ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-SPM2-TDDP1-51/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127081310
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแม่สอด 1 และสถานีไฟฟ้าสลกบาตร
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
10 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
02-590-5855
วงเงินงบประมาณ
183,111,438.74 บาท
ราคากลาง
181,056,652.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,284.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
9,155,572.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21283-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21283-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.7 MB]