ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.002/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017176221
รายละเอียด
E031 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ราคา 484,710.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
484,710.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21428-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 266.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-21428-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 266.2 kB]