ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-002-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037209548
รายละเอียด
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Fiber Optic Multiplexer (FOM) สำหรับเชื่อมต่อระบบสื่อสารอุปกรณ์วิทยุ Master
ระยะเวลาขายแบบ
31 มีนาคม 2564 ถึง 9 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
16 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909656
สอบถามทางอีเมล์
Fax
025909658
วงเงินงบประมาณ
973,700.00 บาท
ราคากลาง
973,700.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-30921-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 614.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-30921-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.7 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564