ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)02D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017346916
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี 2564 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)02D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
1 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
16 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
5,513,570.90 บาท
ราคากลาง
5,267,818.76 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
265,302.76 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-27037-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 814.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27037-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 269.1 kB]