ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ จซ.กฟส.อ.ดก.(ธก.)013/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายสินทรัยพ์ประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที หม้อแปลงและอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่วกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าฯ พ.ศ.2557 ของ กฟส.อ.ดอยสะเก็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
9 มีนาคม 2564 ถึง 10 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
11 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-104840
สอบถามทางอีเมล์
nipaporn.thu@pea.co.th
Fax
053-104841
วงเงินงบประมาณ
7,710.00 บาท
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-28883-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง