รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ฉ.1สดด(มต)5613/2564 วัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2สาย 220 โวลท์ 15 แอมป์ 818 เครื่อง ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 15 ธันวาคม 2564 ถึง 17 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 16 ธันวาคม 2564
ขล.(ธก)57/2564 งานจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปี 2565 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 1 ธันวาคม 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 7 ธันวาคม 2564
ขล.(ธก)58/2564 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน ประจำปี 2565 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 1 ธันวาคม 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 7 ธันวาคม 2564