ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก2.มพย.-กส.(จ)232/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067053502
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
17 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-221007 ต่อ 14550
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
519,195.76 บาท
ราคากลาง
519,195.76 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38543-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 427.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38543-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 54.2 kB]