รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)0030/2563 1.ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ รวม 730 เครื่อง
2.ขายซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ รวม 11 เครื่อง

รวมทั้งสิ้น 741 เครื่อง
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 26 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 พฤศจิกายน 2563
น.1 เชียงดาว(บต.)35806/2563 ลว. 20 ตุลาคม 2563 ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 853 เครื่อง ของ กฟส.อ.เชียงดาว ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 26 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 3 พฤศจิกายน 2563
ฉ.3 บกว.(กป.)35813 ขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 4 รายการ รวม 13 ลูก ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 พฤศจิกายน 2563
มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)35118/2563 ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 739 เครื่อง คัดเลือกผู้ที่เสนอราคาสูงสุดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 14 กันยายน 2563 ถึง 21 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 21 กันยายน 2563
ฉ.2 กฟอ.สดจ.(ปบ.) ข.01/2563 ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 รายการ 9 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 8 กันยายน 2563 ถึง 14 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 8 กันยายน 2563
ประกาศนี้ถูกยกเลิกแล้ว
น.3กรส.(ก)35478 การขายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 2 กันยายน 2563 ถึง 8 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 8 กันยายน 2563
มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)0016/2563 ขายหม้อแปลงชำรุด รวม 740 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 19 สิงหาคม 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 26 สิงหาคม 2563
น.1กค.(มต.)36050/2563 ลว.18 ส.ค.63 กฟอ.เกาะคา จ.ลำปาง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 591 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 18 สิงหาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 25 ธันวาคม 2563
น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)35368/2563 จำหน่ายสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ประจำสำนักงาน ของ กฟส.อ.ป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 3 รายการ ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 10 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 สิงหาคม 2563
น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)35004/2563 ประกาศขาย สินทรัพย์ ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ (เครื่องเพอร์ซันนัลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์สื่อสาร) จำนวน 5 รายการ ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 8 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 กรกฎาคม 2563