รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
กฟภ.กจพ.1-ป(ลฟ)-011-2564 ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า 30 KV 10 KA ชนิดฉนวนโพลีเมอร์สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 21 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 24 พฤษภาคม 2564
ฉ.3 ภข./กส.(จ.) EBD - 001/2564 จ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างบ ผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 1 งาน
โครงการชลประทานชัยภูมิ สถานีสูบน้ำบ้านถนนกลาง ม.7 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 24 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 พฤษภาคม 2564
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-007/2564 จัดซื้อพัสดุหลัก ประจำปี 2564 ประเภท หม้อแปลง จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 4 มิถุนายน 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ)071D/2564 ซื้อพัสดุรายการเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง ตามแผนงานก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้าพื้นที่ปริมณฑล ครั้งที่ 2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)071D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 21 พฤษภาคม 2564
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)16/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)16/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 21 พฤษภาคม 2564
PEA-TDDP.2(A)-037/2564 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งาน 3 สถานี จำนวน 21 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 4 มิถุนายน 2564
PEA.(S2)บนส.001/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างย้ายแนวฯระบบจำหน่าย บริเวณสะพานข้ามคลองฉวาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข WBS. I-63-K-BNS64.MS.1001 แผนผังเลขที่ TL13-A02/640001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 20 พฤษภาคม 2564
PEA-TDDP.1(E)-057/2564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม (กฟผ)-สถานีไฟฟ้านครพนม 2 จ.นครพนม ช่วง B-C ตาม คพจ.1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 21 พฤษภาคม 2564
คลง.ก.1กฟอ.คล.(ปบ)023/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 พฤษภาคม 2564 ถึง 18 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 19 พฤษภาคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/2564 ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) แผน 3,4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 20 พฤษภาคม 2564
สข.(บห)1456/64 จัดซื้องานติดตั้งชั้นวางพัสดุและจัดเรียงพัสดุประกอบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 พฤษภาคม 2564 ถึง 18 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 19 พฤษภาคม 2564
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)13/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 15 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)13/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 พฤษภาคม 2564 ถึง 25 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 พฤษภาคม 2564
N2.EB.(จซ.)-22-2564 จัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ จำนวน 14 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 21 พฤษภาคม 2564
กฟภ.กจน.ป(พร)-007-2564 จัดซื้อHotline clamp ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มิถุนายน 2564
N2.EB.(จซ.)-25-2564 จัดซื้ออุปกรณ์โลหะ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-25-2564) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 พฤษภาคม 2564 ถึง 18 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 19 พฤษภาคม 2564
คลง.ก.1 กฟอ.คล.(บป)025/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมInvoice Notification System INSx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 17 พฤษภาคม 2564
น.3คสร.(คพ.)267/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 จำนวน 5 โครงการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 พฤษภาคม 2564
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 พฤษภาคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)060D/2564 ประกวดราคาซื้อคอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. จำนวน 2,000 ท่อน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) แผน 3,4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)060D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 พฤษภาคม 2564
ก.2 กฟส.อ.นฒ.(กป.) 538/2564 ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการจัดระเบียบสานสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 17 พฤษภาคม 2564