ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.1สส.(บห.)35951/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117245820
รายละเอียด
จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่และทรัพย์สินของ กฟจ.สส. และแผนกคลังพัสดุ จ.สมุทรสงคราม ปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
18 พฤศจิกายน 2563 ถึง 23 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
30 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-711550
สอบถามทางอีเมล์
Fax
034-714519
วงเงินงบประมาณ
1,052,880.00 บาท
ราคากลาง
1,052,880.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง