รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ก.2 กล.(ทต)2889/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์และรถโฟล์คลิฟ จำนวน 2 รายการ ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 13 กรกฎาคม 2564 ถึง 9 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 10 สิงหาคม 2564
ต.๒ นศ.(บห.) ๑๓๓๓/๒๕๖๔ การขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์,ซีที.,วีที.แรงสูง ชำรุดขนาดต่างๆของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 6 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 17 พฤษภาคม 2564
ต.๒ นศ.(บห.) o๔๒/๒๕๖๔ การขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ ชำรุดขนาดต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 28 เมษายน 2564 ถึง 7 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 11 พฤษภาคม 2564
น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)1154/2564 จำหน่ายสินทรัพย์ ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้(อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร)ของ ผกป.กฟส.อ.ป่าซาง จำนวน 4 รายการ
1.โทรศัพท์สำนักงาน PANASONIC KX-T2373MX
2. โทรศัพท์ PANASONIC
3. โทรศัพท์ PANASONIC
4. โทรศัพท์ PANASONIC
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 19 เมษายน 2564 ถึง 22 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 เมษายน 2564
น.3กบล.(มม.)35216/2563 การขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 9 เมษายน 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 19 เมษายน 2564
มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)003/2564 ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน840 เครื่อง (หลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้ราคาสูงสูด) ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 22 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มีนาคม 2564
E071 ฉ.2 มห.(คพ.) ข.001/2564 ขายมิเตอร์ชำรุดจำนวน 10,789 เครื่อง, ขายหม้อแปลงชำรุด 48 เครื่อง (หลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้ราคาสูงสูด) ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 15 มีนาคม 2564 ถึง 29 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 31 มีนาคม 2564
จซ.กฟส.อ.ดก.(ธก.)013/2564 ขายสินทรัยพ์ประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที หม้อแปลงและอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่วกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าฯ พ.ศ.2557 ของ กฟส.อ.ดอยสะเก็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 9 มีนาคม 2564 ถึง 10 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 11 มีนาคม 2564
ต.๒.นศ(บห)๕๔๕/๒๕๖๔ 1.มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ (จำนวน 852 เครื่อง)
2.ซีที.แรงต่ำชำรุดขนาดต่างๆ (จำนวน 35 เครื่อง)
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 8 มีนาคม 2564 ถึง 8 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 8 มีนาคม 2564
กบก.(ก.)219/2564 กบก. มีความประสงค์จะขายเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 30,000 กิโลกรัม ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 3.17 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 24 กุมภาพันธ์ 2564
มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)001/2564 ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 627 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 25 กุมภาพันธ์ 2564
ฉ.2อจ.(กส.) 004/64 ขายรถยนต์ชำรุด จำนวน 1 คัน ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 19 กุมภาพันธ์ 2564
น.1 เชียงดาว(บต.)318/2564 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 731 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.อ.เชียงดาว
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 18 กุมภาพันธ์ 2564
น.1กค.(มต.)384/2564 ลว.20 ม.ค.64 กฟอ.เกาะคา จ.ลำปาง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 608 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
น.1กค.(มต.)384/2564 ลว.20 ม.ค.64 กฟอ.เกาะคา จ.ลำปาง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 608 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)37105/2563 ขายสินทรัพย์ ประเภทหม้อแปลง
1. หม้อแปลง 23-008248 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SIRIVIWAT จำนวน 1 เครื่อง
2. หม้อแปลง 24-004548 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SSANG YONG จำนวน 1 เครื่อง
3. หม้อแปลง 24-004543 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SSANG YONG จำนวน 1 เครื่อง
4. หม้อแปลง 24-004420 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SIRIVIWAT จำนวน 1 เครื่อง
5. หม้อแปลง 26-003060 ขนาด 20 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ HICO จำนวน 1 เครื่อง
6. หม้อแปลง 22-004399 ขนาด 20 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SIRIVIWAT

ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 22 ธันวาคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ธันวาคม 2563
น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)37104/2563 ขายสินทรัพย์ ประเภทหม้อแปลง
1. หม้อแปลง 31-001526 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ THAIMAXWELL จำนวน 1 เครื่อง
2. หม้อแปลง 33-002018 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ EKARAT จำนวน 1 เครื่อง
3. หม้อแปลง 33-001538 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ EKARAT จำนวน 1 เครื่อง
4. หม้อแปลง 44-002020 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ CHAROENCHAI จำนวน 1 เครื่อง
5. หม้อแปลง 36-004455 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ TTC จำนวน 1 เครื่อง
6. หม้อแปลง 38-013200 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ TTC

ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 22 ธันวาคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ธันวาคม 2563
น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)37103/2563 ขายสินทรัพย์หม้อแปลง PEA 37-007362 ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส ยี่ห้อ EFACEC จำนวน 1 เครื่อง
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 22 ธันวาคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ธันวาคม 2563
น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)36696/2563 ขายสินทรัพย์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ ของ ผกป.กฟส.อ.ป่าซาง (รถบรรทุก 1 ตัน นิสสัน สีส้ม) ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 2 ธันวาคม 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 9 ธันวาคม 2563
น.1 กค.50/2563 ขายรถยนต์บรรทุกยี่ห้อนิสสัน สีขาว เลขทะเบียน บม.610 ลำปาง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 25 พฤศจิกายน 2563