รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ฉ.1พส.(บง.)35845/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษางานรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กฟส.อ.โพนพิสัย ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 ตุลาคม 2563 ถึง 28 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ตุลาคม 2563
ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-036/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทสเตรนแคล้มป์,แร็ค,ที่จับรอก จำนวน 5 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-036/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 30 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบล.005/2563 จัดซื้อ Modular three-phase portable test system (for VSPP) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 30 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)101D/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มคอนโทรลเคเบิ้ลใต้ดิน สถานีไฟฟ้าชั่วคราวศรีราชา2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)101D/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 27 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 28 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)029D/2563 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว OH TO GW ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)029D/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 27 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 28 ตุลาคม 2563
กฟภ.กบท.ป(ก)-001-2563 ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 308,700,000 ข้อความ ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟภ.กบท.ป(ก)-001-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 5 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 6 พฤศจิกายน 2563
กฟภ.กจน.ป(พร)-047-2563 ซื้อ Connectors ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 30 ตุลาคม 2563
63ผคพ.พน.78/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำชั้นวางและจัดเรียงพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) จำนวน 16 แถว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 24 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ตุลาคม 2563
ก.1 กบษ.(รล.) 35935/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับ Modular (Compact) Substation สถานีไฟฟ้าสระบุรี๖ (ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 26 ตุลาคม 2563
ก.2 บปก.(คพ)36441/63 งานจ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งชั้นวางและจัดเรียงพัสดุโครงการ Modern warehouse (ผคพ.กฟอ.บปก.) ขนาดใหญ่ 8 แถว และขนาดเล็ก 18 แถว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 27 ตุลาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(มป)-002-2562 จัดซื้อหม้อแปลง AVR จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 ตุลาคม 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 17 พฤศจิกายน 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)103D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวศรีราชา 2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)103D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 27 ตุลาคม 2563
กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-004-2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1,104 ชุด ตามงบประมาณประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 ตุลาคม 2563 ถึง 3 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 4 พฤศจิกายน 2563
กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-003-2564 ล่อฟ้า 30 KV 10 KA ชนิดฉนวนโพลีเมอร์สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 ตุลาคม 2563 ถึง 28 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ตุลาคม 2563
กบย.7/2563 งานก่อสร้างปรับปรุง - ซ่อมแซมพื้นที่ชั้น ๔ อาคาร ๕ ฝั่งทิศตะวันตก (จัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานให้กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 27 ตุลาคม 2563
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/254/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรังปรุงเปลี่ยนสายระบบ22เควี บริเวณ สำนักงานประปา-สะพาน2หนองปรือ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-035/2563 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2563 ตามหนังสือ กรบ. เลขที่ กรบ.(พบ.) 35369/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2563 ซึ่ง กฟฉ.3 ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้
2.3.1 กำหนดอัตราค่าจ้าง พขร.(บ) และอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (ราคากลาง/คน/เดือน) ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือเลขที่ กรบ.(พบ.) 35304/2563 ผวก.อนุมัติวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุมัติปรับปรุงอัตราค่าจ้าง พขร.(บ)/พงร.(บ) และอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ (เอกสารแนบ 4)
2.3.2 กำหนดระยะเวลาจ้าง ให้กำหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ 2 ปี งบประมาณ (24 เดือน) สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2.3.3 กำหนดวงเงินงบประมาณสำหรับการจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ดังนี้
(1) วงเงินประกวดราคา ให้กำหนดจากราคากลาง บาท/คน/เดือน ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คูณด้วยจำนวน พขร.(บ) ของในแต่ละประเภทตามที่ผ่านการตรวจสอบ ความถูกต้องจาก กรบ.แล้วและคูณด้วยกำหนดระยะเวลาการจ้าง (24 เดือน) และบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% โดยไม่รวมค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักแรม
(2) วงเงินสำรอง ให้กำหนดในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินประกวดราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อสำรองเผื่อไว้สำหรับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าพาหนะในการเดินทางและค่าที่พักแรมของ พขร.(บ) โดยเบิกจ่ายจากงบทำการหรืองบหมายเลขงานที่ปฏิบัติงาน (ไม่นำวงเงินสำรองไปประกวดราคา)
2.3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณการจ้าง ให้เบิกจ่ายจากงบทำการ งบโครงการต่างๆ หรืองบหมายเลขงานที่ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการจัดสรรไว้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 ตุลาคม 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 16 พฤศจิกายน 2563
กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-006-2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลระยะยาว (Long-term Backup) จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 ตุลาคม 2563 ถึง 2 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 3 พฤศจิกายน 2563
PEA-M(E)-135/2563 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 ตุลาคม 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 22 ตุลาคม 2563
ต.3-กอก.(บห.)002/2563 จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ภายใน สฟต.3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 ตุลาคม 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 21 ตุลาคม 2563