ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.1 กรย.(กร)(ปก) 152/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67079193704
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ด้วยวิธีจ้างเหมา (Turnkey) - กฟอ.ธัญบุรี ลอดใต้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 บริเวณ ข้าง บ.ดูโฮม รังสิต จ.ปทุมธานี
ระยะเวลาขายแบบ
11 กรกฎาคม 2567 ถึง 18 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา
19 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
montree.mun@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
3,043,768.01 บาท
ราคากลาง
3,020,204.38 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-185540-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง