รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
PEA-M(F)-130/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 25 กันยายน 2563