ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ S1(SP)Insulator(C)010/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107319228
รายละเอียด
พัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
30 ตุลาคม 2563 ถึง 4 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
5 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:00
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326, 10327
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
379,165.20 บาท
ราคากลาง
379,550.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563