ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)051D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047383429
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ52-1) มอก.354 ตามโครงการ คพส.9.3 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)051D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
18 พฤษภาคม 2564 ถึง 25 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
27 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
25,936,800.00 บาท
ราคากลาง
25,936,800.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,296,840.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-35876-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 112.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-35876-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 45.7 kB]