฟจ.จบ. 248,078.43 248,078.43 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ์ จันทวี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
รายงานขอซื้อ อนุมัติ ผจก.สคว. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-1949 ลว.27 พ.ค. 65 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับนำไปติดตั้งใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.สีคิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483,811.20 483,811.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(บห) 144/2565 จัดซื้อเสาคอนกรีต 12.20 เมตร จำนวน 21 ต้น 171,491.04 171,491.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
PEA-I(E)-098/2565 จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง โดยใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 4,989,410.00 4,989,410.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)145D/2564 ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) มอก.354 ตามแผนจัดหา คพส.9.3 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)145D/2564 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,273,690.00 9,244,800.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
PEA.TDDP.2(A)-020/2565 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Power Transformer งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) 2 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61,983,712.21 51,873,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) On-load tap changing power transformer three-phase 115-22 kV, 50 MVA (YNyn0(d1)) บริษัท ถิรไทย อี…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.3 กฟจ.ลบ.(คพ)-ซ.36/2565 จัดซื้อ Meter(E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE จำนวน 300 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 481,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
น.3 กฟจ.ลบ.(คพ)-ซ.35/2565 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 497,871 บาท(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 497,871.00 497,871.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.2พพ.(บห.)69/2565 1.สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. 200 อัน
2.กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. 500 อัน
3.เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 2000 ม้วน
4.หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 100 อัน
5.แร็ค 2x200 มม. 1000 ก้าน
6.ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป์ 30 อัน
7.ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ 200 อัน
8.ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2500 มม. 300 ท่อน
9.ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1000 มม. 30 ท่อน
10.DROPOUT FUSE CUTOUT CIVERS 200 ชิ้น
476,729.94 476,729.94 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. 200 อัน - บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอราคา 211…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
65I131S071 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านตรอกตาโพธิ์ หมู่ 12 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 199,925.22 199,925.22 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูณทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
65I131S069 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านท่านางเริง หมู่ 5 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 372,688.96 372,688.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูณทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
65I131S070 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านคลองพรหม หมู่ 1 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 214,718.29 214,718.29 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูณทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.3 พท.(บห)068/2565 ลว.13 มิ.ย.65 รหัสพัสดุ 1010210300 เเผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา จำนวน 2000 อัน
รหัสพัสดุ 1020300102 พีจี คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม เเละอลูใิเนียมเเกนเหล็ก 25- 95 ต.มม. จำนวน 2000 อัน
รหัสพัสดุ 1020320003 HOTLINE CLAMP MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM จำนวน 3000 อัน
รหัสพัสดุ 1020330006 HOTLINE CLAMP MAIN70-185SQ.MM จำนวน 400 อัน
432,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอชที โกลบอล เเคป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-134/2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนสำรองคลังเข้าหมายเลขงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ 490,520.10 2,490,520.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด เสนอราคา 490,520.10 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-133/2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนสำรองคลังเข้าหมายเลขงานโครงการพื้นที่ทำกินการเกษตร จำนวน 6 รายการ
140,212.80 140,212.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะ ซัพพลายเชน จำกัด เสนอราคา 140,212.80 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-132/2564 จัดซื้อ TR., 50KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11.,SC จำนวน 3 ชิ้น 465,450.00 465,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 465,450.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565