ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1 ชร.(จซ.)117/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067065602
รายละเอียด
ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-64-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท สมทรง อิเลคทริค จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สมทรง อิเลคทริค จำกัด/498,718.44 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สมทรง อิเลคทริค จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
498,718.44 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38263-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38263-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]