ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding021/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027236974
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding021/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 62 รายการ
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
4.บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด
5.บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
รายการที่1.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
2.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.ปัตตานี)ราคาที่เสนอ 172805 บาท
3.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 172805 บาท
4.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
5.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 305752 บาท
6.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
7.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 305752 บาท
8.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
9.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 818550 บาท
10.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 409275 บาท
11.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
12.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
13.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
14.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
15.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 2207196 บาท
16.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 2499520 บาท
17.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สงขลา)
ราคาที่เสนอ 1874640 บาท
18.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 2207196 บาท
19.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 2207196 บาท
20.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 2207196 บาท
21.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 2207196 บาท
22.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
23.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
24.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
25.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
26. รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
27.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ592245 บาท
28.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 114222.5 บาท
29.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 228445 บาท
30.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 228445 บาท
31.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 114222.5 บาท
32.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 228445 บาท
33.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ114222.5 บาท
34.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 114222.5 บาท
35.รหัสพัสดุ เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 1406836 บาท
36. รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 1406836 บาท
37.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 1405980 บาท
38.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 1054485 บาท
39.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 1054485 บาท
40.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 1054485 บาท
41.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 702990 บาท

2.บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
รายการที่ 1.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 170665 บาท
2.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.ปัตตานี)ราคาที่เสนอ 173340 บาท
3.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 173340 บาท
6.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 179332 บาท
7.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 239947.5 บาท
8.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 409810 บาท
9.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 819620 บาท
10.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 409810 บาท
13.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 424148 บาท
14.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 409810 บาท
15.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 1893900 บาท
16.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 2503800 บาท
17.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สงขลา)
ราคาที่เสนอ 1877850 บาท
20.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 1942050 บาท
21.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 1877850 บาท
22.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 562285 บาท
23.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 562285 บาท
24.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 562285 บาท
25.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
26. รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
27.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 562285 บาท
28.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 114436.5 บาท
29.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 228873 บาท
30.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 228873 บาท
33.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 114436.5 บาท
34.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 114436.5 บาท
35.รหัสพัสดุ เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 1335360 บาท
36. รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 1406836 บาท
37.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 1406836 บาท
40.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 667680 บาท
41.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 667680 บาท
49 รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 81320 บาท
50.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 81320 บาท
51.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 162640 บาท
54.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 81320 บาท
55.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 145520 บาท
56.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 273920 บาท
57.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ186180 บาท
58.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ310300 บาท
61.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 205440 บาท
62.คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 186180 บาท

3.บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
รายการที่ 1.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 203300 บาท
2.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.ปัตตานี)ราคาที่เสนอ 203300 บาท
3.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 203300 บาท
4.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 203300 บาท
5.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 304950 บาท
6.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 203300 บาท
7.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 304950 บาท
8.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 408205 บาท
9.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 877400 บาท
10.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 425860 บาท
11.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 433350 บาท
12.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 394830 บาท
13.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 481500 บาท
14.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 400180 บาท
15.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 1858590 บาท
16.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 2606520 บาท
17.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สงขลา)
ราคาที่เสนอ 1942050 บาท
18.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ1942050 บาท
19.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 1778340 บาท
20.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 2182800 บาท
21.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 1794390 บาท
42.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 48150 บาท
43.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 96300 บาท
44.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 96300 บาท
45.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 48150 บาท
46.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 96300 บาท
47.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 96300 บาท
48.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 96300 บาท
49 รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 80678 บาท
50.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 80678 บาท
51.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 147660 บาท
52.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 80678 บาท
53.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 147660 บาท
54.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 85600 บาท
55.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 161356 บาท
56.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 269640 บาท
57.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 205440 บาท
58.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 339725 บาท
59.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
60.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 252520 บาท
61.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 208650 บาท
62.คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 203835 บาท

4.บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด
รายการที่ 1.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
2.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.ปัตตานี)ราคาที่เสนอ 180830 บาท
3.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 179760 บาท
4.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 173340 บาท
5.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 247009.5 บาท
6.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
7.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 263220 บาท
8.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
9.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 787520 บาท
10.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 389480 บาท
11.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 385200 บาท
12.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 331593 บาท
13.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
14.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 374500 บาท
15.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 1733079 บาท
16.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 2482400 บาท
17.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สงขลา)
ราคาที่เสนอ 1861800 บาท
18.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 1438080 บาท
19.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 1412400 บาท
20.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 2182479 บาท
21.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 1454130 บาท
42.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 45903 บาท
43.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 90736 บาท
44.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 85386 บาท
45.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 42693 บาท
46.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 84958 บาท
47.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 92876 บาท
48.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 85386 บาท
49 รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 78431 บาท
50.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 77361 บาท
51.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 147232 บาท
52.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 73616 บาท
53.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 144236 บาท
54.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 80571 บาท
55.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 147232 บาท
56.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 266644 บาท
57.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 182970 บาท
58.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 304950 บาท
59.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 182970 บาท
60.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 243960 บาท
61.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 203514 บาท
62.คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 182970 บาท

5.บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด
รายการที่ 1.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
2.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.ปัตตานี)ราคาที่เสนอ 192600 บาท
3.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 187250 บาท
4.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 172270 บาท
5.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 258405 บาท
6.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
7.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 280875 บาท
8.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
9.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 941600 บาท
10.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 460100 บาท
11.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 408740 บาท
12.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 460100 บาท
13.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 482035 บาท
14.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 470800 บาท
15.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 2207196 บาท
16.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 2867600 บาท
17.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สงขลา)
ราคาที่เสนอ 2086500 บาท
18.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 1871430 บาท
19.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 2086500 บาท
20.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 2207196 บาท
21.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 2150700 บาท
22.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
23.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
24.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
25.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 587965 บาท
26. รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 587965 บาท
27.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 592245 บาท
35.รหัสพัสดุ เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 1412400 บาท
36. รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 1406836 บาท
37.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 1406836 บาท
38.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 1027200 บาท
39.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 684800 บาท
40.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 706200 บาท
41.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 703418 บาท
42.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 46010 บาท
43.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 92020 บาท
44.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 89880 บาท
45.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 43870 บาท
46.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 87740 บาท
47.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 92020 บาท
48.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 90950 บาท
49 รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 79180 บาท
50.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 80250 บาท
51.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 162640 บาท
52.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 78110 บาท
53.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 161356 บาท
54.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 80250 บาท
55.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 162640 บาท
56.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่เสนอ 271780 บาท
57.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
58.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.สงขลา) ราคาที่เสนอ 339725 บาท
59.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.สตูล) ราคาที่เสนอ 199020 บาท
60.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่เสนอ 271780 บาท
61.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 202230 บาท
62.คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่เสนอ 203835 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
รายการที่ 2.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 172805 บาท
3.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่ตกลงซื้อ 172805 บาท
28.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ114222.5 บาท
29.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 228445 บาท
30.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่ตกลงซื้อ 228445 บาท
31.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 114222.5 บาท
32.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 228445 บาท
33.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่ตกลงซื้อ114222.5 บาท
34.รหัสพัสดุ 1000020102 เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 4.50 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 114222.5 บาท
36. รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 1406836 บาท
37.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่ตกลงซื้อ 1405980 บาท

2.บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
รายการที่ 1.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ 170665 บาท
6.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่ตกลงซื้อ 179332 บาท
7.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 239947.5 บาท
13.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่ตกลงซื้อ 424148 บาท
20.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่ตกลงซื้อ 1942050 บาท
22.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ 562285 บาท
23.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 562285 บาท
24.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.สงขลา) ราคาที่ตกลงซื้อ 562285 บาท
27.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 562285 บาท
35.รหัสพัสดุ เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ 1335360 บาท
40.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่ตกลงซื้อ 667680 บาท
41.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 667680 บาท
55.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 145520 บาท

3.บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด
รายการที่ 8.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ 408205 บาท

4.บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด
รายการที่ 5.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 247009.5 บาท
9.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 787520 บาท
10.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สงขลา) ราคาที่ตกลงซื้อ 389480 บาท
11.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 385200 บาท
12.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 331593 บาท
14.รหัสพัสดุ 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร (กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 374500 บาท
15.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ 1733079 บาท
16.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 2482400 บาท
17.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สงขลา)
ราคาที่ตกลงซื้อ 1861800 บาท
18.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 1438080 บาท
19.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 1412400 บาท
21.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. (กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 1454130 บาท
42.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ 45903 บาท
43.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 90736 บาท
44.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.สงขลา) ราคาที่ตกลงซื้อ 85386 บาท
45.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 42693 บาท
46.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 84958 บาท
48.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 85386 บาท
49 รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ 78431 บาท
50.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 77361 บาท
51.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่ตกลงซื้อ 147232 บาท
52.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 73616 บาท
53.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม..(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 144236 บาท
56.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.นราธิวาส) ราคาที่ตกลงซื้อ 266644 บาท
57.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.ปัตตานี) ราคาที่ตกลงซื้อ 182970 บาท
58.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.สงขลา) ราคาที่ตกลงซื้อ304950 บาท
59.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 182970 บาท
60.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม..(กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 243960 บาท
62.คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.จะนะ) ราคาที่ตกลงซื้อ 182970 บาท

5.บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด.
4.รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร (กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 172270 บาท
25.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 587965 บาท
26. รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ยาว 14.30 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 587965 บาท
38.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.สตูล) ราคาที่ตกลงซื้อ 1027200 บาท
39.รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม. (กฟจ.พัทลุง) ราคาที่ตกลงซื้อ 684800 บาท
47.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. (กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่ตกลงซื้อ 92020 บาท
54.รหัสพัสดุ 1000110002 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่ตกลงซื้อ 80250 บาท
61.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม.(กฟอ.สุไหงโก-ลก) ราคาที่ตกลงซื้อ 202230 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
31,382,672.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-30525-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]