ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ S1(B)ModernWH(I)029/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107114045
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อ Digital Weight Scale (Modern WH) จำนวน 5 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 ตุลาคม 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
21 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-27
สอบถามทางอีเมล์
orapin.pea@pea.co.th
Fax
032-598478, 032-598156
วงเงินงบประมาณ
856,000.00 บาท
ราคากลาง
953,013.34 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11651-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 828.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11651-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 20.5 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563