รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-010-2562 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 ตุลาคม 2562 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา: 28 พฤศจิกายน 2562
น.1สทร.(บห)(จปก)(e-bid)01/2563 จ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาสำหรับลูกค้าและผู้พิการภายนอกอาคาร สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ : ได้ดำเนินการประกาศในเว็บไซต์ จัดซื้อจัดจ้างไฟฟ้าฯ เดิมแล้ว
ระยะเวลาขายแบบ : 14 เมษายน 2563 ถึง 24 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 27 เมษายน 2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 ตุลาคม 2562 ถึง 21 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 16 กันยายน 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ.) 11/2562 ก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 ตุลาคม 2562 ถึง 17 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 18 ตุลาคม 2562
น.3 กปบ./จ.2/2563 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 4 (ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ) กฟน.3 จำนวน 5 ห้อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2562 ถึง 8 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2562
กฟภ.กจน.ป(ม)-004.1-2562 จัดซื้อ SMART METER 1P 2W ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 กันยายน 2562 ถึง 24 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 25 ตุลาคม 2562
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ.)01/2562 งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 9.00x22.00ม. และงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00x54.00ม. รั้ว-ประตูลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน จังหวัดสกลนคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 กันยายน 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 30 สิงหาคม 2562
นว.(กส.)-052/2562 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ แยกบ้านน้ำทรง - บ้านตานิว (จุดที่ 1) จ.นครสวรรค์ คพจ.1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 กันยายน 2562 ถึง 17 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา: 18 กันยายน 2562
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)05/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ พื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จังหวัด สกลนคร เลขที่ จป.ฉ.1กกค.(ยธ)05/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 สิงหาคม 2562 ถึง 6 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา: 9 ตุลาคม 2562
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)06/2562 จ้างก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ พื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัด สกลนคร (เลขที่ จป.ฉ.๑กกค.(ยธ)๐๖/๒๕๖๒) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัด สกลนคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 สิงหาคม 2562 ถึง 6 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา: 9 ตุลาคม 2563
น.3 นว.(กส.)-054/2562 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ช่วงวัดมณีวงษ์ - แยกค่ายจิระประวัติ (จุดที่ 4) จ.นครสวรรค์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 3 กันยายน 2562
ก.2 อ.นฒ.(กป.) 937/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท สยามพัฒนา เรียลเอสเตท จำกัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 สิงหาคม 2562 ถึง 20 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 21 สิงหาคม 2562
PEA(S2)กบ.(กส.)001/2562 งานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.กระบี่ จำนวน 3 งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 สิงหาคม 2562 ถึง 14 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 15 สิงหาคม 2562
กฟภ.กจน.ป(บ)-035-2562 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 160 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 26 กรกฎาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 14 สิงหาคม 2562
ฉ.๒ศก.(บห.)1965/2562 ลว. 18 มิ.ย. 62 E021รายงานขอจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว - ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน - ลาน รางระบายน้ำ - บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 5 มกราคม 2563
PEA(S2)คท.009/2562 จ้างเพิ่มวงจรบ้านคลองยาง-บ้านคลองย่าหนัด (ช่วง 4) ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 มิถุนายน 2562 ถึง 27 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา: 27 มิถุนายน 2562
PEA(S2)คท.010/2562 จ้างเพิ่มวงจรบ้านลองย่าหนัด-บ้านร่าปู (ช่วงที่ 5) ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 มิถุนายน 2562 ถึง 27 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา: 27 กรกฎาคม 2562
ต.1-รบ.(บห)371/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน),ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน 2 หลัง,โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน 1 หลัง,คลังโปร่ง 1 หลัง,โรงจอดรถยนต์,ถนน-ลาน คสล.,รางระบายน้ำและ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2562 ถึง 25 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 26 มีนาคม 2563
น.2 กบษ.(ปฮ.) 35495/2563 ลว.11 ส.ค.2563 จัดซื้อ Load Break Tools จำนวน 9 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 4 มิถุนายน 2562 ถึง 11 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา: 12 มิถุนายน 2562
ต.3 กบษ.(ปฮ.) 1098/2563 จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 kV. (57 รายการ) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานประจำ ผปฮ.กบษ.(ต.3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 31 พฤษภาคม 2562
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ.)04/2562 งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด 24.00x54.00ม.รั้วประตูตาข่าย รางระบายน้ำ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 30 พฤษภาคม 2562