ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 67HAH297MM
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069525695
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์หัวเสา ตามแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ เลขที่ 67HAH297MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 กรกฎาคม 2567 ถึง 16 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา
17 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0874804017
สอบถามทางอีเมล์
Supapich.Sum@pea.co.th
Fax
038455280
วงเงินงบประมาณ
926,085.00 บาท
ราคากลาง
808,877.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-185542-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 326.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-185542-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 119.1 kB]