ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3-กอก.(บห.)002/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107079015
รายละเอียด
จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ภายใน สฟต.3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2565
ระยะเวลาขายแบบ
14 ตุลาคม 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
21 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
073-262700
สอบถามทางอีเมล์
naipaphon.par@pea.co.th
Fax
073-262506
วงเงินงบประมาณ
3,685,080.00 บาท
ราคากลาง
3,685,080.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11338-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 669.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11338-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 92.2 kB]