ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ N2.EB.(จซ.)-01-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017016860
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง พัสดุรองปี 2564 (จำนวน 15 รายการ) (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-01-2564)
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
9 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
055320075
สอบถามทางอีเมล์
sasita.rak@pea.co.th
Fax
055320196
วงเงินงบประมาณ
17,693,098.42 บาท
ราคากลาง
14,647,694.17 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22535-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22535-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 148.4 kB]