ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1พธร.(บห.)ซ.054/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047426865
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท เอส.เค.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
2.บริษัท เจ.อาร์ อิเลคทริค99 จำกัด
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เอส.เค.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 312,440 บาท
2.บริษัท เจ.อาร์ อิเลคทริค99 จำกัด ราคาที่เสนอ 311,263 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 294,785 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
294,785.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-34026-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 637.7 kB]